Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2021/2022 v Slovenskej republike

Úvod

V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 2021/2022 zaznamenala vyššia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových ochorení dominoval vírus chrípky A bez bližšie špecifikácie nad vírusom chrípky B bez bližšie špecifikácie. Kmene vírusov chrípky sa bližšie neurčovali. Diagnostika sa vykonávala len prostredníctvom RT-PCR metódy, kde sa rozlišoval SARS-CoV-2, vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie. Izolácia na bunkových kultúrach, kde sa dajú bližšie určiť jednotlivé kmene vírusov, sa počas pandémie ochorenia COVID-19 nevykonávala.

V Slovenskej republike bolo hlásených 998 381 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 43 865,7 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov (Tabuľka 1). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2020/2021 počet hlásených ARO stúpol o 653 352, t. j. o 189,4 %.

Tabuľka 1: CHOROBNOSŤ NA ARO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

Územná jednotka Počet ochorení vo vekovej skupine Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 5 715 5 077 2 656 14 720 3 092 31 260 62 308,3
Trnavský kraj 25 296 24 668 12 203 44 123 11 365 117 655 53 219,8
Trenčiansky kraj 18 745 19 957 11 409 30 680 12 351 93 142 36 855,9

Nitriansky kraj

34 060 36 668 17 772 45 050 11 403 144 953 46 643,8
Žilinský kraj 43 313 38 456 18 042 43 306 13 802 156 919 45 367,2
Banskobystrický kraj 23 729 25 950 14 181 37 705 13 630 115 195 34 031,4
Prešovský kraj 44 117 44 860 20 135 39 991 12 860 161 963 44 921,0
Košický kraj 45 235 45 116 20 541 52 837 13 565 177 294 43 485,5
SR 240 210 240 752 116 939 308 412 92 068 998 381 43 865,7
Vekovo -špecifická chorobnosť 136 686,5 93 756,4 89 542,2 26 877,1 18 993,6 43 865,7  

Zdroj: EPIS

Priebeh sezóny

Krivka chorobnosti na ARO začína mať v sezóne 2021/2022 typický charakter v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2020/2021, kedy sa vplyv prísnych protiepidemických opatrení výrazne odzrkadľoval aj na krivkách chorobností, ktoré boli podstatne nižšie, prakticky nulové (krivka chorobnosti na CHPO), (Graf 1). K prvému vzostupu chorobnosti prišlo v 41. kalendárnom týždni 2021, následne sa krivka držala približne na rovnakej úrovni a od 48. kalendárneho týždňa 2021 zaznamenávame jej postupný pokles. Pokles chorobnosti bol dôsledkom zavedených výrazných protiepidemických opatrení (obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí) a zároveň vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vo výskyte ochorení COVID-19 aj predčasne začínajúcich vianočných prázdnin. Ďalší vzostup chorobnosti sa zaznamenal v 4. kalendárnom týždni 2022 a kulminoval v 6. kalendárnom týždni 2022, kedy chorobnosť vrcholila na hodnote 2 138,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa najvyššia chorobnosť na ARO a CHPO zaznamenala hneď na začiatku chrípkovej sezóny v 40. a 41. kalendárnom týždni s následným poklesom až do konca chrípkovej sezóny 2020/2021.

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v čase najvyššej aktivity dosiahla hodnotu 168,38/100 000. Zaznamenali sa lokálne epidémie, ktoré postihli Nitriansky, Žilinský a Prešovský kraj. Od 6. kalendárneho týždňa 2022 chorobnosť na ARO aj CHPO postupne klesala (Mapa 1).

Graf 1: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÉ SEZÓNY 2021/2022 a 2020/2021

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV
Zdroj: EPIS

Mapa 1: AKTIVITA CHRÍPKY V OKRESOCH V 6. KALENDÁRNOM TÝŽDNI 2022, SR

AKTIVITA CHRÍPKY V OKRESOCH V 6. KALENDÁRNOM TÝŽDNI

Zdroj: EPIS

Na krajskej úrovni bola najvyššia chorobnosť na ARO hlásená v Bratislavskom kraji (62 308,3/100 000), ktorá spolu s Trnavským (53 219,8/100 000), Nitrianskym (46 643,8/100 000 osôb), Žilinským (45 367,2 /100 000 osôb) a Prešovským (44 921,0/100 000) krajom presiahla úroveň celoslovenskej chorobnosti. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji (34 031,4/100 000), (Tabuľka 1).

V chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo hlásených spolu 68 358 ochorení na CHPO (chorobnosť 3 003,4/100 000). Z celkového počtu hlásených ARO tvorili prípady CHPO 6,8 %. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o nárast hlásených prípadov CHPO o 49 385, t. j. o 260 %. Na krajskej úrovni bola najvyššia chorobnosť na CHPO v Trnavskom kraji (6 425,0/100 000) a najnižšia v Trenčianskom kraji (1 618,0/100 000). (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: CHOROBNOSŤ NA CHPO PODĽA KRAJOV A VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

Územná jednotka Počet ochorení vo vekovej skupine Spolu Chorobnosť na 100 000
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
Bratislavský kraj 280 432 229 730 122 1 793 3 573,9
>Trnavský kraj 3 055 3 481 2 125 4 740 803 14 204 6 425,0
Trenčiansky kraj 736 1 056 540 1 406 351 4 089 1 618,0

Nitriansky kraj

3 050 3 659 1 900 4 732 975 14 316 4 606,7
Žilinský kraj 2 641 2 724 1 513 2 459 724 10 061 2 908,8
Banskobystrický kraj 1 037 1 436 740 3 212 1 082 7 507 2 217,7
Prešovský kraj 1 514 2 093 1 147 3 425 946 9 125 2 530,9
Košický kraj 1 394 1 965 1 044 2 295 565 7 263 1 781,4
SR 13 707 16 846 9 238 22 999 5 568 68 358 3 003,4
Vekovo-špecifická chorobnosť 7 799,7 6 560,4 7 073,7 2 004,3 1 148,7 3 003,4  

Zdroj: EPIS

Proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO

Priemerná proporcia lekárov hlásiacich ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2021/2022 bola 43,6 % (49,4 % pediatrov a 37,8 % lekárov pre dospelých). Hlásna disciplína pediatrov bola vyššia, ako u lekárov pre dospelých prakticky počas celej chrípkovej sezóny vo všetkých krajoch Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. V Bratislavskom hlásilo ARO a CHPO iba 8,4 % pediatrov a 7 % lekárov pre dospelých. Rovnako ako v predchádzajúcej sezóne sa najvyššia proporcia hlásiacich pediatrov (68,5 %) zaznamenala v Žilinskom kraji, najväčší podiel hlásiacich lekárov pre dospelých (49,3 %) bol v Banskobystrickom kraji. Najnižšiu proporciu hlásiacich lekárov má dlhodobo Bratislavský kraj (Graf 2).

Graf 2: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KRAJOV

Zdroj: EPIS

V porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 proporcia hlásiacich pediatrov stúpla o 8,3 % a proporcia hlásiacich lekárov pre dospelých stúpla o 5,5 %. Celkovo hlásna disciplína stúpla o 6,9 %. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov v chrípkovej sezóne 2021/2022 bola zaznamenaná v 3. kalendárnom týždni 2022. Najnižšia proporcia bola zaznamenaná v 52. kalendárnom týždni 2021 (Graf 3)

Graf 3: PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

PROPORCIA PEDIATROV A LEKÁROV PRE DOSPELÝCH HLÁSIACICH ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV
Zdroj: EPIS

Vekovo-špecifická chorobnosť

V priebehu chrípkovej sezóny 2021/2022 bola najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO (136 686,5/100 000) zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, v ktorej ochorelo 240 210 detí. Citeľne nižšia chorobnosť bola hlásená u detí 6 - 14 ročných (93 756,4/100 000), kde sa zaznamenalo 240 752 ochorení. Najnižšia vekovo-špecifická chorobnosť sa zaznamenala vo vekovej skupine 60 ročných a starších. V tejto skupine bolo hlásených 92 068 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 18 993,6/100 000, (Tabuľka 1, Graf 4).

Graf 4: ARO, VEKOVO - ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

ARO, VEKOVO - ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ
Zdroj: EPIS

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola v priebehu chrípkovej sezóny zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 7 799,7/100 000, pričom ochorelo 13 707 osôb. Druhá najvyššia chorobnosť bola hlásená u 15 - 19 ročných detí, dosiahla úroveň 7 073,7/100 000, ochorelo 9 238 detí. Vo vekovej skupine 6 - 14 ročných bola zistená chorobnosť 6 560,4/100 000, vo vekovej skupine 20 - 59 ročných to bola chorobnosť 2 004,3/100 000. Najnižšia chorobnosť bola u 60 ročných a starších (1 148,7/100 000) s počtom chorých 5 568 (Tabuľka 2).

Chorobnosť 0 - 5 ročných detí sa v priebehu kalendárnych týždňov pohybovala na približne rovnakej úrovni, ako chorobnosť 6 - 14 ročných a 15 - 19 ročných detí (Graf 5).

Graf 5: CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ
Zdroj: EPIS

Komplikácie

Komplikáciami ARO trpelo 23 487 chorých, t. j. 2,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Najpočetnejšou komplikáciou bola sinusitída, na ktorú ochorelo 13 045 osôb, z celkového počtu komplikácií tvorila 55,5 % (Tabuľka 3). V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo hlásených o 16 864 komplikácii viac, čo predstavuje nárast o 254,6 %.

Tabuľka 3: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ Z CELKOVÉHO POČTU ARO, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

Druh komplikácie Počet komplikácií
abs. % z počtu komplikácií % z počtu ochorení
bronchopneumónie a pneumónie 5806 24,72 0,58
otitída 4636 19,74 0,46
sínusitída 13045 55,54 1,31
SR 23 487 100,00 2,35
Celkový počet ochorení na ARO 998 381    

Zdroj: EPIS

Pokiaľ sa sledujú počty komplikácií podľa jednotlivých vekových skupín, najvyšší podiel komplikácií bol hlásený u 20 - 59 ročných osôb, v tejto vekovej skupine sa vyskytlo 33,7 % všetkých komplikácií.

Pri sledovaní jednotlivých komplikácií je zrejmé, že bronchopneumónia a pneumónia sa najčastejšie vyskytovala u 20 - 59 ročných. V tejto vekovej skupine bolo hlásených 38,0 % všetkých bronchopneumónií a pneumónií. Otitídy boli najčastejšie hlásené u 0 - 5 ročných detí, v tejto vekovej skupine sa zaznamenalo 44,3 % z celkového počtu otitíd. Sinusitídy boli percentuálne najviac zastúpené vo vekovej skupine 20 - 59 ročných osôb s 36,9 % z celkového počtu sinusitíd. Komplikácie ARO podľa druhu a vekových skupín sú uvedené v Tabuľke 4.

Tabuľka 4: VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ ARO PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

Druh komplikácie Veková skupina SPOLU
0 - 5 r. 6 - 14 r. 15 - 19 r. 20 - 59 r. 60+ r.
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
bronchopneumónie a pneumónie 1443 24,9 748 12,9 321 5,5 2204 38,0 1090 18,8 5 806 100,00
otitídy 2053 44,3 1143 24,7 325 7,0 884 19,1 231 5,0 4 636 100,00
sinusitídy 2563 19,7 2852 21,9 1395 10,7 4 818 36,9 1417 10,9 13 045 100,00
Spolu 6  059   4  743   2  041   7  906   2  738   23  487  
Proporcia z celkového počtu komplikácií 25,8 20,2 8,7 33,7 11,7 100,0  

Zdroj: EPIS

Výchovno-vzdelávacie zariadenia

V rámci surveillance ARO a CHPO sa sleduje aj nepriamy indikátor zvýšenej chorobnosti na tieto ochorenia, a to počet výchovno-vzdelávacích zariadení (jasle, materské školy, základné a stredné školy), kde sa z dôvodu zvýšeného výskytu ARO u detí a mládeže pristúpilo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. V chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo zatvorených 519 MŠ, 131 ZŠ a 22 SŠ, pričom najviac zatvorení evidujeme v 42. kalendárnom týždni 2021 s počtom 66 zariadení a v 48. kalendárnom týždni 2021 s počtom 65 zariadení.

Krivky chorobnosti ARO a CHPO v chrípkovej sezóne 2021/2022 a počet hlásených zatvorených výchovno-vzdelávacích zariadení podľa kalendárnych týždňov v Slovenskej republike znázorňuje Graf 6.

Graf 6: CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZATVORENÝCH VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV
Zdroj: EPIS

Laboratórna diagnostika

Od začiatku chrípkovej sezóny 2021/2022 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 935 vzoriek biologického materiálu, čo predstavuje 1 671 nazofaryngeálnych výterov a 1 264 dvojíc sér. Z toho bolo 175 vzoriek pozitívnych, čo predstavuje 5,9 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek. Vírus chrípky sa podarilo potvrdiť v 123 prípadoch, čo predstavuje 70,3 % z počtu pozitívnych vzoriek. Vo zvyšných 52 prípadoch (29,7 %) sa potvrdili iné nechrípkové etiologické agensy. V štyroch prípadoch sme zaznamenali koinfekciu chrípky a SARS-CoV-2, išlo o tri prípady v 8. kalendárnom týždni a jeden prípad v 7. kalendárnom týždni 2022.

Z celkového počtu 123 vzoriek pozitívnych na chrípku sa v 110 prípadoch zistil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (89,4 %), vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie v 13 prípadoch (10,6 %), (Graf 7).

Graf 7: ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022 (N=123)

ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY
Zdroj: NRC pre chrípku

Iná etiológia bola dokázaná v 52 prípadoch. Potvrdili sa:

  • 43 x respiračný syncyciálny vírus,
  • 7 x adenovírus,
  • 2 x vírus parachrípky.

V priebehu sezóny sa vírus chrípky prvýkrát laboratórne potvrdil v 42. kalendárnom týždni 2021. Išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie. Zvýšený záchyt vírusov chrípky sa zaznamenal až v 4. kalendárnom týždni 2022, kedy išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (14x). Chorobnosť na ARO a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022 podľa kalendárnych týždňov uvádza Graf 8.

Graf 8: CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV, SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

CHOROBNOSŤ NA ARO A ETIOLOGICKÉ AGENSY IDENTIFIKOVANÉ PODĽA KALENDÁRNYCH TÝDŇOV
Zdroj: EPIS, NRC pre chrípku

Situácia v Európe

V európskom regióne bola zaznamenaná vyššia úroveň chrípkovej aktivity v porovnaní so sezónou 2020/2021, stále však nižšia ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Sledovanie cirkulácie chrípkových vírusov preukázal, že v sezóne 2021/2022 dominoval vírus chrípky A (98 %) nad vírusom chrípky B (2 %). Výrazne vyššia bola aktivita vírusov chrípky A subtypu A(H3) až 92 % v porovnaní s aktivitou subtypu A(H1)pdm09 - 8 %. Z vírusov chrípky B bolo až 96 % hlásených ako bližšie špecifikovaných. V 4 % kde bola stanovená línia, vírusy línie B/Victoria výrazne (95%) prevyšovali vírusy línie B/Yamagata (5%), (Graf 9).

Aktivita chrípky na základe sentinelových vzoriek prvýkrát dosiahla vrchol v 51. kalendárnom týždni 2021 s následným poklesom do 4. kalendárneho týždňa 2022. Od 5. kalendárneho týždňa 2022 sa znovu zaznamenal nárast aktivity s vrcholom v 12. kalendárnom týždni 2022.

