Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trenčíne (RÚVZ TN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TN je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 21. kalendárny týždeň 2024

    V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 2 005 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 977,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 70 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 34,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 55 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (21), sínusitídy (32) a pneumónie (2).
    V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
   regionálna hygienička