Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 49. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto
za 49. kalendárny týždeň 2023

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 889 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1498,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 138, t. j. chorobnosť 232,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,2 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 183,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3539,9/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 80 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (9). Ostatné komplikácie predstavovali otititídy (5). Prípad SARI nebol hlásený.

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 547 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1954,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 46, t. j. chorobnosť 164,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť (ARO) v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,0 % a chorobnosť (CHPO) stúpla o 14,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2729,0/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (8). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (1) a pneumónie (6). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 49. kalendárnom týždni 2023 bol sérologicky potvrdený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 2x RS vírus.
V okrese Čadca bol zachytený 1 prípad chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a nazofaryngeálnym výterom bol potvrdený 2x RS vírus.
V okrese Kysucké Nové Mesto nebol zachytený žiaden prípad vírusu chrípky a RS vírusu.

V 49. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Čadca hlásených 10 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto boli hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci