Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 8. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 8. kalendárny týždeň 2024

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 838 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1204,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 105, t. j. chorobnosť 151,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 29,3 % a chorobnosť CHPO klesla o 44,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3777,7/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 93 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (4) a sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 541 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1656,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 30, t. j. chorobnosť 91,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 36,5 % a chorobnosť CHPO klesla o 26,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 4651,2/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100% všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (10), sinusitídy (7) a otitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 8. kalendárnom týždni 2024 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 2x vírus chrípky typu A sérotyp H1 2009 a 1x RS vírus.
V okrese Čadca bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 2 prípady vírusu chrípky typu A sérotyp H1 2009.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1 prípad RS vírusu.

V 8. kalendárnom týždni 2024 v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci