Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trenčíne (RÚVZ TN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TN je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.

Aktuality

Späť Jarný Európsky týždeň testovania 2024: Testovanie na HIV a poradenstvo na RÚVZ Trenčín

        Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) organizuje v dňoch 20. - 27. mája 2024 jarný Európsky týždeň testovania zameraný na potrebu testovania na ochorenia HIV, hepatitídy B, hepatitídy C a ostatných pohlavne prenosných ochorení. Cieľom týždňa je zvýšiť povedomie o význame včasného odhalenia daných infekcií.
       Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (RÚVZ TN) je v rámci odboru epidemiológie zriadená poradňa pre prevenciu HIV/AIDS, kde okrem odborného poradenstva je celoročne možnosť bezplatného a anonymného odberu krvi na vyšetrenie  HIV protilátok. Na vyšetrenie je možné prísť najvhodnejšie po telefonickom alebo emailovom dohovore počas pracovných dní v čase 8:00 - 13:00 h. Na odber nie je potrebné prísť nalačno. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na telefónnej linke poradne 032/650 95 22, 032/650 95 23 a na e-mailovej adrese tn.epi6@uvzsr.sk.

Odkaz na stránku ÚVZ SR:  https://www.uvzsr.sk/web/uvz