Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. 

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresu Levice, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru.

Činnosť oddelenia je zameraná na:

 • skúmanie príčin profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia podmienených prácou,
 • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci,
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia presadzovaním národných stratégií, priorít a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zamestnancov, vrátane zamestnancov,
 • výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva nad ochranou zdravia pri práci a činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Sledovanie zdravotného stavu a fyziológia práce

Pracovná náplň:

 • prešetrovanie a posudzovanie podmienok práce a fyzickej pracovnej záťaže pri podozrení na profesionálne ochorenia podporno-pohybového aparátu končatín a chrbtice z preťaženia,
 • realizácia programov a projektov na ochranu zdravia (zdravé pracoviská, prevencia ochorení podmienených prácou),
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, osobitne so zameraním na pracoviská s fyzickou, tepelnou a psychickou záťažou pri práci,
 • príprava podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti ochrany zdravia pri práci,
 • konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,

Zdravotný dozor a preventívna toxikológia

Pracovná náplň:

 • terénne šetrenia podozrení na profesionálne ochorenia vyvolané chemickými faktormi,
 • stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pracovného prostredia na zdravie ľudí,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstraňovanie nedostatkov,
 • poradenská, konzultačná a posudková činnosť pre právnické a fyzické osoby k problematike nebezpečných chemických faktorov – veľmi toxických a toxických látok a zmesí, karcinogénov, vrátane azbestu, rizikových prác, zdravotného dohľadu,
 • spolupráca s Inšpektorátom práce na realizácii spoločných previerok RÚVZ  podľa dohodnutej problematiky a zabezpečenie pravidelných spoločných pracovných stretnutí,
 • spolupráca na riešení úloh v rámci programov a projektov úradov verejného zdravotníctva vyhlásených hlavným hygienikom SR.

Analýzy fyzikálnych faktorov

Pracovná náplň:

 • výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách s rizikom fyzikálnych faktorov (hluk, vibrácie, lasery),
 • prešetrovanie podozrení na profesionálne ochorenia z expozície hluku a vibráciám,
 • konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v problematike ochrany zdravia pri práci s fyzikálnymi faktormi,
 • spolupráca pri prešetrovaní podnetov, sťažností a petícií z oblasti vplyvov fyzikálnych faktorov na verené zdravie.