Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov

 • V zmysle § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v platnom znení vo veci riadenia, kontroly a koordinácie výkonu štátnej správy nariadil ÚVZ SR všetkým RÚVZ v SR vykonanie mimoriadnej cielenej kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania so zameraním na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Kontrola bola zameraná na vybrané zariadenia školského stravovania (v rámci predškolských zariadení a škôl).

Súčasne pracovníci RÚVZ v SR realizovali v prípade možností počas výkonu uvedenej mimoriadnej cielenej kontroly aj zdokumentovanie nedostatkov formou fotodokumentácie (napr. nedostatky v skladovaní a pri manipulácii s mäsom, resp. s inými potravinami a hotovými pokrmami, nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene).

Uvedená kontrola prebiehala v termíne od 06. mája do 24. mája 2013.

Výsledky kontrol

V rámci celej SR bolo vykonaných 986 kontrol zameraných na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť  mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Skontrolovaných bolo 773 zariadení školského stravovania (Tabuľka č. 1). Počet kontrol vykonaných RÚVZ v SR zobrazuje aj Graf č. 1.

Najväčší počet vykonaných kontrol bol v Prešovskom kraji (231) a v Nitrianskom kraji (172). Najväčší počet skontrolovaných zariadení školského stravovania bol v Nitrianskom kraji (153) a v Prešovskom kraji (124) (Graf č. 2).

Najviac blokových pokút bolo uložených v Košickom kraji (v 14 prípadoch v celkovej sume 376 €) a v Prešovskom kraji (v 13 prípadoch v celkovej sume 493 €. Celkovo, za celú SR bolo uložených 64 blokových pokút v celkovej sume 1639 € (Tabuľka č. 2 a Graf č. 3).

Najčastejšie zisťované nedostatky v prípade kontroly mäsa: chýbanie identifikačných  znakov v dokladoch, neúplná dokumentácia o pôvode mäsa, nerešpektovanie zákazu zmrazovania mäsa, ktoré bolo dodané na prevádzku v chladenom stave, potraviny (vajcia), po dobe ich spotreby.

Najčastejšie nedostatky zisťované v oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny: špinavá a zatečená mraznička, kríženie čistej a nečistej prevádzky, opotrebovanie a nefunkčnosť technologického vybavenia varní a skladov, znečistené maľovky, nerešpektovanie zásad správnej výrobnej praxe, nesprávne alebo nekompletné vedenie dokumentácie o monitoringu, nesprávne odložené vzorky pokrmov, nesprávne skladovanie surovín, nedodržiavanie zásad osobnej hygieny.


Tabuľka č. 1 Porovnanie výsledkov mimoriadnej cielenej kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania (ZŠS) so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa

RÚVZ v SR :

