Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html 

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Žiar nad Hronom bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

 1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Cyrila a Metoda 357/23
965 01 Žiar nad Hronom

 1. Telefonicky na čísle: 045/672 4967
 2. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
 3. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  zh.ruvzzh@uvzsr.sk
 4. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 35723, 965 01 Žiar nad Hronom, alebo na každom organizačnom útvare RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

 • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
 • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

POSTUP RÚVZ PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIU
Každý organizačný útvar RÚVZ:

 • prijme žiadosť o poskytnutie informácie
 • informáciu poskytne až po preukázaní uhradenia materiálových nákladov spojených s jej poskytnutím (viď sadzobník úhrad za poskytnutie informácie). O odpustení úhrady za poskytnutie informácie v odôvodnených prípadoch rozhodne riaditeľ RÚVZ
 • vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v prípade, že je žiadosť neúplná. Výzvu na doplnenie uplatní do 7 dní od podania žiadosti. Po márnom uplynutí tejto doby sa vec odloží bez vydania rozhodnutia
 • poskytne informáciu formou určenou žiadateľom (ústne, telefonicky, písomne, elektronickou poštou, nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotovenia kópie) s prihliadnutím na charakter informácie, spôsob podania žiadosti a technické možnosti RÚVZ, resp. po dohode so žiadateľom inou vhodnou formou
 • vybaví žiadosť o poskytnutie informácie do 10 dní od podania žiadosti. Ak nie je možné túto lehotu dodržať, bezodkladne to oznámi žiadateľovi
 • odstúpi žiadosť príslušnej povinnej osobe v prípade, že RÚVZ nedisponuje požadovanými informáciami. Ak táto povinná osoba nie je známa, orgán na ochranu zdravia vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. Rozhodnutie o odmietnutí sa vydá aj v prípade, že sa žiadosti nevyhovelo čo i len čiastočne
 • nemôže odmietnuť poskytnutie informácie z dôvodu, že informácia sa netýka predmetu činnosti RÚVZ
 • poskytne informáciu formou nazretia do dokumentácie, pričom nesmie porušiť povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.
 • poskytne informácie aj z neukončeného správneho konania
   

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rozmnožovanie dokumentov 1 strana formát A3 0,05 € 1,50 Sk
1 list obojstranne formát A3 0,07 € 2,00 Sk
1 strana formát A4 0,03 € 1,00 Sk
1 list obojstranne formát A4 0,05 € 1,50 Sk
Informácia poskytnutá poštou 1 obálka formát A6 0,02 € 0,50 Sk
1 obálka formát A5 0,03 € 1,00 Sk
1 obálka formát A4 0,07 € 2,00 Sk
1 obálka formát A4 - dvojdňová 0,13 € 4,00 Sk
poštové poplatky podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.
Informácia poskytnutá na magnetickom nosiči 1 disketa 3,25" 0,66 € 20,00 Sk

 

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.