Tlačové správy

Tlačové správy sú na centrálnom portáli ÚVZ  TS ÚVZ

 

Späť Monitoring vody určenej na kúpanie z vodnej plochy Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom

RÚVZ Trenčín vykonal dňa 24.7.2023  v rámci monitoringu odber vzorky vody určenej na kúpanie z vodnej plochy  Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom.  

Laboratórnou analýzou bolo zistené niekoľkonásobné prekročenie limitu v ukazovateli Escherichia coli (12–násobné). Na začiatku sezóny, v čase využívania vodnej plochy na kúpanie vzorka vody vyhovovala požiadavkám  vyhlášky.
Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o krátkodobé ovplyvnenie meteorologickými podmienkami (prudké dažde...), nebola známa príčina kontaminácie vody a zohľadniac výsledok, bolo potrebné vyhodnotiť kúpanie zo zdravotného hľadiska za vysoko rizikové.
RÚVZ Trenčín vykonal ďalšie odbery z rôznych lokalít vodnej plochy Zelená voda. Laboratórne výsledky zatiaľ nie sú ukončené.

E. coli je ukazovateľom fekálneho znečistenia a v mnohých prípadoch stačí minimálne množstvo kontaminovanej vody a vznikne ochorenie. E. coli spôsobuje ochorenia nielen u detí, ale aj u dospelých, postihuje tráviaci systém, ale spôsobuje aj zápaly močových ciest. Prejavuje sa ako ľahké hnačkové ochorenie, ale môže mať aj závažné príznaky (krvavá hnačka, krvavý moč, dehydratácia).
Ak sa potvrdí pokles počtu mikroorganizmov v dvoch odobratých vzorkách  po sebe zodpovedajúci stanovenému limitu v zmysle vyhlášky, bude kúpanie uvoľnené.
Vzhľadom na opakujúcu sa situáciu, bude potrebné prehodnotiť podmienky a príčiny znečistenia vody určenej na kúpanie v úzkej súčinnosti s mestom Nové Mesto nad Váhom a Okresným úradom Trenčín.