Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ :
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (ďalej len: „RÚVZ PO“)
Hollého 5
080 01 Prešov
IČO: 00610992
E-mail: po.podatelna@uvzsr.sk
Tel.: 051 / 7580 311

Štatutárny zástupca:
Mgr. Jozef Varga, MPH

Kontakt na zodpovednú osobu:
Ing. Ivan Kolka
zodpovednaosoba@kolka.sk
Tel.: 0904 999 979

RÚVZ PO ako orgán verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri plnení svojich úloh spracúva osobné údaje dotknutých osôb (ďalej len: „osobné údaje“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len: „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dotknutými osobami sú napríklad klienti poradne zdravia, žiadatelia o získanie odbornej spôsobilosti,  osoby s diagnózou epidemiologického ochorenia či choroby z povolania, osoby ktoré doručili RÚVZ PO sťažnosť alebo podnet, osoby ktorým RÚVZ udelil pokutu, štatutárni zástupcovia organizácií v styku s RÚVZ PO, ale tiež zamestnanci RÚVZ PO a im blízke osoby, ktorých osobné údaje spracúva za účelom vedenia mzdovej a personálnej agendy, prípadne uchádzači o zamestnanie v RÚVZ PO...

 

Zásady ochrany osobných údajov
RÚVZ PO sa pri výkone spracovateľských operácií s osobnými údajmi riadi týmito zásadami:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutým osobám,
 • obmedzenie účelu – osobné údaje získava na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely; ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi,
 • minimalizácia údajov – spracúva osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 • správnosť – spracúva správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sú bezodkladne vymazané alebo opravené,
 • minimalizácia uchovávania – osobné údaje uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré spracúva osobné údaje. Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje likviduje skartovaním, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov a musia byť archivované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, počas úložnej doby podľa registratúrneho plánu RÚVZ PO.

 

Všeobecné práva dotknutých osôb
Ak ste dotknutou osobou spracovateľských operácií RÚVZ PO, máte právo:

 • Na odvolanie súhlasu - ak RÚVZ PO  spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe „súhlas dotknutej osoby“  v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Oznámenie o odvolaní súhlasu môžete doručiť elektronicky - na adresu elektronickej pošty RÚVZ PO alebo priamo na adresu zodpovednej osoby, v listinnej forme – poštou na adresu sídla RÚVZ PO, alebo osobne v podateľni RÚVZ PO. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré RÚVZ PO na jeho základe o Vás spracúval do jeho odvolania.
 • Na prístup k informáciám - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má RÚVZ PO k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúva. V prípade uplatnenia tohto práva Vám budú informácie prednostne poskytnuté v rovnakej forme v akej bola Vaša žiadosť RÚVZ PO doručená, pokiaľ v žiadosti neuvediete Vami preferovaný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Na opravu údajov - RÚVZ PO prijíma primerané opatrenia pre zabezpečenie pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov, pričom za pravdivé považuje údaje, ktoré ste poskytli Vy, pokiaľ sa nepreukáže inak. Ak zistíte že Vaše osobné údaje, ktorými RÚVZ PO disponuje sú nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne, oznámte prosím Vaše zistenie RÚVZ PO; Vaše osobné údaje budú upravené, aktualizované alebo doplnené.
 • Na výmaz údajov (zabudnutie) – v odôvodnených prípadoch máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov ktorými RÚVZ disponuje, napríklad ak sú spracúvané nezákonne; alebo sa stali nepotrebnými z dôvodu splnenia pôvodného účelu spracúvania – v tom prípade však Vaše právo bude potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, pričom môžu nastať prípady v ktorých bude RÚVZ PO povinný postupovať podľa osobitného právneho predpisu Slovenskej republiky, kvôli ktorému nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä vtedy ak sa domnievate že Vaše osobné údaje, ktorými RÚVZ PO disponuje sú nesprávne, ich spracúvanie je nezákonné, alebo už neexistuje legitímny dôvod na ich ďalšie využívanie.
 • Na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré od Vás RÚVZ PO získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa ich spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a ich prenos je technicky možný.
 • Namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch RÚVZ PO, alebo za účelom plnenia úloh RÚVZ PO vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak RÚVZ PO nemá preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, Vaše osobné údaje nebude ďalej spracúvať.
 • Podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov RÚVZ PO porušil Vaše práva vyplývajúce z ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Tel.: +421 /2/ 3231 3214
  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk