Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 28. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 28. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 280 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 549,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 21,08%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1779,4/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 24 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 47,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla o 45,84%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (64,2/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 64% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 28. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 123 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 482,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 28,08%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1513,8/100 000 obyvateľov.  Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 16 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 62,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 23,81 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných (165,7/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 28. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote