Vyhodnotenie aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023

V týždni od 29.5. - 2.6.2023 sa v nadväznosti na Svetový deň bez tabaku uskutočnil Deň otvorených dverí na všetkých 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a realizovali sa aj početné zdravotno-výchovné podujatia pre verejnosť.

Odborní pracovníci návštevníkom podujatí okrem iného ponúkali aktivity ako:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,
  • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),
  • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,
  • poskytovanie individuálneho poradenstva,
  • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.

Cieľom kampane bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Odborní pracovníci umožnili návštevníkom podujatí získať pravdivejší obraz o vlastnom zdravotnom stave a  fajčiarom ponúkli nástroje, návody a odporúčania, ktorými zvýšili ich šance na úspešné odvykanie od nikotínu, resp. tabakových výrobkov.

Súčasťou kampane boli okrem Dní otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, aj špecializované dni zdravia vo firmách, inštitúciách a na úradoch, osvetové prednášky na školách, debaty a premietania. Boli vytvorené informačné panely, distribuované zdravotno-výchovné materiály a viaceré RÚVZ v rámci osvety spolupracovali aj s regionálnymi médiami.

Prednášky pre žiakov a študentov sa týkali najmä tém ako faktory vzniku fajčiarskeho návyku, zloženie tabakového dymu, vplyv chemických látok na ľudský organizmus, na reprodukčné zdravie, riziká bezdymových tabakových výrobkov, vplyv zložiek cigaretového dymu na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia, závislosť na nikotíne aj u bezdymových tabakových výrobkov, riziká fajčenia, motivácia zanechania fajčenia či zdravotné benefity nefajčenia.

Na poradne pre odvykanie od fajčenia sa fajčiari môžu obracať celoročne, prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Odpočet aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023:

 

RÚVZ so sídlom Rozsah aktivít Počet osôb, ktoré absolvovali vyšetrenia a/alebo poradenstvo Celkový počet účastníkov osvetových prednášok resp. iného skupinového vzdelávania
RÚVZ Bardejov Reportáž do regionálnej TV o poradni na odvykanie od fajčenia a o Svetovom dni bez tabaku

Výjazd poradne odvykania od fajčenia na ZŠ Malcov
Výjazd poradne odvykania od fajčenia na ZŠ Kurima (odborná prednáška pre 9. ročník)
21 74
RÚVZ Banská Bystrica Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ BB OPZaVkZ  (31.5.2023, 8:00 - 12:00 hod)

Osvetová akcia v EUROPA SC BB s názvom Svetový deň bez tabaku (31.5.2023) prebiehala v čase od 14:00 do 18:00 hodiny. Klientom,  ktorým bol vyšetrený celkový cholesterol, zmeraný tlak krvi a pulz, úsilný výdych a distribuovaný ZV materiál. Fajčiarom bolo poskytnuté krátke individuálne odborné poradenstvo na odvykanie od fajčenia a psychologické poradenstvo zamerané na zvládanie stresu. Zároveň sa im stanovila hodnota  oxidu uhoľnatého, zmeral úsilný výdych, vyplnili dotazníky na zistenie stupňa závislosti na nikotíne a  citlivosti na stres. Všetci fajčiari boli  informovaní o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.

Mediálny rozhovor pre RTVS k Svetovému dňu bez tabaku (2x) 31.5.2023.
36  
RÚVZ Bratislava Propagácia Poradne na odvykanie od fajčenia a dňa otvorených dverí (31.5.2023), kde mala verejnosť možnosť merania CO vo vydychovanom vzduchu, zisťovali sme stupeň závislosti na tabaku dotazníkovou metódou, záujemcom bolo poskytnuté individuálne poradenstvo v odvykaní od fajčenia. Časti klientov bolo poskytnuté bližšie individuálne poradenstvo, boli zároveň pozvaní na ďalšiu návštevu poradne v rámci poradenského procesu.

Realizovali sa tiež besedy pre žiakov ZŠ tematicky zamerané na riziká fajčenia.
21 78
RÚVZ Čadca Realizácia Dňa otvorených dverí na RÚVZ Čadca (29.5.2023), záujemcovia mali možnosť zistiť stupeň závislosti prostredníctvom dotazníkových metód, využiť meranie CO vo vydychovanom vzduchu a bolo im poskytnuté individuálne poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia a rovnako informácia o možnostiach návštevy Poradne na odvykanie od fajčenia.

