Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2015

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku XXI. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Po roku 2014 keď bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov, incidencia 1,59 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) bol evidovaný rovnaký počet nových prípadov HIV infekcie aj v roku 2015. Z 86 nových prípadov HIV infekcie bolo sedem diagnostikovaných u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike (bez prechodu infekcie do štádia AIDS). V roku 2015 bolo diagnostikovaných 9 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásených bolo 5 prípadov úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady AIDS sa vyskytli u občanov SR, jedno z úmrtí bolo hlásené u HIV infikovaného cudzinca.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.12.2015 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 811 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 674 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 587 vyskytlo u mužov a 87 u žien. U 87 osôb (74 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 59 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 45 v štádiu AIDS).

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 65,0% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,9% infekcií, 2,2% injekčným užívaním drog (z 15 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,2% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 8,7% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.