Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Nitra bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Štefánikova 58
949 63 Nitra 

  1. Telefonicky na čísle: 037/6560413
  2. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  3. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  nr.sekretariat@uvzsr.sk
  4. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova58, Nitra 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

I. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie a jej odoslaním  
a) Vyhotovenie kópie ( tlač alebo kopírovanie ):  
jedna strana čierno – biela jednostranná A 4 0,10 €
jedna strana čierno – biela obojstranná A 4 0,15 €
jedna strana čierno – biela jednostranná A 3 0,15 €
jedna strana čierno – biela jobojstranná A 3 0,25 €
vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC ( formát A 4 ) 0,60 €
b) Informácia poskytovaná na CD nosiči:  
CD – nosič 1 €
c) Poštové obálky:  
Obálka C6 0,02 € 
Obálka C5 0,04 € 
Obálka C4 0,07 € 
Obálka C6 Doručenka doporučene 0,08 € 
Obálka C6 Doručenka do VR 0,08 € 
Obálka C6 Doručenka do VR s opak. dor. 0,08 € 
d) Poštové poplatky: podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.  

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra.