Výsledky cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na kontrolu hydinového mäsa v zariadeniach školského stravovania

V roku 2012 bol štátny zdravotný dozor cielene zameraný na štyri  oblasti ochrany zdravia detí a mládeže. Jednou z nich bola oblasť kontroly dodržiavania požiadaviek v oblasti  spracúvania mäsa, najmä hydinového pri príprave pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže v zmysle usmernenia ÚVZ SR s cieľom overiť, či nedochádza k porušovaniu zásad hygieny a zdravotnej bezpečnosti mäsa, vrátane vysledovateľnosti jeho pôvodu.

V súvislosti s pretrvávajúcimi podnetmi v oblasti spracovávania mäsa, najmä hydinového, pri príprave pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež bolo cieľom štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach zameranie sa na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť hydinového mäsa. Kontroly boli zamerané aj na  iné hygienické nedostatky v kontrolovaných zariadeniach.  Z kontrol vyplynuli nasledovné skutočnosti:

V októbri r. 2012 sa skontrolovalo celkovo na Slovensku 504 zariadení spoločného stravovania detí a mládeže. Počet zariadení so zistenými nedostatkami v súvislosti s hydinovým mäsom (osobitne s ohľadom na iné nedostatky) bol 66.  Najčastejšie zisťovanými nedostatkami bolo napríklad označovanie hydinového mäsa len v cudzom jazyku, chýbajúca evidencia monitorovania teploty v mraziacich zariadeniach, chýbajúce údaje o bitúnku, resp. rozrábke mäsa, v prípade chladeného mäsa chýbajúce označenie typu chovu hydiny, chýbajúci dátum porážky a doba spotreby, neodkladanie, resp. nesprávne odkladanie vzoriek hotových pokrmov, nedodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe, zmrazovanie mäsa dodaného do zariadenia v nezmrazenom stave, nedostatočné vykonávanie monitoringu kontrolných bodov v rámci HACCP, nepravidelne vedená dokumentácia a neoznačovanie pracovných plôch.

Zrealizovaných bolo celkovo 14 represívnych opatrení v sume 255 € a uložených 8 blokových pokút v celkovej sume 201 €.