Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 1464 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2467,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 272, t. j. chorobnosť 458,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 23,7 % a chorobnosť CHPO stúpla o 25,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5926,5/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 30 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (16). Ostatné komplikácie predstavovali  sinusitídy (11) a pneumónie (3). Prípad SARI nebol hlásený.

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 640 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2494,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 91, t. j. chorobnosť 354,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 11,9 % a chorobnosť CHPO klesla o 38,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 5848,0/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (7), pneumónie (7) a otitídy (6). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1  materskej škole, v ktorej bola zaznamenaná lokálna epidémia ARO/CHPO. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 základnej škole, v ktorej bola zaznamenaná lokálna epidémia ARO/CHPO.

V 6. kalendárnom týždni 2024 bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 2x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 1x vírus chrípky typu A sérotyp H1 2009 a 1x RS vírus, sentinelovým odberom bol zachytený 2x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca bol nazofaryngeálnym výterom zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A sérotyp H1 2009 a 1 prípad RS vírusu, sentinelovým odberom boli potvrdené 2 prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Kysucké Nové Mesto boli nazofaryngeálnym výterom zachytené 2 prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie
V 6. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Čadca hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto nebol hlásený prípad ochorenia COVID-19.

 

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci