Záverečná správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru v predškolských zariadeniach na Slovensku

V mesiacoch november až december r. 2012 bol vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na celkové hygienické podmienky v predškolských zariadeniach a v prevádzkarniach,  v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku.

V rámci kontroly sa sledovalo:

 • zabezpečenie zásobovania zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou,
 • kontrola teploty v miestnostiach zariadení (v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny),
 • zabezpečenie pravidelného čistenia a udržiavania vonkajších i vnútorných priestorov zariadení,
 • prevádzkové poriadky a ich náležitosti.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo celkovo na území SR skontrolovaných celkovo 784 zariadení, zistených bolo 237 nedostatkov a uložených bolo spolu 156 opatrení. Najvyšší počet skontrolovaných zariadení bol v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji (vyše 100 zariadení). Najväčší počet nedostatkov bol zistený v Žilinskom kraji (68), Nitrianskom kraji (46) a v Banskobystrickom kraji (39). Najviac opatrení bolo uložených v Žilinskom kraji (43), Nitrianskom kraji (35) a v Košickom kraji (30), z čoho v 5-tich prípadoch bolo zahájené správne konanie. V Košickom kraji bolo v 5 prípadoch začaté správne konanie, z čoho 1x vo veci uloženia pokuty a 4x vo veci vydania pokynov na odstránenie nedostatkov. V Bratislavskom kraji bolo 2x začaté správne konanie vo veci zabezpečenia vyhovujúcej mikroklímy. V Prešovskom kraji bola uložená pokuta vo výške 20 EUR vo veci nedodržiavania prevádzkovej hygieny a v Banskobystrickom kraji bola uložená bloková pokuta vo výške 33 EUR vo veci nedodržiavania zásad osobnej a prevádzkovej hygieny.

Porovnanie výsledkov zvýšeného zdravotného dozoru v predškolských zariadeniach  podľa krajov

Kraj

 • Bratislavský
  Počet skontrolovaných zariadení: 96
  Nedostatky: 15
  Počet uložených opatrení: 15
  Počet začatých správnych konaní: 2
  Suma blokových pokút (EUR): -
 • Trnavský
  Počet skontrolovaných zariadení: 102
  Nedostatky: 9
  Počet uložených opatrení: -
  Počet začatých správnych konaní: -
  Suma blokových pokút (EUR): -
 • Trenčiansky
  Počet skontrolovaných zariadení: 42
  Nedostatky: 10
  Počet uložených opatrení: 2
  Počet začatých správnych konaní: -
  Suma blokových pokút (EUR): -
 • Nitriansky
  Počet skontrolovaných zariadení: 120
  Nedostatky: 46
  Počet uložených opatrení: 35
  Počet začatých správnych konaní: -
  Suma blokových pokút (EUR): -
 • Banskobystrický
  Počet skontrolovaných zariadení: 110
  Nedostatky: 39
  Počet uložených opatrení: 11
  Počet začatých správnych konaní: -
  Suma blokových pokút (EUR): 33
 • Žilinský
  Počet skontrolovaných zariadení: 95
  Nedostatky: 68
  Počet uložených opatrení: 43
  Počet začatých správnych konaní: -
  ​​​​​​​Suma blokových pokút (EUR): -
 • Prešovský
  Počet skontrolovaných zariadení: 125
  Nedostatky: 20
  Počet uložených opatrení: 20
  Počet začatých správnych konaní: -
  Suma blokových pokút (EUR): 20
 • Košický
  Počet skontrolovaných zariadení: 94
  Nedostatky: 30
  Počet uložených opatrení: 30
  Počet začatých správnych konaní: 5
  Suma blokových pokút (EUR): -
 • Spolu:
  Počet skontrolovaných zariadení: 784
  Nedostatky: 237
  Počet uložených opatrení: 156
  Počet začatých správnych konaní: 7
  Suma blokových pokút (EUR): 53

K najčastejšie zisťovaným nedostatkom patrili neschválené prevádzkové poriadky alebo zmeny prevádzok po zrealizovaných stavebných úpravách, nezabezpečenie monitorovania teploty v zmysle požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 527/2007, v čase previerky nebola zabezpečená tečúca teplá voda v umyvárňach detí, nevyhovujúca teplota vo všetkých priestoroch (od 15 do 18 stupňov C), nedostatky v udržiavaní zariadení na osobnú hygienu detí (nečistota podláh, umývadiel, poličiek na pomôcky k osobnej hygiene), prekročená kapacita v zariadeniach, zlý technický stav WC, opotrebované ležadlá, chýbanie oddeľovacích priečok medzi WC misami, znečistené a popraskané steny, nevhodné uskladnenie posteľnej bielizne, prevádzkový poriadok nebol k nahliadnutiu, nevyvesenie prevádzkového poriadku na prístupnom a viditeľnom mieste, dočasná porucha ohrevu teplej vody, poškodené terasy predškolských zariadení, nevykonávanie čistenia a údržby pieskovísk počas sezóny, chýbajúce záznamy o čistení a udržiavaní pieskovísk, nedostatočný počet umývadiel a WC pre deti, chýbanie zmiešavacích batérií na teplú vodu, nedodržiavanie náležitostí prevádzkového poriadku, chýbajúci doklad o kvalite pitnej vody, nevyhovujúca kvalita pitnej vody, nefunkčné WC, nedostatočné zásobovanie teplou tečúcou vodou, nedodržiavanie osobnej hygieny vo výdajni stravy (zistená prítomnosť podmienene patogénnych mikroorganizmov E. coli a Ps. aeruginosa).

Na základe zvýšeného štátneho zdravotného dozoru boli uložené príslušné opatrenia, z ktorých sa najčastejšie vyskytli: zabezpečiť vykurovanie v predškolských zariadeniach, náprava záznamov, zabezpečiť vyhovujúcu mikroklímu,  zabezpečiť zásobovanie zariadenia  pitnou vodou z verejného vodovodu, vypracovať,  aktualizovať  a predložiť na schválenie príslušnému RÚVZ  prevádzkové poriadky, zabezpečiť prívod tečúcej teplej vody do zariadení na osobnú hygienu detí, zabezpečiť starostlivosť a evidenciu o čistení a údržbe pieskoviska, vykonať dezinfekciu individuálnych vodných zdrojov s následným predložením protokolu o kontrole kvality vody a udelenie blokovej pokuty za nedodržanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny. V ojedinelých prípadoch bolo zahájené správne konanie.