Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 5. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 1224 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1994,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 225, t. j. chorobnosť 366,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 21,6 % a chorobnosť CHPO klesla o 37,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3985,4/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 64 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 44 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (23). Ostatné komplikácie predstavovali  sinusitídy (16) a otitídy (5). Prípad SARI nebol hlásený.

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 624 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2229,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 161, t. j. chorobnosť 575,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 8,7 % a chorobnosť CHPO stúpla o 181,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 6335,3/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78% všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 3,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (9), pneumónie (8) a sinusitídy (2). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 1 základnej škole s materskou školou a 5 materských školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO. V okrese Kysucké Nové Mesto bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach – v 3 materských školách, v ktorých boli zaznamenané lokálne epidémie ARO/CHPO.

V 5. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 2x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 3x RS vírus, sentinelovým odberom bol zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 2x vírus chrípky typu A sérotyp H1 2009, 3x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 3x RS vírus.
V okrese Čadca bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a 3x RS vírus, sentinelovým odberom bol potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie. Nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 2x vírus chrípky typu A sérotyp H1 2009, 3x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, 2x RS vírus.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie. Nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 1x RS vírus.
V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 7 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci