Výrobky na bielenie zubov s nepovolenou koncentráciou peroxidu vodíka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zaznamenal zvýšený nárast podaní spotrebiteľov na internetové obchody, ktoré ponúkajú výrobky na bielenie zubov s nepovolenou koncentráciou peroxidu vodíka (hydrogen peroxide) alebo peroxidu močoviny (carbamide peroxide).

Výrobky na bielenie zubov patria medzi kozmetické výrobky (ďalej len „KV“), ktoré sú regulované nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie“).

Peroxid vodíka, jeho zlúčeniny a látky, ktoré peroxid vodíka uvoľňujú sa v nariadení nachádzajú medzi zakázanými alebo regulovanými látkami. Peroxid vodíka a peroxid močoviny sú regulované v prílohe III pod položkou č. 12.

V KV na bielenie zubov, ktoré sú určené pre použitie priamo spotrebiteľmi je maximálna povolená koncentrácia 0,1% peroxidu vodíka.

V KV, ktoré sú určené na profesionálne použitie zubnými lekármi je maximálna povolená koncentrácia od 0,1% - 6% peroxidu vodíka. Nie sú určené na používanie osobám mladším ako 18 rokov.

Vyššia koncentrácia ako 6% peroxidu vodíka v KV na bielenie zubov nie je povolená.

ÚVZ SR v predchádzajúcich rokoch zistil predaj KV s nepovoleným obsahom peroxidu vodíka a oznámil ich cez systém RAPEX/Safety Gate.

Predaj výrobkov cez internet je v súčasnej dobe rozšírený, ale žiadny kontrolný orgán nemá možnosti a kapacity na skontrolovanie všetkých takýchto obchodov.

ÚVZ SR preto odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť svoje rozhodnutie kúpiť si KV na bielenie zubov s nepovolenou koncentráciou peroxidu vodíka a jeho zlúčenín.

ÚVZ SR ďalej upozorňuje spotrebiteľov na skutočnosť, že kontrolná činnosť orgánov verejného zdravotníctva je v rámci ich kompetencií zameraná len na podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky a orgány verejného zdravotníctva nie sú oprávnené vymáhať platby za nedodaný respektíve vrátený tovar. Z tohto dôvodu je vhodné si pred kúpou z internetového obchodu skontrolovať v obchodných podmienkach, či tovar ponúka subjekt so sídlom v SR, v inom členskom štáte EÚ, alebo v štáte mimo EÚ (napr. použitie slovenského jazyka, použitie domény „.sk“ nemusí znamenať, že e-shop je slovenským e-shopom).

V prípade problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu Európskej únie majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, telefón +421 905 528 477, e-mail ECCNET-SK@ec.europa.eu.