Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2014 „Voda a energia“

,,Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (ďalej len ,,SDV“), ktorý bol zameraný na vodu a energie, vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na Slovensku aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov."

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ poskytovali bezplatne orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov pre 2 vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany, ktoré patria k najčastejším kontaminantom vlastných studní. Okrem toho poskytovali všetky úrady odborné poradenstvo a konzultácie ohľadom zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších otázok, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Pracovníci úradov sa tiež zúčastnili viacerých besied v obciach, na školách a pod.

Informácie, týkajúce sa SDV boli pred uskutočnením aktivít zverejnené v médiách, na webových sídlach a na nástenkách ÚVZ SR a RÚVZ. Niektoré RÚVZ vyšetrovali v tomto roku vzorky vody z individuálnych studní pomocou testovacích prúžkov aj priamo v obciach, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod.

Aktivity, ktoré vykonávali ÚVZ SR a RÚVZ počas Svetového dňa vody 2014 boli spracované do nasledovných tabuliek a grafov.

Celý dokument - Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2014 „Voda a energia“ (pdf, 324 kB)