Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie.

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť
15. októbra 2012, sa nahradil termín voda vhodná na kúpanie za termín voda určená na kúpanie.

VUK je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a historicky vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

VUK sa sledujú podľa požiadaviek smernice o vodách na kúpanie a údaje o kvalite vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Od roku 2011 sa hodnotí kvalita vody na kúpanie na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnych VUK za posledné 4 roky a VUK sa klasifikujú do stavov výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Slovenská republika je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny stanoviť Zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.  

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 33 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2015 je navrhnutých 29 lokalít, 4 vody určené na kúpanie budú zatvorené z dôvodu rekonštrukcie (znížená hladina vody, príp. úplne vypustená voda z vodnej nádrže z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu alebo rekonštrukcií hrádz). Jedná sa o lokality Teplý Vrch – pláž ORMET a Drieňok, Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero.

  Návrh lokalít bol dňa 30.4.2015 v súlade s článkom 11 smernice zverejnený na webovom sídle ÚVZ SR, pričom verejnosť sa mala možnosť k návrhu vyjadriť do 15.5.2015. Po zverejnení Zoznamu VUK 2015 nebola na ÚVZ SR doručená žiadna pripomienka.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky