Podanie petície

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“ ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou povinný v súlade s citovanými predpismi odložiť.

Na vybavenie petície je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.

Protikorupčná emailová adresa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky korupcia@uvzsr.sk slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie.  Neslúži na podávanie petícií, sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.).