Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2022/2023 v Slovenskej republike

Úvod

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 2022/2023 zaznamenala vyššia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových ochorení, tak ako aj v predchádzajúcej sezóne dominoval vírus chrípky A bez bližšie špecifikácie nad vírusom chrípky B bez bližšie špecifikácie.

V Slovenskej republike bolo hlásených 1 498 181 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 61 156,3 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov +(Tabuľka 1). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2021/2022 počet hlásených ARO stúpol o 499 800, čo je o 50,06 %.

Tabuľka 1: POČET OCHORENÍ A CHOROBNOSŤ NA ARO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Územná jednotka Počet ochorení vo vekovej skupine Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 11 815 9 797 3 015 18 746 5 394 48 767 79 221,6
Trnavský kraj 47 515 45 591 18 010 60 010 18 234 189 360 69 054,1
Trenčiansky kraj 28 945 32 256 14 310 40 220 15 247 130 978 54 848,1
Nitriansky kraj 48 785 50 095 22 219 59 844 17 640 198 583 62 889,9
Žilinský kraj 61 131 57 118 24 191 62 807 22 882 228 129 61 250,9
Banskobystrický kraj 34 337 40 715 20 845 61 572 24 155 181 624 52 676,8
Prešovský kraj 68 832 69 297 30 372 68 233 23 821 260 555 67 448,9
Košický kraj 64 082 65 175 27 532 81 623 21 773 260 185 58 380,9
SR 365 442 370 044 160 494 453 055 149 146 1 498 181 61 156,3
Vekovo -špecifická chorobnosť 194 233,7 134 754,9 116 102,5 36 550,6 27 991,5 61 156,3  

Zdroj: EPIS

Priebeh sezóny

Priebeh krivky chorobnosti na akútne respiračné ochorenia začína mať typický charakter v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2021/2022, kedy sa naďalej vplyv protiepidemických opatrení odzrkadľoval aj na krivkách chorobností (Graf 1). K prvému výraznému vzostupu chorobnosti prišlo v 47. kalendárnom týždni 2022 (chorobnosť 1 743,7/100 000), následne krivka chorobnosti ARO prudko stúpala s dosiahnutím maxima už v 50. kalendárnom týždni 2022, kedy ochorelo 97 579 osôb, s hodnotou chorobnosti 3 542,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Pozorujeme prudký vzostup chorobnosti od 47. kalendárneho týždňa 2022 s vyvrcholením chorobnosti ešte pred vianočnými prázdninami už v spomenutom 50. kalendárnom týždni 2022. Zaznamenali sa početné lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie, čo vyústilo do celoštátnej epidémie, ktorá trvala od 50. do 52. kalendárneho týždňa 2022. Zvyčajne k tomuto vyvrcholeniu a dosiahnutiu maxima chorobnosti v predchádzajúcich rokoch, a najmä v rokoch pred pandémiou COVID – 19 dochádzalo až na prelome mesiacov január a február, teda okolo 6. až 9. kalendárneho týždňa. Počnúc 52. kalendárnym týždňom 2022 nasledoval postupný mierny pokles chorobnosti, napriek tomu sa chorobnosť stále držala na pomerne vysokých hodnotách. Môžeme konštatovať, že chorobnosť v sezóne 2022/2023 bola najvyššia za posledných päť chrípkových sezón. Vyššia chorobnosť ARO ako v chrípkovej sezóne 2022/2023 bola dosiahnutá v chrípkovej sezóne 2017/2018 v 7. kalendárnom týždni 2018 s hodnotou 4 940,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov chorobnosť, kedy ochorelo 112 818 osôb (Graf 2). Od 1. kalendárneho týždňa 2023 sledujeme pokles chorobnosti. Medzi 6. a 8. kalendárnym týždňom 2023 je zaznamenaný mierny vzostup chorobnosti, s následným klesaním až do 18. kalendárneho týždňa (chorobnosť 1 334/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), kedy ochorelo 30 223 osôb.

