Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona:
Ing. Eleonóra Maričáková, Úsek regionálneho hygienika

Kontaktné údaje:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
Limbová 6, 917 02 Trnava
telefonický kontakt: 033/53 54 674
e-mail: tt.eleonora.maricakova@uvzsr.sk

Poverená osoba plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 ods. 5 zákona je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia. Lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:
a.    fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo zamestnávateľovi o skutočnostiach týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,
b.    blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu
1. k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ,
2. k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo
3. k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Podľa § 2 písm. b) zákona oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Zákon definuje aj pojem kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:
•    konanie, ktoré je trestným činom, alebo
•    konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
•    iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:
•    trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
•    trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
•    správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
•    správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať písomne, ústne do záznamu, telefonicky alebo e-mailom:
1.    Písomne:
•    do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v uzatvorenej obálke s označením „protispoločenská činnosti“; uzatvorená obálka bude bezodkladne postúpená zodpovednej osobe.
2.    Ústne do záznamu:
•    v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne u zodpovednej osoby
3.    Telefonicky:
•    v pracovných dňoch a v pracovnom čase na telefónne číslo zodpovednej osoby: 033/53 54 674
4.    E-mailom:
•    oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu tt.sekretariat@uvzsr.sk, tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite 24 hodín denne.
Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.