Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2023

Informácia pre verejnosť

Voda určená na kúpanie (ďalej len „VUK“) je akákoľvek prírodná povrchová vodná plocha vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou príslušného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (ďalej len „KS“) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Monitorovanie, hodnotenie a reportovanie (každoročne Európskej komisii) kvality vody na lokalitách, ktoré sú zaradené v Zozname VUK sa vykonáva podľa špecifických požiadaviek európskych kritérií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Na základe výsledkov analýz z dvoch mikrobiologických ukazovateľov (Escherichia coli a črevné enterokoky) zo 4 po sebe idúcich KS sú VUK klasifikované do 4 tried kvality. Uvedená klasifikácia reprezentuje vzhľadom na spôsob hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas KS nemusí zhodovať s aktuálnym stavom.

Aktuálny stav a prípadné riziká, ktoré by mohli v súvislosti s kúpaním a využívaním prírodných vodných plôch vzniknúť v priebehu celej KS, sa hodnotí na základe porovnania aktuálnych výsledkov vykonaných odberov s limitmi, ktoré stanovuje národný predpis - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Z uvedeného vyplýva, že aj lokality, ktoré podľa európskej klasifikácie dosiahli nižší stupeň kvality, môžu byť počas aktuálnej KS vyhovujúce.

Všetky lokality zaradené do Zoznamu VUK sú zároveň aj jednou z kategórií chránených území definovaných zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a taktiež aj čl. 6 a prílohy IV smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vodách). Podobne ako na všetky vodné útvary v SR, aj na VUK sa vzťahujú environmentálne ciele definované touto smernicou, ku ktorým patrí aj dosiahnutie dobrého stavu vo všetkých vodných útvaroch do roku 2027.

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Počas KS 2023 sa predpokladá sledovať kvalitu vody na kúpanie na 30 lokalitách. Voda vo vodnej nádrži Ružiná je napustená len čiastočne z dôvodu rekonštrukcie nádrže; obe lokality Ružiná – pri obci Divín a Ružiná – pri obci Ružiná nebudú preto počas KS 2023 využívané verejnosťou na kúpanie, ani monitorované miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj počas nasledujúcej kúpacej sezóny 2023 na Slovensku monitorovať aj cca 50 ďalších prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie, ktoré sú verejnosťou využívané na rekreačné kúpanie.

Bratislava, 12.6.2023

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zoznam vôd určených na kúpanie 2023

 • Ružiná - pri obci Divín
  Začiatok KS: -
  Koniec KS: -
  Klasifikácia v roku 2022: neklasifikované (zatvorené)
 • Ružiná - pri obci Ružiná
  Začiatok KS: -
  Koniec KS: -
  Klasifikácia v roku 2022: neklasifikované (zatvorené)
 • Pláž ORMET
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Drieňok
  Začiatok KS: 23.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Dolno Hodrušské jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: neklasifikované
 • Veľké Richnavské jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Počúvadlianske jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Veľké Kolpašské jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Vindšachtské jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Ivanka pri Dunaji
  Začiatok KS: 15.6.2023
  Koniec KS: 15.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Zlaté piesky
  Začiatok KS: 2.6.2023
  Koniec KS: 3.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Vajnorské jazero
  Začiatok KS: 15.6.2023
  Koniec KS: 15.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Slnečné jazerá
  Začiatok KS: 1.6.2023
  Koniec KS: 15.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Vinianske jazero
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Zemplínska šírava - Biela hora
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Zemplínska šírava - Hôrka
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Zemplínska šírava - Medvedia hora
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Zemplínska šírava - Kamenec
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Zemplínska šírava - Paľkov
  Začiatok KS: 1.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Pod Bukovcom
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 15.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Ružín
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 15.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Veľká Domaša - Tíšava
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Veľká Domaša - Valkov
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Veľká Domaša - Dobrá pláž
  Začiatok KS: 4.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Veľká Domaša - Holčíkovce
  Začiatok KS: 4.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Veľká Domaša - Poľany
  Začiatok KS: 4.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Veľká Domaša - Nová Kelča
  Začiatok KS: 4.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Veľká Domaša - Nová Kelča - poloostr. Krym
  Začiatok KS: 4.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Zelená voda
  Začiatok KS: 3.7.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★ Dostatočná
 • Šulianske jazero
  Začiatok KS: 20.6.2023
  Koniec KS: 31.8.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná
 • Kunovská priehrada
  Začiatok KS: 23.6.2023
  Koniec KS: 17.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★ Dobrá
 • Liptovská Mara
  Začiatok KS: 24.6.2023
  Koniec KS: 3.9.2023
  Klasifikácia v roku 2022: ★★★ Výborná