 • so sídlom v Banskej Bystrici
  Počet vykonaných kontrol: 36
  Počet skontrolovaných ZŠS: 18
 • so sídlom v Bardejov
  Počet vykonaných kontrol: 18
  Počet skontrolovaných ZŠS: 18
 • so sídlom v Bratislave
  Počet vykonaných kontrol: 73
  Počet skontrolovaných ZŠS: 73
 • so sídlom v Čadci
  Počet vykonaných kontrol: 9
  Počet skontrolovaných ZŠS: 9
 • so sídlom v Dolnom Kubíne
  Počet vykonaných kontrol: 15
  Počet skontrolovaných ZŠS: 15
 • so sídlom v Dunajskej Strede
  Počet vykonaných kontrol: 26
  Počet skontrolovaných ZŠS: 21
 • so sídlom v Galante
  Počet vykonaných kontrol: 28
  Počet skontrolovaných ZŠS: 28
 • so sídlom v Humennom
  Počet vykonaných kontrol: 121
  Počet skontrolovaných ZŠS: 14
 • so sídlom v Komárne
  Počet vykonaných kontrol: 22
  Počet skontrolovaných ZŠS: 22
 • so sídlom v Košiciach
  Počet vykonaných kontrol: 20
  Počet skontrolovaných ZŠS: 20
 • so sídlom v Leviciach
  Počet vykonaných kontrol: 38
  Počet skontrolovaných ZŠS: 19
 • so sídlom v Liptovskom Mikuláši
  Počet vykonaných kontrol: 15
  Počet skontrolovaných ZŠS: 15
 • so sídlom v Lučenci
  Počet vykonaných kontrol: 21
  Počet skontrolovaných ZŠS: 21
 • so sídlom v Martine
  Počet vykonaných kontrol: 19
  Počet skontrolovaných ZŠS: 19
 • so sídlom v Michalovciach
  Počet vykonaných kontrol: 48
  Počet skontrolovaných ZŠS: 25
 • so sídlom v Nitre
  Počet vykonaných kontrol: 40
  Počet skontrolovaných ZŠS: 40
 • so sídlom v Nových Zámkoch
  Počet vykonaných kontrol: 41
  Počet skontrolovaných ZŠS: 41
 • so sídlom v Poprade
  Počet vykonaných kontrol: 19
  Počet skontrolovaných ZŠS: 19
 • so sídlom v Považskej Bystrici
  Počet vykonaných kontrol: 24
  Počet skontrolovaných ZŠS: 24
 • so sídlom v Prešove
  Počet vykonaných kontrol: 8
  Počet skontrolovaných ZŠS: 8
 • so sídlom v Prievidzi
  Počet vykonaných kontrol: 20
  Počet skontrolovaných ZŠS: 20
 • so sídlom v Rimavskej Sobote
  Počet vykonaných kontrol: 17
  Počet skontrolovaných ZŠS: 17
 • so sídlom v Rožňave
  Počet vykonaných kontrol: 23
  Počet skontrolovaných ZŠS: 23
 • so sídlom v Senici
  Počet vykonaných kontrol: 18
  Počet skontrolovaných ZŠS: 18
 • so sídlom v Spišskej Novej Vsi
  Počet vykonaných kontrol: 11
  Počet skontrolovaných ZŠS: 11
 • so sídlom v Starej Ľubovni
  Počet vykonaných kontrol: 20
  Počet skontrolovaných ZŠS: 20
 • so sídlom vo Svidníku
  Počet vykonaných kontrol: 20
  Počet skontrolovaných ZŠS: 20
 • so sídlom v Trebišove
  Počet vykonaných kontrol: 40
  Počet skontrolovaných ZŠS: 20
 • so sídlom v Trenčíne
  Počet vykonaných kontrol: 28
  Počet skontrolovaných ZŠS: 28
 • so sídlom v Topoľčanoch
  Počet vykonaných kontrol: 31
  Počet skontrolovaných ZŠS: 31
 • so sídlom v Trnave
  Počet vykonaných kontrol: 17
  Počet skontrolovaných ZŠS: 17
 • so sídlom vo Veľkom Krtíši
  Počet vykonaných kontrol: 8
  Počet skontrolovaných ZŠS: 8
 • so sídlom vo Vranove nad Topľou
  Počet vykonaných kontrol: 25
  Počet skontrolovaných ZŠS: 25
 • so sídlom vo Zvolene
  Počet vykonaných kontrol: 15
  Počet skontrolovaných ZŠS: 15
 • so sídlom v Žiari nad Hronom
  Počet vykonaných kontrol: 42
  Počet skontrolovaných ZŠS: 21
 • so sídlom v Žiline
  Počet vykonaných kontrol: 10
  Počet skontrolovaných ZŠS: 10

Spolu
Počet vykonaných kontrol: 986
Počet skontrolovaných ZŠS: 773

Porovnanie počtu uložených blokových pokút podľa krajov (Blokové pokuty/celková suma)

 • Bratislavský - 10/285 €
 • ​​​​​​​Trnavský - 9/115 €
 • ​​​​​​​Trenčiansky - 0/0 €
 • ​​​​​​​Nitriansky - 5/80 €
 • ​​​​​​​Žilinský - 4/96 €
 • ​​​​​​​Banskobystrický - 9/194 €
 • ​​​​​​​Prešovský - 13/493 €
 • ​​​​​​​Košický - 14/376 €
 • ​​​​​​​Spolu - 64/1639 €