Publikovanie článku zameraného na riziká užívania tabaku (ktorého súčasťou bola aj informácia o realizácii aktivity „Deň otvorených dverí“ na RÚVZ Čadca), ktorý bol zaslaný na uverejnenie do regionálnych elektronických a printových médií (MY Kysucké noviny, Kysuce, na internetové portály Mojekysuce, Zdravie a štýl,  na webové stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Krásno nad Kysucou).

Na tému Fajčenie ako rizikový faktor bolo zrealizovaných celkovo 12 besied  pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Besedy boli zamerané na informácie o rizikách, ktoré prináša aktívne ale i pasívne fajčenie, boli doplnené premietaním filmu „Kým stúpa dym“ a poslucháči mali možnosť počas besied využiť meranie CO vo vydychovanom vzduchu.
5 255
RÚVZ Dolný Kubín Celkovo 8 prednášok na ZŠ
Deň otvorených dverí poradne odvykania od fajčenia
  163
RÚVZ Dunajská Streda Meranie CO vo vydychovanom vzduchu pre verejnosť

Zdravotno-výchovné aktivity na ZŠ v Okoči (5. až 9. ročník)
Zdravotno-výchovné aktivity na ZŠ vo Veľkom Mederi (7. až 8. ročník)
Zdravotno-výchovné aktivity na ZŠ na Jilemnického ul. v Dunajskej Strede (6., 7., a 8. ročník)
22 236
RÚVZ Galanta Deň otvorených dverí Poradne odvykania od fajčenia na RÚVZ Galanta (29.5.- 02.6.2023)

Zdravotno – výchovná aktivita vo vestibule  polikliniky Svet zdravia v Galante

Deň zdravia pre širokú verejnosť organizovaný v Areáli zdravia v Galante (dňa 1.6.2023 v spolupráci s VšZP) v rámci ktorého bola ponúknutá možnosť merania CO vo vydychovanom vzduchu.
44  
RÚVZ Humenné Deň otvorených dverí na RÚVZ v Humennom (31.5.2023) – klientom bol odmeraný oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu a zároveň  prostredníctvom Fagerströmovho dotazníka stanovený stupeň závislosti, časti klientov bola vyšetrená aj spirometria 21  
RÚVZ Komárno Počas dňa otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia bolo klientom vykonané meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, realizovaná bola spirometria a určený stupeň závislosti pomocou dotazníka. Zároveň bolo poskytnuté individuálne poradenstvo,

Celkovo sedem realizovaných rednášok s názvom „Prevencia fajčenia“:
 2 prednášky pre žiakov  Základnej školy Ul. Pohraničná v Komárne
2 prednášky pre žiakov  Základnej školy Ul. Komenského v Komárne
2 prednášky  na Základnej škole v Marcelovej1 prednáška na Strednej odbornej škole technickej v Komárne
4 162
RÚVZ Košice Z dôvodu zvýšeného dopytu po aktivitách predmetného zamerania, bol z našej strany na ich realizáciu vyhradený širší časový úsek. S akciami k danému svetovému dňu sa začalo 17. 04. 2023, posledne realizovaná aktivita sa konala 14. 06. 2023 (ďalšie akcie sú plánované aj po tomto období). Priebežne bolo vykonaných celkom 75 aktivít, zamerné boli na deti v MŠ, žiakov ZŠ, študentov z SŠ.

Cez Poradňu odvykania od fajčenia bolo individuálne intervenovaných 63 osôb (18+), skupinovo edukovaných bolo 105 osôb (študenti SŠ).
S RÚVZ Košice na edukačno-poradenských akciách spolupracovalo 23 inštitúcií (t. j. 1 MŠ, 11 ZŠ, 6 SŠ, 1 stredoškolský internát, 3 KC a Dorka, n. o.). V aktivitách sa pre záujem zo strany viacerých inštitúcií pokračuje.
63 1151
RÚVZ Levice Zdravotno – výchovná akcia pre verejnosť  v priestoroch Nemocnice AGEL Levice (vestibul Polikliniky v dňoch 30.05.-31.05.2023) spojená s meraním oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, vypĺňaním Fagerströmovho dotazníka nikotínovej závislosti a poskytovaním individuálneho poradenstva s informáciou o ďalších možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.

Besedy na tému „Škodlivý vplyv fajčenia na ľudský organizmus “ boli spojené s projekciou zdravotno-výchovného filmu „ Kým stúpa dym“ a študentom, ktorí prejavili záujem, absolvovali aj meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu:
Beseda pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Hronské Kľačany
Besedy pre študentov 1. ročníka SOŠ techniky a služieb, Levice
Besedy pre študentov 1. ročníka SOŠ technická, Tlmače

O Dni otvorených dverí sa informovalo aj prostredníctvom lokálnych médií (Levická televízia)
82 154
RÚVZ Liptovský Mikuláš Prednášková činnosť na stredných školách ( SOŠ Stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš, SOŠ polytechnická, ul. Sládkovičova 104, Ružomberok ) - uskutočnili sa celkovo 4 besedy so študentmi, v rámci ktorých boli študenti informovaní o spôsoboch  a možnostiach odvykania od fajčenia v priestoroch Poradne odvykania od fajčenia RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši 14 83
RÚVZ Lučenec Deň otvorených dverí (25.5 - 2.6.2023): Návštevníci absolvovali meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, spirometriu, vyplnili
dotazník závislosti na nikotíne a absolvovali individuálne poradenstvo. Všetci návštevníci zároveň obdržali informácie o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
35  
RÚVZ Martin Zapojenie sa do zdravotno – výchovnej kampane „Festival zdravia“ so zdravotnou poisťovňou Dôvera a Ligou proti rakovine. Úlohou kampane bolo poukázať na negatívne dôsledky fajčenia, edukovať klientov v samovyšetrovaní prsníkov a semenníkov a upozorňovať verejnosť na dôležitosť preventívnych prehliadok. Fajčiari mohli vymeniť cigaretu za zdravý kúsok ovocia (figu), záujemci absolvovali vyšetrenie CO vo vydychovanom vzduchu. Návštevníkom bola poskytnutá zdravotno – výchovná intervencia a merania CO vo vydychovanom vzduchu.

V kontexte Svetového dňa bez tabaku bola téma prevencie fajčenia a zdravého životného štýlu prezentvaná aj na základných školách.
93 102
RÚVZ Michalovce V rámci ,,Dňa otvorených dverí“ (31.5.2023, 9:00 -12:00) pri príležitosti Svetového dňa bez fajčenia boli realizované merania oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, prostredníctvom Fagerstromovho dotazníka zisťovaný stupeň závislosti od nikotínu a taktiež sme poskytnuté individuálne poradenstvo.

Edukačná činnosť pre študentov SOŠ Hotelovej a SZŠ  - prednáška + premietanie filmu ,,Kým stúpa dym“. Študentom, ktorí prejavili záujem, bolo realizované merania oxidu uhoľnatého. 
74 20
RÚVZ Nitra „Deň otvorených dverí“ (30 - 31.5.2023) v priestoroch RÚVZ Nitra
Výjazd mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia do závodu Landrover - Jaguár (1. - 2.6.2023 v spolupráci s VšZP)

V rámci vyššie uvedených akcií sa u fajčiarov realizovala intervenčná činnosť zahrňujúca stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo výdychu a zistenie stupňa závislosti prostredníctvom Fagerstromovho dotazníka; individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života, distribúciu zdravotno-výchovných materiálov
54  
RÚVZ Nové Zámky Týždeň otvorených dverí (29.5. - 2.6.2023) v RÚVZ Nové Zámky s poskytnutím informácií a poradenstva na tému škodlivosti fajčenia tabaku, odvykania od fajčenia a pasívnej inhalácie tabakového dymu, merania oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, spirometria, zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód – škála závislosti od cigariet a Fagerstrőmov dotazník závislosti na nikotíne, poskytovanie individuálneho poradenstva na odvykanie od fajčenia 12  
RÚVZ Poprad Vytvorené informatívne letáky, ktoré boli rozposlané všetkých školským zariadeniam v regióne a propagácia týchto edukačných materiálov cez komunikačné kanály RÚVZ    
RÚVZ Považská Bystrica Deň otvorených dverí (30.5. a 1.6.2023)- klientom boli ponúknuté vyšetrenia v poradni zdravia, kde bolo poskytnuté individuálne poradenstvo v odvykaní od fajčenia, bol zmeraný aj obsah CO vo vydychovanom vzduchu a spirometria

Prednášky o podpore nefajčenia s ponukou merania obsahu CO vo vydychovanom vzduchu a spirometrie:
ZŠ a MŠ Medňanskej v Ilave pre 6. ročník
CSS SLOVEN v Slávnici
ZŠ Sv. Augustína v Považskej Bystrici pre 6.-9.ročník
45 159
RÚVZ Prešov Odborná poradenská činnosť pre klientov realizovaná v rámci "Dňa otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia" (29.5.-2.6.2023), návštevníkom bolo ponúknuté meranie CO vo vydychovanom vzduchu a odborné poradenstvo.

Zdravotno – výchovné, poradenské a edukačné aktivity na ZŠ M. Nešpora v Prešove, ZŠ na ul. Mukačevskej v Prešove, na ZŠ v Šarišských Bohdanovciach a SOŠ Technickej v Prešove na tému škodlivosti fajčenia cigariet, ako aj tému vapingu (elektronické cigarety), bezdymových zaradení na zahrievanie tabaku, užívanie HHC či žuvacieho tabaku. Stredoškolákom, ktorým prejavili záujem, bol prostredníctvom dotazníkovej metódy (Fagerstrὂmov dotazník) anonymne zisťovaná závislosť na nikotíne a meraný oxid uhoľnatý CO vo vydychovanom vzduchu a bolo poskytnuté individuálne odborné poradenstvo.

Vykonané boli aj výjazdové poradne na ZŠ Sedlice a ZŠ Fričovce pre pedagogických zamestnancov, v rámci výjazdovej poradne bol meraný CO vo vydychovanom vzduchu.
60 204
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach Deň otvorených dverí poradne zdravia na odvykanie od fajčenia na RÚVZ (29.5., 31.5. a 1.6.2023) s ponukou bezpletných vyšetrení pre verejnosť.

Prednášková činnosť na tému „Fajčenie“:
Špeciálna základná škola Handlová (5. a 6. ročník)
ZŠ Ráztočno (5. až 9. ročník)
ZŠ Zemianske Kostoľany (6. ročník)
21 102
RÚVZ Rimavská Sobota Zviditeľnenie a odprezentovanie činnosti poradenského centra Poradne zdravia na odvykanie od fajčenia počas Dňa otvorených dverí (30. a 31.5.2023). Klientom bolo poskytnuté kompletné poradenstvo a vyhodnotené kardiovaskulárne riziko v Teste zdravého srdca. Pre fajčiarov bolo vykonané meranie oxidu uhoľnatého v krvi a tiež navrhnutá možnosť ďalších návštev špecializovanej poradne na odvykanie od fajčenia.

Výjazd Poradne zdravia pre zamestnancov Mestského úradu v Tornali.

V rámci "Svetového dňa bez tabaku" sa uskutočnilo celkovo 9 prednášok na základných školách v okrese Rimavská Sobota a Revúca (ZŠ Jelšava, ZŠ Muráň, ZŠ Komenského Revúca, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota, Gymnázium I.Krasku Rimavská Sobota, ZŠ Dr. V. Clementisa Rimavská Sobota, ZŠ Sirk) a jedna v priestoroch RÚVZ. Prednášky boli na tému "Fajčenie a jeho škodlivé účinky", "Prevencia užívania legálnych drog - tabakizmus", "Fajčenie mladistvých a nové druhy tabakových výrobkov" - prevažne boli orientované na cieľovú skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Propagácia činnosti poradne na odvykanie od fajčenia cez  regionálne médiá. 
281 321
RÚVZ Rožňava Propagácia činnosti poradne v rámci Dňa otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia (31.5.2023), všetkým záujemcom bolo poskytnuté poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály; DOD sa zúčastnili aj študenti 1. ročníka Strednej odbornej technickej školy v Rožňave.
Realizácia zdravotno-výchovných aktivít na tému prevencie fajčenia v 2 základných školách – v prvej polovici júna 2023.
   
RÚVZ Senica Prednášková činnosť: Základná škola Šaštín Stráže
Poradnestvo pre verejnosť v rámci Poradne zdravia na odvykanie od fajčenia spojené so zisťovaním stupňa závislosti u fajčiarov.
Lekárom, školám, klubom dôchodcov boli distribuované edukačné materiály vzťahujúce sa k prevencii fajčenia a jeho negatívnych dôsledkoch.
4 48
RÚVZ Spišská Nová Ves Deň otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia (29.5. – 2.6.2023) - klienti absolvovali meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, spirometrické vyšetrenie, zistenie stupňa závislosti prostredníctvom štandardizovaného Fagerstromovho dotazníka či odborné individuálne poradenstvo k odvykaniu od fajčenia a prevencii recidív.
 
Zdravotno-výchovné aktivity formou besied a prednášok spojených s prezentáciou o škodlivosti fajčenia a nikotínovej závislosti pre žiakov zo 4. - 9. ročníkov zo ZŠ Luipová SNV, ZŠ Rudňany  a ZŠ Hutnícka SNV. Počas aktivít boli žiakom zdôraznené negatívne zdravotné, sociálne a ekonomické faktory fajčenia ako aj výhody nefajčenia a nikotínovej nezávislosti. Beseda a prednášky mali u cieľových skupín ako aj pedagógov pozitívnu odozvu.
V rámci tejto problematiky sa v súvislosti s pokračovaním plnenia Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na regionálnej úrovni realizovalo pre  študentov z 3.ročníka Gymnázia Školská ul. SNV popri iných vyšetreniach v Poradni zdravia a Poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity aj spirometrické vyšetrenie, meranie CO vo vydychovanom vzduchu a monitorovanie fajčenia prostredníctvom dotazníka o životnom štýle. Konzultácie boli zamerané okrem iného aj na podporu nefajčenia a zdravý životný štýl bez nikotínu v rôznych formách. Merania vybraných ukazovateľov zdravia na individuálnej úrovni boli pre študentov veľmi zaujímavé a podporili v nich záujem o posilnenie vlastného zdravia.
 
23 274
RÚVZ Stará Ľubovňa Distribúcia  edície „Svetový deň bez tabaku" 191 subjektom v okrese Stará Ľubovňa: ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast, ambulancie praktických lekárov pre dospelých, Gynekologické ambulancie, zubné ambulancie, lekárne, MŠ, ZŠ, SŠ, mestá a obce, komunitné centrá, základné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianska nemocnica, Domov pre seniorov,  Senior Residence (Vyšné Ružbachy)

Dňa 11.5.2023 bola zorganizovaná prednáška zameraná na tému ,,Fajčenie“ spojená s distribúciou zdravotno - výchovného materiálu s uvedenou problematikou pre žiakov 6. a 7. ročníka Základnej školy v Plavči a meraním hladiny CO v pľúcach a v krvi CO monitorom.