Graf 1: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÉ SEZÓNY 2022/2023 a 2021/2022

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÉ SEZÓNY 2022/2023 a 2021/2022

Graf 2:CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO v SR PODĽA JEDNOTLIVÝCH CHRÍPKOVÝCH SEZÓN

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO v SR PODĽA JEDNOTLIVÝCH CHRÍPKOVÝCH SEZÓN

Zdroj: SEaPP

Tabuľka 2: POČET OCHORENÍ A CHOROBNOSŤ NA CHPO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Územná jednotka Počet ochorení vo vekovej skupine Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 997 894 313 944 264 3 412 5 542,8
Trnavský kraj 8 658 9 083 3 950 9 938 2 640 34 269 12 496,9
Trenčiansky kraj 4 290 6 318 2 526 3 627 1 155 17 916 7 502,5
Nitriansky kraj 7 331 8 750 4 030 7 714 1 816 29 641 9 387,1
Žilinský kraj 7 557 7 339 3 318 5 492 2 088 25 794 6 925,5
Banskobystrický kraj 2 562 3 524 2 469 7 627 3 037 19 219 5 574,1
Prešovský kraj 6 652 7 852 3 737 5 827 2 020 26 088 6 753,3
Košický kraj 4 176 5 596 2 714 5 173 1 471 19 130 4 292,4
SR 42 223 49 356 23 057 46 342 14 491 175 469 7 162,7
Vekovo-špecifická chorobnosť 22 441,7 17 973,4 16 679,6 3 738,7 2 719,7 7 162,7

Zdroj: EPIS

Proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO

Priemerná proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2022/2023 bola 46,9 (52,4 % pediatrov a 41,3 % lekárov pre dospelých). Hlásna disciplína pediatrov bola vyššia, ako u lekárov pre dospelých prakticky počas celej chrípkovej sezóny vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. V Bratislavskom kraji bola hlásna disciplína pediatrov 9,1 % a hlásna disciplína lekárov pre dospelých dosiahla úroveň 8,3 %. Najvyššia proporcia hlásiacich pediatrov (71,3 %) sa zaznamenala v Žilinskom kraji, najväčší podiel hlásiacich lekárov pre dospelých (54,2 %) bol v Košickom kraji. Najnižšiu proporciu hlásiacich lekárov má dlhodobo Bratislavský kraj (Graf 3).

Graf 3: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

V porovnaní s chrípkovou sezónou 2021/2022 proporcia hlásiacich pediatrov stúpla o 3 % a proporcia hlásiacich lekárov pre dospelých stúpla o 3,5 %. Celkovo hlásna disciplína stúpla o 3,3 %. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov v chrípkovej sezóne 2022/2023 bola zaznamenaná v 50. kalendárnom týždni 2022. Najnižšia proporcia bola zaznamenaná v 14. kalendárnom týždni 2023 (Graf 4).

Graf 4: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

Vekovo-špecifická chorobnosť

V priebehu chrípkovej sezóny 2022/2023 bola najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO (194 233,7/100 000) zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, v ktorej ochorelo 365 442 detí. Nižšia chorobnosť bola hlásená u detí 6 – 14 ročných (134 754,9/100 000), kde sa zaznamenalo 370 044 ochorení, nasledovala veková skupina 15 – 19 ročných, kde ochorelo 160 494 detí. Najnižšia vekovo-špecifická chorobnosť sa zaznamenala vo vekovej skupine 60 ročných a starších. V tejto skupine bolo hlásených 149 146 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 27 991,5/100 000 (Tabuľka 1, Graf 5).

Graf 5: ARO, VEKOVO – ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

ARO, VEKOVO – ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola v priebehu chrípkovej sezóny zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 22 441,7/100 000, pričom ochorelo 42 223 osôb. Druhá najvyššia chorobnosť bola hlásená u 6 - 14 ročných detí, dosiahla úroveň 17 973,4/100 000, ochorelo 49 356 detí. Vo vekovej skupine 15 - 19 ročných bola zistená chorobnosť 16 679,6/100 000, vo vekovej skupine 20 – 59 ročných to bola chorobnosť 3 738,7/100 000, ochorelo 46 342 detí. Najnižšia chorobnosť bola u 60 ročných a starších (2 719,7/100 000) s počtom chorých 14 491 (Tabuľka 2).

Chorobnosť 0 – 5 ročných detí sa v priebehu kalendárnych týždňov pohybovala na približne rovnakej úrovni ako chorobnosť 6 - 14 ročných a 15 – 19 ročných detí (Graf 6).

