Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - 2. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto za 2. kalendárny týždeň 2024

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 899 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1831,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 100, t. j. chorobnosť 203,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 26,0 % a chorobnosť CHPO stúpla o 20,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3594,6/100 000 osôb.
V okrese Čadca ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Čadca bol priebeh ochorení komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (15) a otitídy (9). Prípad SARI nebol hlásený.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Kysucké Nové Mesto hlásených 407 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1745,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) hlásených 36, t. j. chorobnosť 154,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 32,9 % a chorobnosť CHPO klesla o 6,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4824,6/100 000 osôb.
V okrese Kysucké Nové Mesto ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 56 % všeobecných lekárov pre dospelých.
V okrese Kysucké Nové Mesto bol priebeh ochorení komplikovaný u 21 osôb, čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (14). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (6) a sinusitídy (1). Prípad SARI nebol hlásený.

V okrese Čadca a okrese Kysucké Nové Mesto nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach. Lokálne epidémie ARO/CHPO (školy, obce, ostatné miesta) neboli zaznamenané.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bol sérologicky potvrdený 3x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, sentinelovým odberom bol zachytený 1x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Čadca bol sérologicky potvrdený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, z nazofaryngeálneho výteru bol zachytený 1 prípad vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.
V okrese Kysucké Nové Mesto boli sérologicky potvrdené 2 prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Čadca hlásených 7 prípadov ochorenia COVID-19. V okrese Kysucké Nové Mesto bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID-19.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
-   www.flunewseurope.org
-   www.who.int/tools/flunet/flunet-summary
-   https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/.

 


Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci