Tlačové správy

Tlačové správy sú na centrálnom portáli ÚVZ  TS ÚVZ

 

Späť Voda určená na kúpanie - Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom - Informácia pre verejnosť.

Informovanie o výsledku vzorky vody - vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom


Dňa 24.07.2023 vykonaný odber vzorky vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. Odber bol uskutočnený v rámci pravidelného monitoringu vody určenej na kúpanie.

Z Protokolu o skúškach vzorky č. 2733/23 vyplýva nasledovné:

  • Zistená hodnota pre ukazovateľ Escherichia coli (zistená hodnota 12 000 KTJ/100 ml; limit 1 000 KTJ/100 ml) nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. pre uvedený ukazovateľ.

Na základe zistenej hodnoty je voda nebezpečná na kúpanie z dôvodu prekročenia zdravotne významného ukazovateľa. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa; kúpanie je pre všetkých zdravotným rizikom.