Graf 6: CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

Komplikácie

Komplikácie ARO malo 44 534 chorých, t. j. 2,97 % z celkového počtu hlásených ARO. Najpočetnejšou komplikáciou bola sinusitída, na ktorú ochorelo 24 617 osôb, z celkového počtu komplikácií tvorila 55,28 % (Tabuľka 3). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo hlásených o 21 047 komplikácii viac, čo predstavuje nárast o 89,6 %.

Tabuľka 3: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ Z CELKOVÉHO POČTU ARO, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

 

Druh komplikácie Počet komplikácií
abs. % z počtu komplikácií % z počtu ochorení
bronchopneumónie a pneumónie 7 854 17,64 0,52
otitída 12 063 27,09 0,81
sínusitída 24 617 55,28 1,64
SR 44 534 100,00 2,97
Celkový počet ochorení na ARO 1 498 181    

Zdroj: EPIS

Ak sa sledujú počty komplikácií podľa jednotlivých vekových skupín, najvyšší podiel komplikácií bol hlásený u 0 - 5 ročných osôb, v tejto vekovej skupine sa vyskytlo 27,85 % všetkých komplikácií.

Pri sledovaní jednotlivých komplikácií je zrejmé, že bronchopneumónia a pneumónia sa najčastejšie vyskytovala u 0 - 5 ročných ročných detí. V tejto vekovej skupine bolo hlásených 32,7 % všetkých bronchopneumónií a pneumónií. Otitídy boli najčastejšie hlásené tiež u 0 – 5 ročných detí, v tejto vekovej skupine sa zaznamenalo 40,6 % z celkového počtu otitíd. Sinusitídy boli percentuálne najviac zastúpené vo vekovej skupine 20 – 59 ročných osôb s 29,8
% z celkového počtu sinusitíd. Komplikácie ARO podľa druhu a vekových skupín uvádza Tabuľka 4.

Tabuľka 4: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ ARO PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Druh komplikácie Veková skupina SPOLU
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
bronchopneumónie a pneumónie 2 568 32,7 1 703 21,7 602 7,7 1 927 24,5 1 054 13,4 7 854 100,00
otitídy 4 901 40,6 3 563 29,5 963 8,0 2 136 17,7 500 4,1 12 063 100,00
sínusitídy 4 935 20,0 6 831 27,7 3 381 13,7 7 326 29,8 2 144 8,7 24 617 100,00
Spolu 12 404   12 097   4 946   11 389   3 698   44 534  
Proporcia z celkového počtu komplikácií 27,85 27,16 11,11 25,57 8,30 100,0

Výchovno-vzdelávacie zariadenia

V rámci surveillance ARO a CHPO sa sleduje aj nepriamy indikátor zvýšenej chorobnosti na tieto ochorenia, a to počet výchovno-vzdelávacích zariadení (jasle, materské školy, základné a stredné školy), kde sa z dôvodu zvýšeného výskytu ARO u detí a mládeže pristúpilo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

V chrípkovej sezóne 2022/2023 evidujeme nasledovné hlásenia o zatvorení výchovno – vzdelávacích zariadení: päť zariadení pre deti do troch rokov, 1 675 materských škôl, 1 435 základných škôl a 142 stredných škôl. Najviac zatvorení evidujeme v 51. kalendárnom týždni 2022 s počtom 1 168 zariadení a v 50. kalendárnom týždni 2022 s počtom 1 023 zariadení.

Krivky chorobnosti ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2022/2023 a počet hlásených zatvorených výchovno-vzdelávacích zariadení podľa kalendárnych týždňov v Slovenskej republike znázorňuje Graf 7.

Graf 7: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

Epidemiologická surveillance SARI

V chrípkovej sezóne 2022/2023 pokračoval monitoring prípadov ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o ťažkú akútnu respiračnú infekciu u osoby s náhlym zvýšením teploty nad 38°C a kašľom alebo bolesťou hrdla s absenciou inej diagnózy spolu s dýchavičnosťou alebo s problémami s dýchaním, ktorej klinický stav si vyžaduje hospitalizáciu z dôvodu respiračných ťažkostí. Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky. Prípady SARI sa priebežne hlásia do Epidemiologického informačného systému (EPIS).

V predchádzajúcej chrípkovej sezóne 2021/2022 vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 pacienti vyžadujúci si hospitalizáciu pre ochorenie COVID-19 boli hlásení pod touto diagnózou a nie pod diagnózou SARI pri COVID-19. Taktiež, nakoľko laboratórna diagnostika bola počas predchádzajúcej chrípkovej sezóny výlučne upriamená na vírus SARS-CoV-2, ostatné možné SARI pri iných ochoreniach (ako napríklad chrípka) neboli zachytené.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2022/2023 bolo hlásených 128 prípadov SARI. Prípady SARI boli hlásené u 63 mužov (49,2 %) a u 65 žien (50,8 %). Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil v 40 prípadoch SARI (31,3 %). Vírus SARS-CoV-2 sa laboratórne potvrdil v 47 prípadoch SARI (36,7 %). Respiračný syncyciálny vírus sa laboratórne potvrdil u 27 prípadov SARI (21,1 %). V ostatných prípadoch išlo o iné etiologické agensy.
Z celkového počtu 128 prípadov SARI bolo evidovaných 14 úmrtí. Zo 14 zomrelých bol u ôsmich prítomný aj rizikový faktor (v šiestich prípadoch išlo o kardiovaskulárne ochorenie, v jednom prípade o bronchiálnu, v jednom prípade o onkologické ochorenie), (Graf 8).

Graf 8: SARI, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023, SR

SARI, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

Zdroj: EPIS

Zo 14 zomrelých v 11-tich prípadoch išlo o úmrtie na infekčnú diagnózu, v dvoch prípadoch išlo o úmrtie pravdepodobne na infekčnú diagnózu a v jednom prípade úmrtie hlásené ako úmrtie na inú príčinu. Prítomnosť vírusu chrípky sa potvrdila u troch zomrelých (vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie). Osoby neboli očkované proti chrípke. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bola potvrdená u 11 prípadov SARI, ktoré končili úmrtím. Z toho päť osôb nebolo očkovaných proti ochoreniu COVID-19 a u štyroch osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť.

Zo 47 prípadov SARI, u ktorých bol laboratórne potvrdený vírus SARS-CoV-2 nebolo proti ochoreniu COVID - 19 očkovaných 26 osôb, u 13 osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť. Z celkového počtu 40 prípadov SARI, v ktorých bol laboratórne potvrdený vírus chrípky nebolo proti chrípke očkovaných 33 osôb, u šiestich osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť.

Najvyšší výskyt prípadov SARI podľa kalendárnych týždňov bol zaznamenaný v 51. kalendárnom týždni 2023 (24 prípadov, t. j. 18,8 % zo 128 hlásených prípadov SARI v tejto chrípkovej sezóne). Podiel zomrelých na SARI predstavuje z počtu prípadov SARI 10,9 % (14 zo 128). Podľa kalendárnych týždňov sa v aktuálnej chrípkovej sezóne vyskytli štyri úmrtia v 5. kalendárnom týždni, tri úmrtia v 15. kalendárnom týždni a po dve úmrtia v 2. a 3. kalendárnom týždni 2023. V 4., 9., 16. kalendárnom týždni 2023 sa zaznamenalo po jednom úmrtí.

Prehľad výskytu prípadov SARI a úmrtí na SARI v chrípkovej sezóne 2022/2023 podľa jednotlivých kalendárnych týždňov uvádza v Graf 9.

Graf 9: VÝSKYT PRÍPADOV A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

VÝSKYT PRÍPADOV A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV

Zdroj: EPIS

Najviac prípadov SARI sa evidovalo v Trnavskom kraji (63), z toho bolo 11 úmrtí. Dve úmrtia boli hlásené z Košického kraja a jedno zo Žilinského kraja. Rozdelenie prípadov SARI a úmrtí na SARI podľa krajov uvádza v Graf 10.

Graf 10: VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/202

VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA KRAJOV

Z hľadiska vekovej skupiny sa ochorenia zaznamenali v každej vekovej skupine okrem skupiny 20 - 24 rokov, s maximom prípadov vo vekovej skupine 65 ročných a starších osôb (61 prípadov). Najviac úmrtí bolo hlásených vo vekovej skupine 65 ročných a starších, kde sa eviduje 13 prípadov úmrtí (Graf 11).

Graf 11: VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

 VÝSKYT PRÍPADOV SARI A ÚMRTÍ NA SARI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN

Zdroj: EPIS

Laboratórna diagnostika

Od začiatku chrípkovej sezóny 2022/2023 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 3 583 vzoriek biologického materiálu, čo predstavuje 3 169 nazofaryngeálnych výterov a 414 dvojíc sér. Z toho bolo 1 380 vzoriek pozitívnych, čo predstavuje 38,5 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Vírus chrípky sa podarilo potvrdiť v 1 156 prípadoch, čo predstavuje 83,8 % z počtu pozitívnych vzoriek. Vo zvyšných 224 prípadoch (16,2 %) sa potvrdili iné nechrípkové etiologické agensy.
Z celkového počtu 1 156 vzoriek pozitívnych na chrípku sa zistili vírusy chrípky A v 747 prípadoch (64,6 %) a vírusy chrípky B v 409 prípadoch (35,4 %).
Zo 747 prípadov chrípky A išlo o nasledovné vírusy:

  • 551 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
  • 155 x A/H3,
  • 34 x A/H1pdm09,
  • 4 x A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,
  • 3 x A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus.

Zo 409 prípadov chrípky B sa potvrdili tieto vírusy:

  • 391 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,
  • 18 x B/Austria/1359417/2021-like virus.

Iná etiológia bola dokázaná v 224 prípadoch. Potvrdili sa:

  • 184 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 38 x adenovírus,
  • 2 x mycoplasma pneumoniae (Graf 12).

Graf 12: ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY A INÝCH NECHRÍPKOVÝCH ETIOLOGICKÝCH AGENSOU, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023 (N=1 380)

ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY A INÝCH NECHRÍPKOVÝCH ETIOLOGICKÝCH AGENSOU

Zdroj: EPIS, NRC pre chrípku

V priebehu chrípkovej sezóny 2022/2023 sa vírus chrípky prvýkrát laboratórne potvrdil v úvode sezóny a to v 40. kalendárnom týždni 2022. Išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. Maximum záchytov vírusov chrípky A sa zaznamenalo v 51. kalendárnom týždni 2022, kedy sa laboratórne potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (126x), A/H3 sa potvrdil v 32 prípadoch. Maximum záchytov vírusov chrípky B bez bližšej špecifikácie evidujeme v 14. kalendárnom týždni 2023, evidujeme 87 pozitívnych vzoriek. Chorobnosť na ARO a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023 podľa kalendárnych týždňov uvádza Graf 13.

Graf 13: CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV

Zdroj: EPIS, NRC pre chrípku

Situácia v Európe

Aktivita chrípky na základe sentinelových vzoriek dosiahla vrchol v 51. kalendárnom týždni 2022, s následným poklesom do 4. kalendárneho týždňa 2023. Medzi 6. a 11. kalendárnym týždňom 2023 aktivita chrípky kolísala a potom postupne klesala. Epidémia sa začala skôr ako v štyroch predchádzajúcich sezónach.

Sledovanie cirkulácie chrípkových vírusov preukázalo, že v sezóne 2022/2023 dominoval vírus chrípky A (70 %) nad vírusom chrípky B (30 %). Vyššia bola aktivita vírusov chrípky A subtypu A(H3) (64 %) v porovnaní s aktivitou subtypu A(H1)pdm09 (36 %). Z vírusov chrípky typu B bolo až 70 % hlásených ako bližšie nešpecifikovaných. Všetky z bližšie špecifikovaných vírusov chrípky B patrili do línie B/Victoria (Graf 14).

Závažné prípady hlásené v tejto sezóne u hospitalizovaných pacientov na JIS a iných oddeleniach boli spôsobené vírusom chrípky typu A aj B, medzi pacientmi so SARI dominoval vírus chrípky A(H1)pdm09 .

V chrípkovej sezóne 2022/2023 sa v európskom regióne vo väčšej miere z nechrípkových etiologických agensov vyskytoval RS vírus.

Graf 14: DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2022/2023

DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY

Zdroj: https://flunewseurope.org/PrimaryCareData/SentinelVirologicalDetections

Záver

Úroveň chorobnosti na ARO a CHPO bola v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou na značne vyššej úrovni. Zaznamenali sa početné lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie, čo vyústilo do celoštátnej epidémie, ktorá trvala od 50. do 52. kalendárneho týždňa 2022. Najviac zatvorených výchovno–vzdelávacích zariadení evidujeme v 51. kalendárnom týždni 2022 s počtom 1 168. Komplikácie boli hlásené u 2,97 % chorých zo všetkých prípadov ochorení na ARO. Najčastejšie išlo o sinusitídy, ktoré tvorili 55,28 % zo všetkých komplikácií ARO.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2022/2023 bolo hlásených 128 prípadov SARI. Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil v 40 prípadoch SARI (31,3 %). Najvyšší výskyt prípadov SARI podľa kalendárnych týždňov bol zaznamenaný v 51. kalendárnom týždni 2023 (24 prípadov, t.j. 18,8 % zo 128 hlásených prípadov SARI v tejto chrípkovej sezóne). Vírus chrípky sa laboratórne potvrdil v 40 prípadoch SARI (31,3 %). Vírus SARS-CoV-2 sa laboratórne potvrdil v 47 prípadoch SARI (36,7 %). Respiračný syncyciálny vírus sa laboratórne potvrdil u 27 prípadov SARI (21,1 %). V ostatných prípadoch išlo o iné etiologické agensy. Z celkového počtu 128 prípadov SARI bolo evidovaných 14 úmrtí. Najviac zomrelých na SARI bolo z vekovej skupiny 65 ročných a starších.

Z identifikovaných vírusov chrípky prevládal vírus chrípky A s 64,6 % podielom v porovnaní s vírusom chrípky B s 35,4 % podielom. Z vírusov chrípky A dominoval vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (551) a z vírusov chrípky B dominoval vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie (391). Z nechrípkových etiologických agnesov dominoval respiračný syncyciálny vírus.

Vypracoval: Odbor surveillance infekčných ochorení
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie, ÚVZ SR
V Bratislave, dňa 12. 5. 2023

Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023

V chrípkovej sezóne 2022/2023 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité očkovacie látky Influvac Tetra (Viatris Slovakia s.r.o.) a Vaxigrip Tetra (Swixx Biopharma s.r.o.) pre dospelých a nazálna tetravalentná vakcína pre deti Fluenz Tetra (Astra Zeneca).

Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2022/2023 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény štyroch kmeňov vírusu chrípky: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus, A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus, B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Zloženie očkovacích látok aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia pred každou chrípkovou sezónou na základe výsledkov sledovania cirkulácie vírusov chrípky v populácii a analýzy ich antigénnych vlastností v rámci Globálneho programu surveillance chrípky, do ktorého je zapojené aj Slovensko.

Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke na Slovensku vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo na Slovensko dovezených celkovo 317 820 dávok očkovacích látok proti chrípke, ktoré boli všetky dodané do distribučnej siete. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa zaznamenal pokles počtu dodaných dávok očkovacích látok o 19,8 %. Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval 260 947 dávok, čo je 82,1 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete (Tabuľka 1). Nevyužitých zostalo 56 873 dávok očkovacej látky proti chrípke dodaných do distribučnej siete (17,9 %). Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete klesol o 19,9 %.

Tabuľka 1: DRUH A MNOŽSTVO OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE SPOTREBOVANÝCH V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2022/2023

 

Očkovacia látka Počet dovezených dávok 2022/2023 Počet dávok dodaných do distribučnej siete 2022/2023 Počet spotrebovaných dávok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete 2022/2023
Influvac Tetra 250 080 250 080 209 630
Vaxigrip Tetra 59 310 59 310 45 024
Fluenz Tetra 8 430 8 430 6 293
Spolu 317 820 317 820 260 947

Pre deti vo vekovej skupine do 15 rokov bolo spotrebovaných spolu 11 035 dávok očkovacích látok. V skupine 16 – 58 ročných bolo spotrebovaných 143 851 dávok očkovacích látok a pre osoby vo vekovej skupine 59 ročných a starších bolo vydaných 78 018 dávok očkovacích látok proti chrípke. Mimo zdravotného poistenia bolo spotrebovaných 28 043 dávok očkovacích látok proti chrípke (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: SPOTREBA DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2022/2023

