Zrušenie primovakcinácie novorodencov proti tuberkulóze – Informácia

Očkovanie proti tuberkulóze má svoje opodstatnenie najmä v krajinách s vysokým rizikom šírenia tohto veľmi závažného ochorenia. Tuberkulóza z celosvetového hľadiska predstavuje jeden z najväčších problémov ľudstva. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) asi 2,8 milióna osôb ročne umiera na choroby priamo alebo nepriamo súvisiace s tuberkulózou. Podľa SZO sa plošné očkovanie odporúča zrušiť v tom prípade, ak je chorobnosť nižšia ako 12 prípadov na 100 000 obyvateľov v danej krajine. Na Slovensku pozorujeme v posledných rokoch klesajúci trend výskytu tuberkulózy a kritérium SZO sme dosiahli v posledných dvoch rokoch.

Z vyššie spomínaných dôvodov bola diskusia medzi epidemiológmi a ftizeológmi o ponechaní očkovania proti tuberkulóze v plošnom povinnom očkovaní detí veľmi živá. Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) nakoniec odporučila zrušiť plošnú primovakcináciu novorodencov v Slovenskej republike. Dňom 1. 1. 2012 sa ruší povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze. ÚVZ SR však bude naďalej  monitorovať epidemiologickú situáciu vo výskyte tuberkulózy.