Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese: Kliknite sem pre zobrazenie

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva
          so sídlom vo Vranove nad Topľou
          Dr. C. Daxnera 91/4
          093 01 Vranov nad Topľou

  1. Telefonicky na čísle: 057/446 46 31
  2. Faxom na čísle: 057/48 893 60
  3. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  4. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  ruvzvt@uvzsr.sk
  5. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese:

          Regionálny úrad verejného zdravotníctva
          so sídlom vo Vranove nad Topľou
          Dr. C. Daxnera 91/4
          Vranov nad Topľou

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
za vyhotovenie 1-strannej A4 0,05 €
za vyhotovenie obojstrannej A4 0,07 €
za vyhotovenie 1-strannej A3 0,10 €
za vyhotovenie obojstrannej A3 0,15 €
za 1ks CD ROM 1,70 €
Obálka
formát A6 0,05 €
formát A5 0,10 €
formát A4 0,15 €

 

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,00 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,00 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou