Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 3. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 3. kalendárny týždeň 2024

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 1025 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1927,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 224, t. j. chorobnosť 421,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,2 % a chorobnosť CHPO stúpla o 106,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5524,1/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 73 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 77 osôb, čo predstavuje 7,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (31). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (24) a otitídy (22). Prípad SARI nebol hlásený.

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 461 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1520,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 64, t. j. chorobnosť 211,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,9 % a chorobnosť CHPO stúpla o 36,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2240,1/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 89% všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (7). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (5) a sinusitídy (4). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 3. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 2x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, nazofaryngeálnym výterom bol zachytený 1x RS vírus.
V okrese Čadca bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a nazofaryngeálnym výterom bol potvrdený 1 prípad RS vírusu.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

V 3. kalendárnom týždni 2024 boli v okrese Čadca hlásené 3 prípady ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto boli hlásené 2 prípady ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci