Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2023/2024 v Slovenskej republike

Úvod

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 2023/2024 zaznamenala miernejšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových ochorení, tak ako aj v predchádzajúcej sezóne dominoval vírus chrípky A bez bližšie špecifikácie nad vírusom chrípky B bez bližšie špecifikácie.

V Slovenskej republike bolo hlásených 1 423 511 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 59 027,4 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov (Tabuľka 1). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2022/2023 počet hlásených ARO klesol o 74 670, čo je o 4, 98 %.

Na krajskej úrovni bola najvyššia chorobnosť na ARO hlásená v Trnavskom kraji (64 536,6/100 000), ktorá spolu s Bratislavským (62 470,6/100 000), Prešovským (60 906,4/100 000), Nitrianskym (59 217,4/100 000) krajom presiahla úroveň celoslovenskej chorobnosti. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji (34 031,4/100 000), (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: CHOROBNOSŤ NA ARO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Územná jednotka Počet ochorení vo vekovej skupine Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 6 241 6 331 1 535 14 497 3 907 32 511 62 470,6
Trnavský kraj 44 499 43 084 16 439 65 502 20 145 189 669 64 536,6
Trenčiansky kraj 26 521 28 350 12 284 41 114 14 503 122 772 53 436,0
Nitriansky kraj 35 802 42 660 18 133 53 621 18 197 168 413 59 217,4
Žilinský kraj 52 658 48 891 19 810 62 992 23 489 207 840 56 932,6
Banskobystrický kraj 33 643 39 957 18 885 67 312 26 247 186 044 56 027,7
Prešovský kraj 67 277 62 793 27 746 76 077 28 282 261 675 60 906,4
Košický kraj 61 205 59 835 23 825 46 924 22 305 254 094 58 920,0
SR 327 975 332 043 138 180 468 181 157 132 1 423 511 59 027,4
Vekovo - špecifická chorobnosť 177 316,8 122 995,3 101 679,0 38 239,1 29 855,9 59 027,4  

Zdroj: EPIS

Priebeh sezóny

Krivka chorobnosti na akútne respiračné ochorenia začína mať typický charakter s dvoma vlnami zvýšenej chorobnosti, ktoré boli prerušené obdobím vianočných sviatkov. V predchádzajúcich chrípkových sezónach sa odzrkadľoval vplyv protiepidemických opatrení aj na netypických krivkách chorobností. K prvému výraznému vzostupu chorobnosti prišlo od 47. kalendárneho týždňa 2023 (chorobnosť 1 883,9/100 000), následne krivka chorobnosti ARO stúpala s dosiahnutím prvého maxima v 50. kalendárnom týždni 2023, kedy ochorelo 61 436 osôb (chorobnosť 2 512/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Druhý výraznejší nárast chorobnosti sa zaznamenal od 1. kalendárneho týždňa 2024 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2024, kedy ochorelo 70 633 (chorobnosť 2 850 /100 000 osôb) (Graf 1). Zaznamenali sa početné lokálne epidémie (Mapa 1). Následne evidujeme postupný mierny pokles chorobnosti až do 18. kalendárneho týždňa 2024, kde sa chorobnosť stále držala na podobných hodnotách ako v sezónach pred pandémiou ochorenia COVID – 19.

Prvý pozitívny záchyt evidujeme v 40. kalendárnom týždni 2023, kedy bol laboratórne potvrdený vírus chrípky A/H1pdm09 a vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v čase najvyššej aktivity v 5. kalendárnom týždni 2024 bola na hodnote chorobnosti 597,3/100 000. Od 6. kalendárneho týždňa 2024 chorobnosť na CHPO postupne klesala.

Najvyššie chorobnosti ARO/CHPO jednotlivých chrípkových sezón nám znázorňuje graf 2. Graf prezentuje, že tretia najvyššia chorobnosť ARO bola v sezóne 2022/2023 v 50. kalendárnom týždni 2022 s hodnotou 3 542,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov a ochorelo 97 579 osôb, druhá najvyššia chorobnosť ARO v chrípkovej sezóne 2006/2007 v 6. kalendárnom týždni 2007 s hodnotou 3 860,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov chorobnosť ochorelo 136 561 osôb a prvá najvyššia chorobnosť ARO bola v chrípkovej sezóne 2017/2018 v 7. kalendárnom týždni 2018 s hodnotou 4 940,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov chorobnosť ochorelo 112 818 osôb.

Graf 1: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÉ SEZÓNY 2022/2023 a 2023/2024

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÉ SEZÓNY 2022/2023 a 2023/2024

Mapa 1: AKTIVITA CHRÍPKY V OKRESOCH V 5. KALENDÁRNOM TÝŽDNI 2024, SR

AKTIVITA CHRÍPKY V OKRESOCH V 5. KALENDÁRNOM TÝŽDNI 2024, SR

Graf 2: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO v SR PODĽA JEDNOTLIVÝCH CHRÍPKOVÝCH SEZÓN

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO v SR PODĽA JEDNOTLIVÝCH CHRÍPKOVÝCH SEZÓN

Zdroj: SEaPP

V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo hlásených spolu 169 546 ochorení na CHPO (chorobnosť 7 030,4/100 000), (Tabuľka 2). Z celkového počtu hlásených ARO tvorili prípady CHPO 11,9 %. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o pokles hlásených prípadov CHPO o 5 923, t. j. o 3,4 %. Na krajskej úrovni bola najvyššia chorobnosť na CHPO v Trnavskom kraji (12 226,2/100 000), ktorá spolu s Trenčianskym krajom (7 168,1/100 000) presiahla úroveň celoslovenskej chorobnosti. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (3 070,6/100 000), (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: CHOROBNOSŤ NA CHPO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Územná jednotka asd Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 175 162 73 914 274 1 598 3 070,6
Trnavský kraj 9 986 9 730 3 891 9 981 2 344 35 932 12 226,2
Trenčiansky kraj 3 503 4 481 2 028 4 840 1 617 16 469 7 168,1
Nitriansky kraj 5 622 7 543 3 247 9 928 3 229 29 569 10 397,1
Žilinský kraj 5 893 5 610 2 631 6 097 2 350 22 581 6 185,5
Banskobystrický kraj 3 059 3 781 2 092 8 658 3 106 20 696 6 232,7
Prešovský kraj 6 446 6 759 3 122 5 006 1 973 23 306 5 424,6
Košický kraj 3 977 4 674 1 971 6 933 1 828 19 383 4 494,6
SR 38 662 42 742 19 055 52 365 16 722 169 546 7 030,4
Vekovo-špecifická chorobnosť 20 902,3 15 832,5 14 021,5 4 277,0 3 177,3 7 030,4  


Zdroj: EPIS

Proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO

Priemerná proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2023/2024 bola 46,4 % (52,1 % pediatrov a 40,7 % lekárov pre dospelých). Hlásna disciplína pediatrov bola vyššia, ako u lekárov pre dospelých prakticky počas celej chrípkovej sezóny vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvyššia proporcia hlásiacich pediatrov (70,2%) sa zaznamenala v Žilinskom kraji, najväčší podiel hlásiacich lekárov pre dospelých (51,8 %) bol v Košickom kraji. Najnižšiu proporciu hlásiacich lekárov má dlhodobo Bratislavský kraj (Graf 3).

Graf 3: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

V porovnaní s chrípkovou sezónou 2022/2023 proporcia hlásiacich pediatrov klesla o 0,7% a proporcia hlásiacich lekárov pre dospelých klesla o 0,2 %. Celkovo hlásna disciplína klesla o 0,5 %. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov v chrípkovej sezóne 2023/2024 bola zaznamenaná v 8. kalendárnom týždni 2024. Najnižšia proporcia bola zaznamenaná v 52. kalendárnom týždni 2023 (Graf 4).

Graf 4: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Vekovo - špecifická chorobnosť

V priebehu chrípkovej sezóny 2023/2024 bola najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO (177 316,8/100 000) zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, v ktorej ochorelo 327 975 detí. Nižšia chorobnosť bola hlásená u detí 6 – 14 ročných (122 995,3/100 000), kde sa zaznamenalo 332 043 ochorení, nasledovala veková skupina 15 – 19 ročných, kde ochorelo 101 679,0 detí. Najnižšia vekovo-špecifická chorobnosť sa zaznamenala vo vekovej skupine 60 ročných a starších. V tejto skupine bolo hlásených 149 146 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 29 855,9 /100 000 (Tabuľka 1, Graf 5).

Graf 5: ARO, VEKOVO – ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

ARO, VEKOVO – ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola v priebehu chrípkovej sezóny zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 20 902,3/100 000, pričom ochorelo 38 662 osôb. Druhá najvyššia chorobnosť bola hlásená u 6 - 14 ročných detí, dosiahla úroveň 15 832,5/100 000, ochorelo 42 742 detí. Vo vekovej skupine 15 - 19 ročných bola zistená chorobnosť 14 021,5/100 000, vo vekovej skupine 20 – 59 ročných to bola chorobnosť 4 277,0/100 000, ochorelo 52 365 detí. Najnižšia chorobnosť bola u 60 ročných a starších (3 177,3/100 000) s počtom chorých 16 722 (Tabuľka 2).

Chorobnosť 0 – 5 ročných detí sa v priebehu kalendárnych týždňov pohybovala na približne rovnakej úrovni ako chorobnosť 6 - 14 ročných a 15 – 19 ročných detí (Graf 6).

Graf 6: CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Komplikácie

Komplikácie ARO malo 44 355 chorých, t. j. 3,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Najpočetnejšou komplikáciou bola sinusitída, na ktorú ochorelo 23 833 osôb, z celkového počtu komplikácií tvorila 53,7 % (Tabuľka 3). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo hlásených o 784 komplikácii menej, čo predstavuje pokles o 0,40 %.

Tabuľka 3: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ Z CELKOVÉHO POČTU ARO, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

 

Druh komplikácie Počet komplikácií
abs. % z počtu komplikácií % z počtu ochorení
bronchopneumónie a pneumónie 6 672 15,0 0,5
otitída 13 850 31,2 1,0
sínusitída 23 833 53,7 1,7
SR 44 355 100,0 3,1
Celkový počet ochorení na ARO 1 423 511    

Zdroj: EPIS

Ak sa sledujú počty komplikácií podľa jednotlivých vekových skupín, najvyšší podiel komplikácií bol hlásený u 6 - 14 ročných osôb, v tejto vekovej skupine sa vyskytlo 27,9 % zo všetkých komplikácií.

Pri sledovaní jednotlivých komplikácií evidujeme, že bronchopneumónia a pneumónia sa najčastejšie vyskytovala u 20 - 25 ročných ročných. V tejto vekovej skupine bolo hlásených 29,6 % všetkých bronchopneumónií a pneumónií. Otitídy boli najčastejšie hlásené u 0 – 5 ročných detí, v tejto vekovej skupine sa zaznamenalo 39,8 % z celkového počtu otitíd. Sinusitídy boli percentuálne najviac zastúpené vo vekovej skupine 20 – 59 ročných osôb s 31,4 % z celkového počtu sinusitíd. Komplikácie ARO podľa druhu a vekových skupín uvádza Tabuľka 4.

Tabuľka 4: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ ARO PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

 

Druh komplikácie Veková skupina SPOLU
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
bronchopneumónie a pneumónie 1 813 27,2 1 466 22,0 374 5,6 1 978 29,6 1 041 15,6 6 672 100,00
otitídy 5 514 39,8 4 230 30,5 898 6,5 2 519 18,2 689 5,0 13 850 100,00
sínusitídy 4 672 19,6 6 687 28,1 2 776 11,6 7 491 31,4 2 207 9,3 23 833 100,00
Spolu 11 999   12 383   4 048   11 988   3 937   44 355  
Proporcia z celkového počtu komplikácií 27,1 27,9 9,1 27,0 8,9 100,0


Zdroj: EPIS

Výchovno-vzdelávacie zariadenia

V rámci surveillance ARO a CHPO sa sleduje aj nepriamy indikátor zvýšenej chorobnosti na tieto ochorenia, a to počet výchovno-vzdelávacích zariadení (jasle, materské školy, základné a stredné školy), kde sa z dôvodu zvýšeného výskytu ARO u detí a mládeže pristúpilo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

V chrípkovej sezóne 2023/2024 evidujeme nasledovné hlásenia o zatvorení výchovno - vzdelávacích zariadení: štyri zariadenia pre deti do troch rokov, 1 184 materských škôl, 780 základných škôl a 30 stredných škôl. Najviac zatvorení evidujeme v 5. kalendárnom týždni 2024 s počtom 370 zariadení.

Krivky chorobnosti ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2023/2024 a počet hlásených zatvorených výchovno-vzdelávacích zariadení podľa kalendárnych týždňov v SR znázorňuje Graf 7.


Graf 7: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Epidemiologická surveillance SARI

V chrípkovej sezóne 2023/2024 pokračoval monitoring prípadov ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o ťažkú akútnu respiračnú infekciu u osoby s náhlym zvýšením teploty nad 38°C a kašľom alebo bolesťou hrdla s absenciou inej diagnózy spolu s dýchavičnosťou alebo s problémami s dýchaním, ktorej klinický stav si vyžaduje hospitalizáciu z dôvodu respiračných ťažkostí. Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky. Prípady SARI sa priebežne hlásia do Epidemiologického informačného systému (IS EPIS).

Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo hlásených 77 prípadov SARI. Prípady SARI boli hlásené u 39 mužov (50,6 %) a u 38 žien (49,4 %). Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil v 50 prípadoch SARI (64,9 %). Vírus SARS-CoV-2 sa laboratórne potvrdil v 12 prípadoch SARI (15,6 %). Respiračný syncyciálny vírus sa laboratórne potvrdil u osem prípadov SARI (10,4 %). V ostatných prípadoch neboli určené etiologické agensy.

Z celkového počtu 77 prípadov SARI bolo evidovaných 29 úmrtí. Zo 29 zomrelých bol u 24 prítomný aj rizikový faktor (v 13 prípadoch išlo o kardiovaskulárne ochorenie, v troch prípadoch o diabetes mellitus, v dvoch prípadoch išlo o vnútorný rizikový faktor/ iné závažné ochorenie, v dvoch prípadoch o ochorenie obličiek a v dvoch prípadoch o ochorenie pľúc, v jednom prípade o onkologické ochorenie a v jednom prípade o etylizmus), (Graf 8).

Graf 8: SARI, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024, SR

SARI, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024, SR

Zdroj: EPIS

Z 29 zomrelých v 20-tich prípadoch išlo o úmrtie na infekčnú diagnózu, v piatich prípadoch išlo o úmrtie pravdepodobne na infekčnú diagnózu a v štyroch prípadoch bolo úmrtie hlásené ako úmrtie na inú príčinu. Prítomnosť vírusu chrípky sa potvrdila u 17 zomrelých (15 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade vírus chrípky A/H1N1/pandemický a v jednom prípade vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie). Osoby boli proti chrípke očkované v troch prípadoch. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bola potvrdená u 10 prípadov SARI, ktoré končili úmrtím. Z toho tri osoby neboli očkované proti ochoreniu COVID-19 a u dvoch osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť.

Z 12 prípadov SARI, u ktorých bol laboratórne potvrdený vírus SARS-CoV-2 neboli proti ochoreniu COVID - 19 očkované štyri osoby, u dvoch osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť. Z celkového počtu 50 prípadov SARI, v ktorých bol laboratórne potvrdený vírus chrípky nebolo proti chrípke očkovaných 42 osôb, u piatich osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť.

Najvyšší výskyt prípadov SARI podľa kalendárnych týždňov bol hlásený v 6. kalendárnom týždni 2024 (14 prípadov, t. j. 18,8 % zo 77 hlásených prípadov SARI v tejto chrípkovej sezóne). Podiel zomrelých na SARI predstavuje z počtu prípadov SARI 37,7 %. (29 zo 77). Podľa kalendárnych týždňov sa v aktuálnej chrípkovej sezóne vyskytlo šesť úmrtí v 7. kalendárnom týždni, po štyri úmrtia v 4. a 5. kalendárnom týždni, tri úmrtia v 6. kalendárnom týždni a po dve úmrtia v 51., 1., 2., a 8. kalendárnom týždni 2024. V 40., 43., 9., a 10. kalendárnom týždni 2024 sa zaznamenalo po jednom úmrtí.

Prehľad výskytu prípadov SARI podľa hlásenia a úmrtí na SARI podľa dátumu úmrtia v chrípkovej sezóne 2023/2024 v jednotlivých kalendárnych týždňoch uvádza Graf 9.


Graf 9: VÝSKYT PRÍPADOV A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

VÝSKYT PRÍPADOV A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Najviac prípadov SARI sa evidovalo v Trnavskom kraji (22), z toho bolo 10 úmrtí. Päť úmrtí zo Žilinského kraja, štyri z Košického kraja, štyri z Banskobystrického kraja, tri z Nitrianskeho kraja, dve z Prešovského kraja, jedno z Trenčianskeho kraja. Rozdelenie prípadov SARI a úmrtí na SARI podľa krajov uvádza Graf 10.

Graf 10: VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Z hľadiska vekovej skupiny sa ochorenia zaznamenali v každej vekovej skupine okrem skupiny 6 - 14 rokov a 15 - 19 rokov, s maximom prípadov vo vekovej skupine 65 ročných a starších osôb (40 prípadov). Najviac úmrtí bolo hlásených vo vekovej skupine 65 ročných a starších, kde bolo evidovaných 19 prípadov úmrtí (Graf 11).

Graf 11: VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS

Laboratórna diagnostika

Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 667 vzoriek biologického materiálu, čo predstavuje 2 378 nazofaryngeálnych výterov a 289 dvojíc sér. Z toho bolo 1 255 vzoriek pozitívnych, čo predstavuje 47,1 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Vírus chrípky sa podarilo potvrdiť v 779 prípadoch, čo predstavuje 62,1 % z počtu pozitívnych vzoriek. Vo zvyšných 476 prípadoch (37,9 %) sa potvrdili iné nechrípkové etiologické agensy.

Z celkového počtu 779 vzoriek pozitívnych na chrípku sa zistili vírusy chrípky A v 745 prípadoch (95,6 %) a vírusy chrípky B v 34 prípadoch (4,4 %).

Zo 745 prípadov chrípky A išlo o nasledovné vírusy:

 • 454 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
 • 265 x A/H1pdm09,
 • 23 x A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus.
 • 2 x A/H3,
 • 1 x A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like.

Z 34 prípadov chrípky B sa potvrdil nasledovný vírus:

 • 34 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie.

Iná etiológia bola dokázaná v 476 prípadoch. Potvrdili sa:

 • 350 x SARS-CoV-2
 • 99 x respiračný syncyciálny vírus,
 • 13 x adenovírus,
 • 7 x Mycoplasma pneumoniae,
 • 3 x metapneumovirus,
 • 2 x vírus parachrípky,
 • 2 x rhinovirus (Graf 7).

Graf 7: ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY A INÝCH NECHRÍPKOVÝCH ETIOLOGICKÝCH AGENSOU, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024 (N=1 255)

ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY A INÝCH NECHRÍPKOVÝCH ETIOLOGICKÝCH AGENSOU, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024 (N=1 255)

Zdroj: NRC pre chrípku

V priebehu sezóny sa vírusy chrípky prvýkrát laboratórne potvrdili hneď v úvode a to v 40. kalendárnom týždni 2023. Išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie. Zvýšený záchyt vírusov chrípky sa zaznamenal v 5. kalendárnom týždni 2024, kedy išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (64x), vírus chrípky A/H1pdm09 (80x) a vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus (3x). Chorobnosť na ARO a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 podľa kalendárnych týždňov uvádza Graf 8.

Graf 8: CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: EPIS, NRC pre chrípku

Situácia v Európe

Monitorovanie cirkulácie chrípkových vírusov v sezóne 2023/2024 preukázalo výraznú dominanciu vírusu chrípky A nad vírusom chrípky B. V rámci vírusov chrípky A bola pozorovaná prevaha subtypu A(H1)pdm09 v porovnaní s aktivitou subtypu A(H3). Všetky bližšie špecifikované vírusy chrípky B patrili do línie B/Victoria (Graf 9).

Graf 9: DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2023/2024

Zdroj: https://erviss.org/

Záver

Úroveň chorobnosti na ARO a CHPO bola v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou na nižšej úrovni. Zaznamenali sa lokálne epidémie naprieč celým Slovenskom. K prvej vlne vzostupu chorobnosti prišlo od 47. kalendárneho týždňa 2023 (chorobnosť 1 883,9/100 000). Druhá vlna s nárastom chorobnosti sa zaznamenala od 1. kalendárneho týždňa 2024 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2024. Najviac zatvorených výchovno– vzdelávacích zariadení evidujeme v 5. kalendárnom týždni 2024 s počtom 370 zariadení.

Komplikácie boli hlásené u 3,1 % chorých zo všetkých prípadov ochorení na ARO. Najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín, ktoré tvorili 53,7 % zo všetkých komplikácií ARO. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bol hlásený pokles komplikácii o 0,40 %.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo hlásených 77 prípadov SARI. Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil v 50 prípadoch SARI (64,9 %). Vírus SARS-CoV-2 sa laboratórne potvrdil v 12 prípadoch SARI (15,6 %). Respiračný syncyciálny vírus sa laboratórne potvrdil v ôsmich prípadoch SARI (10,4 %). V ostatných prípadoch neboli určené etiologické agensy. Najvyšší výskyt prípadov SARI podľa kalendárnych týždňov bol hlásený v 6. kalendárnom týždni 2024. Z celkového počtu 77 prípadov SARI bolo evidovaných 29 úmrtí. Najviac zomrelých na SARI bolo z vekovej skupiny 65 ročných a starších.

Z identifikovaných vírusov chrípky prevládal vírus chrípky A (95,6 % podiel) v porovnaní s vírusom chrípky B (4,4 % podiel). Z vírusov chrípky A dominoval vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (454) a z vírusov chrípky B dominoval vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie (34). Z nechrípkových etiologických agensov dominoval vírus SARS- CoV-2.

V Bratislave: 12.6.2024
Vypracoval: Odbor surveillance infekčných ochorení
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024

V chrípkovej sezóne 2023/2024 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité očkovacie látky Influvac Tetra (Viatris Slovakia s.r.o.) a Vaxigrip Tetra (Swixx Biopharma s.r.o.) pre dospelých a nazálna tetravalentná vakcína pre deti Fluenz Tetra (Astra Zeneca).

Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2023/2024 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény štyroch kmeňov vírusu chrípky: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus, A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus, B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) - like virus a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) - like virus.

Zloženie očkovacích látok aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia pred každou chrípkovou sezónou na základe výsledkov sledovania cirkulácie vírusov chrípky v populácii a analýzy ich antigénnych vlastností v rámci Globálneho programu surveillance chrípky, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika.

Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke v Slovenskej republike vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo na Slovensko dovezených celkovo 276 040 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých bolo dodaných do distribučnej siete 275 710 dávok. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa zaznamenal pokles počtu dodaných dávok očkovacích látok o 13,1 %. Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval 264 841 dávok, čo je 96,1 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete (Tabuľka 1). Nevyužitých zostalo 10 869 dávok očkovacej látky proti chrípke dodaných do distribučnej siete (3,9 %). Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete stúpol o 1,5 %.

Tabuľka 1: DRUH A MNOŽSTVO OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE SPOTREBOVANÝCH V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2023/2024

Očkovacia látka Počet dovezených dávok 2023/2024 Počet dávok dodaných do distribučnej siete 2023/2024 Počet spotrebovaných dávok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete 2023/2024
Influvac Tetra 222 090 221 760 221 210
Vaxigrip Tetra 42 230 42 230 33 930
Fluenz Tetra 11 720 11 720 9 701
Spolu 276 040 275 710 264 841

Pre deti vo vekovej skupine do 15 rokov bolo spotrebovaných spolu 14 792 dávok očkovacích látok. V skupine 16-58 ročných bolo spotrebovaných 85 253 dávok očkovacích látok a pre osoby vo vekovej skupine 59 ročných a starších bolo vydaných 164 796 dávok očkovacích látok proti chrípke. Mimo zdravotného poistenia bolo spotrebovaných 24 293 dávok očkovacích látok proti chrípke (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: SPOTREBA DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2023/2024