Graf 9: DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2021/2022

DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV
Zdroj: https://flunewseurope.org/VirusCharacteristics

Epidemiologická surveillance SARI

Vzhľadom na naďalej prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 pacienti vyžadujúci si hospitalizáciu pre ochorenie COVID-19 boli hlásení pod touto diagnózou a nie pod diagnózou SARI pri COVID-19. Nakoľko laboratórna diagnostika bola počas chrípkovej sezóny 2021/2022 výlučne upriamená na vírus SARS-CoV-2, ostatné možné SARI pri iných ochoreniach (ako napríklad chrípka) neboli zachytené.

Záver

Úroveň chorobnosti na ARO a CHPO v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou vzrástla aj napriek stále prebiehajúcej pandémií ochorenia COVID-19 a protiepidemických opatrení, ktoré boli zavedené. Počas chrípkovej sezóny 2021/2022 k celoslovenskej epidémii nedošlo, ojedinele boli hlásené lokálne epidémie.

Z identifikovaných vírusov chrípky prevládal vírus chrípky A s 89,4 % podielom v porovnaní s vírusom chrípky B s 10,6 % podielom. Komplikácie boli hlásené u 2,35 % chorých zo všetkých prípadov ochorení na ARO. Najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín, ktoré tvorili 55,5 % zo všetkých komplikácií ARO.

Je potrebné konštatovať, že aj počas chrípkovej sezóny 2021/2022 naďalej pretrvával výrazne znížený počet vyšetrení na chrípku, diagnostika sa vykonávala len prostredníctvom RT-PCR metódy, kde sa rozlišoval vírus SARS-CoV-2, vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie. Kmene vírusov chrípky sa bližšie neurčovali.

Vypracoval:
V Bratislave, dňa 18. 5. 2022
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémiu
Odbor surveillance infekčných ochorení, ÚVZ SR

Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2021/2022

V chrípkovej sezóne 2021/2022 boli v Slovenskej republike na očkovanie proti chrípke použité očkovacie látky Influvac Tetra (BGP Products) a Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur) pre dospelých a po prvý krát nosová (nazálna) tetravalentná vakcína pre deti Fluenz Tetra (Astra Zeneca).

Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2021/2022 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahovali antigény štyroch kmeňov vírusu chrípky: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like virus, B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.

Zloženie očkovacích látok aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia pred každou chrípkovou sezónou na základe výsledkov sledovania cirkulácie vírusov chrípky v populácii a analýzy ich antigénnych vlastností v rámci Globálneho programu surveillance chrípky, do ktorého je zapojené aj Slovensko.

Údaje o spotrebe očkovacej látky proti chrípke na Slovensku vychádzali z údajov o počte spotrebovaných dávok očkovacej látky v rámci distribučnej siete a z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

V chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo na Slovensko dovezených celkovo 398 390 dávok očkovacích látok proti chrípke, z ktorých 396 480 bolo dodaných do distribučnej siete. Do distribučnej siete bolo dodaných o 28,1 % viac dávok očkovacích látok ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Počet spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom predstavoval 325 830 dávok, čo je 82,2 % z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete (Tabuľka 1). Nevyužitých zostalo 70 650 dávok očkovacej látky proti chrípke dodaných do distribučnej siete (17,8 %). Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete stúpol o 5,6 %.

Tabuľka 1: DRUH A MNOŽSTVO OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE SPOTREBOVANÝCH V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2021/2022

Očkovacia látka Počet dovezených dávok 2021/2022 Počet dávok dodaných do distribučnej siete 2021/2022 Počet spotrebovaných dávok konečným spotrebiteľom v rámci distribučnej siete 2021/2022*
Influvac Tetra 219 880 217 970 173 060
Vaxigrip Tetra 170 000 170 000 147 440
Fluenz Tetra 8 510 8 510 5 330
Spolu 398 390 396 480 325 830

* údaj k 28. 2. 2022

Pre deti vo vekovej skupine do 15 rokov bolo spotrebovaných spolu 12 011 dávok očkovacích látok. V skupine 16 - 58 ročných bolo spotrebovaných 137 786 dávok očkovacích látok a pre osoby vo vekovej skupine 59 ročných a starších bolo vydaných 176 033 dávok očkovacích látok proti chrípke. Mimo zdravotného poistenia bolo spotrebovaných 62 140 dávok očkovacích látok proti chrípke (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: SPOTREBA DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2021/2022

%
Veková skupina Počet spotrebovaných dávok očkovacích látok v chrípkovej sezóne 2021/2022
Hlásené zdravotnými poisťovňami Mimo zdravotného poistenia Spolu
abs. %* abs.** %* abs.
0 - 15 rokov 12 011 1,3 0 - 12 011 1,3
16 - 58 rokov 77 556 2,5 60 230 1,9 137 786 4,4
59 rokov a viac 176 033 12,9 0 - 176 033 12,9
Spolu 265 600 4,9 60 230 1,1 325 830 6,0

 

* % z celkového počtu populácie SR k 31. 12. 2021 podľa ŠÚ SR (celková populácia = 5 434 712;
do 15 rokov = 925 920; 16 - 58 rokov = 3 147 446; 59 rokov a viac = 1 361 346) ** počet dávok vykázaných mimo zdravotného poistenia

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila 180 327 dávok očkovacej látky proti chrípke, čo predstavuje pokles o 8,5 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Zdravotná poisťovňa Dôvera uhradila 66 958 dávok, čo je nárast o 9,6 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Poisťovňa UNION uhradila 18 315 dávok, čo predstavuje nárast o 15,4 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. V chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo celkovo uhradených zdravotnými poisťovňami o 3 % menej dávok očkovacích látok proti chrípke ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Prehľad počtu uhradených dávok očkovacej látky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2021/2022 je uvedený v Tabuľke 3.

 

Tabuľka 3: POČET UHRADENÝCH DÁVOK OČKOVACÍCH LÁTOK PROTI CHRÍPKE V SR V CHRÍPKOVEJ SEZÓNE 2021/2022 PODĽA ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

 

Veková skupina VšZP Dôvera Union Spolu*
0 - 15 rokov 5 434 4 624 1 953 12 011
16 - 58 rokov 45 622 22 768 9 166 77 556
59 rokov a viac 129 271 39 566 7 196 176 033
Spolu 180 327 66 958 18 315 265 600

 

* údaj k február / marec 2022

 

Z vyššie uvedených údajov možno usudzovať, že v chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo očkovaním proti chrípke chránených 6 % populácie Slovenska (Tabuľka 2, Graf 1), čo je nárast o 0,3 % oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou bolo proti chrípke očkovaných o 17 318 osôb viac.

 

Graf 1: ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (%)

 

 

Záver:

 

V chrípkovej sezóne 2021/2022 bolo do Slovenskej republiky dovezených 398 390 dávok očkovacích látok proti chrípke. Z tohto množstva bolo do distribučnej siete dodaných 396 480 dávok, z ktorých konečný spotrebiteľ využil 325 830 dávok očkovacích látok, čo predstavuje aj celkový počet očkovaných osôb. Z tohto množstva zdravotné poisťovne uhradili 265 600 (81,5 %) dávok očkovacích látok. Zvyšných 60 230 (18,5 %) dávok bolo uhradených mimo zdravotného poistenia. Z celkového počtu dávok dodaných do distribučnej siete zostalo 70 650 dávok nevyužitých (17,8 %). Zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky proti chrípke v chrípkovej sezóne 2021/2022 dosiahla hodnotu 6 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne nárast o 0,3 %.

 

Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných 12 011 (1,3 % z počtu detí tejto vekovej skupiny). Vo vekovej skupine 16 - 58 ročných bolo zaočkovaných spolu 137 786 osôb (4,4 % populácie tejto vekovej skupiny). V skupine 59 ročných a starších bolo zaočkovaných 176 033 osôb (12,9 % populácie tejto vekovej skupiny). Vo vekovej skupine do 15 rokov sa oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne zaznamenal mierny pokles o 0,1 %, vo vekovej skupine 16 - 58 rokov nárast o 0,5 % a vo vekovej skupine 59 rokov a viac sa zaznamenal nárast o 0,2 %.

 

V Bratislave, dňa 17. 5. 2022
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémiu
Odbor imunizácie, ÚVZ SR