Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html 

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.Box 26
820 09 Bratislava 29

  1. Telefonicky na číslach: +421 2 4333 8286, +421 917 426 111
  2. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  3. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  ba.nosalova@uvzsr.sk
  4. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií:

   Cena

 Kopírovanie

 jednostranná A4
 dvojstranná A4
 0,15 €
 0,30 €
 Nosiče informácií

 CD
 DVD

 0,80 €
 1,30 €

 Poštovné

 podľa sadzieb Slovenskej pošty, a.s.

 

Ak RÚVZ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

Položky sadzobníka niektorých správnych poplatkov EUR 
Položka 1
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
 
1. fyzická osoba

16,50

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

165,50


Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
 
 
Položka 2
 
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

2,00

o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany

0,50

Poznámka
Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 
 
Položka 150  
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  
  1. samosprávnym krajom pre  
 

1.1. fyzickú osobu

80,00

  1.2. právnickú osobu

500,00

  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

497,50

b)

Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného  
  1. samosprávnym krajom

50,00

  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

165,50

c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)

10,00

d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie
alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
 
 

1.1. fyzickú osobu

100,00

  1.2. právnickú osobu

250,00

 
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre  
 

1.1. fyzickú osobu

20,00

  1.2. právnickú osobu

30,00

 
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 36a)
okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae)

50,00

g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)

10,00

h) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky 36b)

30,00

i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 36b)

20,00

j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)

10,00

k) Vydanie osobného radiačného preukazu

20,00

l) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 36ba)

500,00

m) Zmena oprávnenia podľa písmena l)

100,00

n) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m)

20,00

o) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby 36bb)

500,00

p) Zmena oprávnenia podľa písmena o)

100,00

q) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p)

20,00

r) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi 36bc)

500,00

s) Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu  
  1. za jeden röntgenový prístroj

300,00

  2. za každý ďalší röntgenový prístroj

100,00

  3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny

300,00

  4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič

50,00

  5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič

100,00

  6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení

700,00

  7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu

400,00

  8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu

150,00

  9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením

400,00

  10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia

300,00

  11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia

100,00

  12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva

1 000,00

  13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie

400,00

  14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok

200,00

 
t) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany  
  1. za jednu povoľovanú činnosť

300,00

  2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť

150,00

u) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva

300,00

v) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia

300,00

w) Vyhotovenie duplikátu povolenia podľa písmen s) až u) a duplikátu rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmen v) a z)

10,00

x) Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti

30,00

y) Zrušenie povolenia podľa písmen s) a t), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie

30,00

z) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany  
  1. ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

200,00

  2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva

100,00

  3. týkajúceho sa jadrových zariadení

1 000,00

aa) Zmena povolenia podľa písmen s) a t) z dôvodu  
  1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmeny bchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva

30,00

  2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia
alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj
ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena s) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14

30,00

  3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena z)

30,00

ab) oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh

50,00

ac) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania 36bd)

70,00

ad) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)

100,00

ae) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci 36bd)

100,00

af) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)

50,00

ag) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci 36bd)

50,00

ah) Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov

100,00

ai) Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava.