Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2016 "Voda a pracovné príležitosti"

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (ďalej len ,,SDV“), ktorý bol zameraný na vodu a pracovné príležitosti, vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej „RÚVZ“) na Slovensku aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a aktivity na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov pre dva vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní. Okrem toho poskytovali všetky úrady odborné poradenstvo a konzultácie ohľadom zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, umiestnenia a ochrany vlastných vodných zdrojov, možnosti úpravy používanej vody zo studní na pitné účely pomocou filtračných zariadení a ďalšie otázky súvisiace s vodou a jej významom pre zdravie ľudí.

Informácie, týkajúce sa SDV boli pred uskutočnením aktivít zverejnené v médiách (rozhlas, televízia, tlač), na webových sídlach a na nástenkách ÚVZ SR a RÚVZ. ÚVZ SR a RÚVZ počas SVD 2016 boli spracované do nasledovných tabuliek a grafov.

Celé Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2016 (pdf, 285 kB)