Veková skupina Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok v chrípkovej sezóne 2023/2024
Hlásené zdravotnými poisťovňami Mimo zdravotného poistenia Spolu
abs. %* abs.** %* abs. %
0 - 15 rokov 14 792 1,6 0 - 14 792 1,6
16 – 58 rokov 60 960 2,0 24 293 0,5 85 253 2,8
59 rokov a viac 164 796 11,7 0 - 164 796 11,7
Spolu 240 548 4,4 24 293 0,5 264 841 4,9

* % z celkového počtu populácie SR k 31. 12. 2023 podľa ŠÚ SR (celková populácia = 5 424 687;
do 15 rokov = 923 933; 16-58 rokov = 3 093 932; 59 rokov a viac = 1 406 822)
** počet dávok vykázaných mimo zdravotného poistenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila 160 368 dávok očkovacej látky proti chrípke, čo je nárast o 1,3 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila 61 866 dávok, čo je oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne nárast o 5,5 %. Poisťovňa UNION uhradila 18 314 dávok, čo je nárast o 14,6 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo celkovo uhradených zdravotnými poisťovňami o 7 644 dávok očkovacích látok proti chrípke viac, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje nárast o 3,3 %. Prehľad počtu uhradených dávok očkovacej látky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2023/2024 je uvedený v Tabuľke 3.

Tabuľka 3: POČET UHRADENÝCH DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2023/2024 PODĽA ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Veková skupina VšZP Dôvera Union Spolu
0 - 15 rokov 6 987 5 111 2 694 14 792
16 – 58 rokov 34 827 18 199 7 934 60 960
59 rokov a viac 118 554 38 556 7 686 164 796
Spolu 160 368 61 866 18 314 240 548

Z vyššie uvedených údajov možno usudzovať, že v chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo očkovaním proti chrípke chránených 4,9 % populácie Slovenska (Tabuľka 2, Graf 1), čo je o 0,1 % vyššia zaočkovanosť ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne, pričom očkovaných bolo o 3 894 osôb viac. Vo všetkých vekových skupinách bola zaočkovanosť proti chrípke viac menej podobná oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Graf 1: ZAOČKOVANOSŤ (%) CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ZAOČKOVANOSŤ (%) CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Záver

V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo do Slovenskej republiky dovezených 276 040 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých bolo dodaných do distribučnej siete 275 710 dávok. Konečný spotrebiteľ využil 264 841 dávok očkovacích látok, čo predstavuje aj celkový počet očkovaných osôb. Z tohto množstva zdravotné poisťovne uhradili 240 548 (90,8 %) dávok očkovacích látok. Zvyšných 24 293 (9,2 %) dávok bolo uhradených mimo zdravotného poistenia. Z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete zostalo 10 869 nevyužitých (3,9 %). Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2023/2024 dosiahla hodnotu 4,9 %, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje zaočkovanosť vyššiu o 0,1 %.

Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných 14 792 (1,6 % z počtu detí tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine sa zaznamenal mierny nárast zaočkovanosti, ktorá bola v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou vyššia o 0,4 %. Zaočkovaných bolo o 3 757 detí viac ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Vo vekovej skupine 16-58 ročných bolo zaočkovaných spolu 85 253 osôb (2,8 % populácie tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine nebol oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne zaznamenaný výraznejší pokles očkovaných osôb. Zaočkovaných bolo o 817 osôb menej v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou.

Vo vekovej skupine 59 ročných a starších bol zaznamenaný celkový počet 164 796 očkovaných osôb (11,7 % populácie tejto vekovej skupiny). Zaočkovanosť v tejto vekovej skupine bola o 0,2 % nižšia v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. Zaočkovaných však bolo o 954 osôb viac ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Celkovo bola v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2023/2024 zaznamenaná vyššia zaočkovanosť proti chrípke o 0,1 %, čo predstavuje o 3 894 viac zaočkovaných osôb proti chrípke ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

V Bratislave: 15.5.2024
Vypracoval: Odbor imunizácie
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky