Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2012

Témou tohtoročného Svetového dňa vody, ktorú zvolila OSN bola „Voda a bezpečnosť potravín“. Myšlienka tohtoročnej ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového dňa vody a pripomenul dôležitosť vody v potravinovej bezpečnosti. Pri príležitosti tohto dňa sa vykonávali dňa 22. marca 2012 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ“) rôzne aktivity. Informácie, týkajúce sa Svetového dňa vody, boli zverejnené v médiach, na webových stránkach ÚVZ SR a RÚVZ a na nástenkách. Záujemcom z radov občanov na všetkých úradoch bolo poskytnuté poradenstvo a konzultácie z oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie. Tiež boli zodpovedané konkrétne otázky z oblasti úprav pitnej vody, spôsobov dezinfekcie a ochrany individuálneho zdroja, vhodnosti používania vody z individuálnej studne ako zdroja pitnej vody, významu stopových prvkov vo vode pre zdravie človeka a využívania pitnej vody s obsahom dusičnanov a dusitanov na prípravu stravy pre kojencov.

Celé Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2012 (pdf, 600 kB)