 

Veková skupina Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok v chrípkovej sezóne 2022/2023
Hlásené zdravotnými poisťovňami Mimo zdravotného poistenia Spolu
abs. %* abs.** %* abs. %
0 - 15 rokov 11 035 1,2 0 - 11 035 1,2
16 – 58 rokov 143 851 4,6 28 043 0,5 171 894 5,5
59 rokov a viac 78 018 5,6 0 - 78 018 5,6
Spolu 232 904 4,3 28 043 0,5 260 947 4,8

* % z celkového počtu populácie SR k 31. 12. 2022 podľa ŠÚ SR (celková populácia = 5 428 792;
do 15 rokov = 927 221; 16 – 58 rokov = 3 120 203; 59 rokov a viac = 1 381 368)
​​​​​​​** počet dávok vykázaných mimo zdravotného poistenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila 158 266 dávok očkovacej látky proti chrípke, čo je pokles o 12,2 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila 58 659 dávok, čo je oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne pokles o 12,4 %. Poisťovňa UNION uhradila 15 979 dávok, čo je pokles o 12,8 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo celkovo uhradených zdravotnými poisťovňami o 32 696 dávok očkovacích látok proti chrípke menej, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje pokles o 12,3 %. Prehľad počtu uhradených dávok očkovacej látky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023 je uvedený v Tabuľke 3.

Tabuľka 3: POČET UHRADENÝCH DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2022/2023 PODĽA ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Veková skupina VšZP Dôvera Union Spolu*
0 - 15 rokov 5 436 3 845 1 754 11 035
16 – 58 rokov 119 327 17 352 7 172 143 851
59 rokov a viac 33 503 37 462 7 053 78 018
Spolu 158 266 58 659 15 979 232 904


* údaj k 17. 4. 2023

Z uvedených údajov možno usudzovať, že v chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo očkovaním proti chrípke chránených 4,8 % populácie Slovenska (Tabuľka 2, Graf 1), čo je o 1,2 % menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne, pričom očkovaných bolo o 64 883 osôb menej. Najväčší pokles sa zaznamenal u osôb vo vekovej skupine 59 rokov a starších, kde bolo o 98 015 očkovaných osôb menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Graf 1: ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (%)

ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN


Záver:

V chrípkovej sezóne 2022/2023 bolo do Slovenskej republiky dovezených 317 820 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých boli všetky dodané do distribučnej siete. Konečný spotrebiteľ využil 260 947 dávok očkovacích látok, čo predstavuje aj celkový počet očkovaných osôb. Z tohto množstva zdravotné poisťovne uhradili 232 904 (89,3 %) dávok očkovacích látok. Zvyšných 28 043 (10,7 %) dávok bolo uhradených mimo zdravotného poistenia. Z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete zostalo 56 873 nevyužitých (17,9 %). Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2022/2023 dosiahla hodnotu 4,8 %, čo oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne predstavuje zaočkovanosť nižšiu o 1,2 %.

Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných 11 035 (1,2 % z počtu detí tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine sa zaznamenal mierny pokles zaočkovanosti proti chrípke o 0,1 %, čo je o 976 zaočkovaných detí menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Vo vekovej skupine 16 – 58 ročných bolo zaočkovaných spolu 171 894 osôb (5,5 % populácie tejto vekovej skupiny). V tejto vekovej skupine bol zaznamenaný mierny nárast zaočkovanosti proti chrípke o 1,1 % , čo je o 34 108 zaočkovaných osôb viac v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou.

Vo vekovej skupine 59 ročných a starších bol zaznamenaný najväčší pokles zaočkovanosti s celkovým počtom 78 018 očkovaných osôb (5,6 % populácie tejto vekovej skupiny). Zaočkovanosť proti chrípke v tejto vekovej skupine klesla o 7,3 %, čo je o 98 015 zaočkovaných osôb menej ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Celkovo bola zaznamenaná zaočkovanosť nižšia o 1,2 %, čo tvorí o 64 883 menej zaočkovaných osôb proti chrípke v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou.

V Bratislave, dňa 15. 5. 2023
Odbor imunizácie
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie
ÚVZ SR