Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2013

22. marca verejnosť na celom svete oslavuje Svetový deň vody (v zmysle rezolúcie Organizácie spojených národov A/RES 47/1993). Zámerom je šíriť osvetu o vode, ako o nenahraditeľnom zdroji života na našej planéte. Rezolúciou OSN A/RES65/154 je celý rok 2013 vyhlásený za „Medzinárodný rok vodnej spolupráce“. Je to reflexia OSN na to, že vodné zdroje vo svete sú zraniteľné vyčerpateľné, preto sa voda stáva príčinou konfliktov. Práve voda by však mala byť skvelou príležitosťou pre mierovú, konštruktívnu a zmysluplnú spoluprácu vo vodnom hospodárstve. Spolupráca je rozhodujúca nielen pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia vôd, ale aj na posilnenie a udržanie dobrých vzťahov v rámci krajín, komunít, ale aj mimo nich. Pri príležitosti tohto dňa sa vykonávali dňa 21. marca 2013 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ“) rôzne aktivity. Informácie, týkajúce sa Svetového dňa vody, boli zverejnené v médiách, na webových sídlach ÚVZ SR a RÚVZ a na nástenkách. V tomto roku niektoré RÚVZ vyšetrovali vzorky vody z individuálnych studní pomocou testovacích prúžkov priamo v obciach, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Záujemcom z radov občanov na všetkých úradoch bolo poskytnuté poradenstvo a konzultácie z oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie. Tiež boli zodpovedané konkrétne otázky z oblasti úprav pitnej vody, spôsobov dezinfekcie a ochrany individuálnych zdrojov, vhodnosti používania vody z individuálnych studní ako zdroja pitnej vody, významu stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka a využívania pitnej vody s obsahom dusičnanov a dusitanov na prípravu stravy pre kojencov.

Celé Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2013 (pdf, 4,3 MB)