Dni otvorených dverí Poradne odvykania od fajčenia sa uskutočnili formou zriadenia Stanovíšť zdravia Poradne odvykania od fajčenia dňa 29.5.2023 v čakárni urgentného príjmu, chirurgickej a internej ambulancie Ľubovnianskej nemocnice, 30.5.2023 na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, 31.5.2023 v čakárni gastroenterologickej a ORL ambulancie Ľubovnianskej nemocnice, 1.6.2023 v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni a 2.6.2023 v čakárni Zdravotného strediska v meste Podolínec. V rámci týchto aktivít bolo klientom ponúknuté
meranie hladiny CO v pľúcach a v krvi CO monitorom, meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom, vyplnenie Fagerströmovho dotazníka závislosti na nikotíne,poskytované poradenstvo na tému škodlivosti fajčenia tabaku, odvykania od fajčenia a pasívnej inhalácie tabakového dymu, informácie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia a využívania anonymnej telefónnej linky poskytujúcej pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia, distribúcia zdravotno - výchovného materiálu. Konzultácie V rámci anonymnej telefonickej linky odvykania od fajčenia.
89 86
RÚVZ Svidník V rámci Dňa otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia sa v spolupráci s Nemocnicou arm. gen. L. Svobodu, a.s. Svidník realizovala akcia pre klientov a zamestnancov nemocnice pod názvom „Vymeň jablko za cigaretu“.  Bolo poskytnuté meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom, meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, informácie a poradenstvo na tému škodlivosti fajčenia tabaku, odvykania od fajčenia a pasívnej inhalácie tabakového dymu, zdravotno-výchovný materiál z vlastnej produkcie, vyšetrenie celkového cholesterolu, glukózy v krvi, meranie tlaku krvi a pulzu,
meranie telesného a viscerálneho tuku, kostrového svalstva, vyšetrenie bazálneho metabolizmu, BMI + odborné poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály zamerané na zmenu životného štýlu, ako si správne umývať ruky a odskúšať si účinnosť vykonávanej dezinfekcie pod UV lampou.
Po absolvovaní aktivít bol každý zúčastnený odmenený jabĺčkom.

Pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ Havaj sa uskutočnili prednášky spojené s besedou zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosť fajčenia, premietanie „Kým stúpa dym“, u fajčiarov meranie CO vo vydychovanom vzduchu a distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.

Myšlienka Svetového dňa bez tabaku bola propagovaná aj cez regionálnu tlač.
74  
RÚVZ Trebišov Deň otvorených dverí na RÚVZ Trebišov; Poradenstvo na Poradni na odvykanie od fajčenia a mailová komunikácia so záujemcami

Výjazd Poradne zdravia na SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov, Nohejbalový turnaj Michala Bálinta

Edukačné aktivity: Cirkevná stredná odborná škola TV
  87
RÚVZ Trenčín Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia (1.6.2023) s ponukou merania CO vo výdychu, Fagerstrőmov dotazník a individuálne odborné poradenstvo.

Edukácia na školách v termíne od 29.5. - 13.6. 2023:  SOŠ stavebná v Trenčíne, Dopravná akadémia v Trenčíne, ZŠ Pobedim (8. a 9. ročník), ZŠ Novomeského v Trenčíne (4. ročník), ZŠ Trenčianska Turná (4. ročník), ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou (4. ročník)
17 214
RÚVZ Topoľčany Dni otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia (31.5.2023 a 1.6.2023) s ponukou merania CO vo vydychovanom vzduchu, stanovenia stupňa závislosti na nikotíne formou Fagerstromovho dotazníka a cieleného individuálneho odborného poradenstva v oblasti odvykania od fajčenia.

V mesiaci máj realizovaných 6 prednášok na tému „Nové trendy vo fajčení – nikotínové sáčky“ pre  študentov SOŠ drevárskej v Topoľčanoch
1 169
RÚVZ Trnava V rámci dní otvorených dverí (29.5.-1.6.2023) boli realizované aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia v priestoroch Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Halenárska 23, Trnava poskytované nasledovné aktivity: zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód, meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, poskytovanie individuálneho poradenstva o konkrétnych spôsoboch prevencie závislosti od tabaku; telefonické poradenstvo a poskytovanie informácií o ďalších možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia
 
7  
RÚVZ Veľký Krtíš Výjazdové vyšetrenie pre občanov mesta Veľký Krtíš: meranie CO vo vydychovanom vzduchu, prostredníctvom dotazníkových metód zisťovaný stupeň závislosti od tabaku, poskytnuté individuálne odborné poradenstvo, poskytnuté informácie o ďalších možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia, vykonané meranie krvného tlaku a pulzu.

V rámci Svetového dňa bez tabaku (31.máj) boli zároveň zaslané informácie so zdravotno-výchovnou tematikou + informácie o ponúkaných službách Poradne na odvykanie od fajčenia na základné a stredné školy v okrese Veľký Krtíš a Hontiansko-novohradskú knižnicu A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš
22  
RÚVZ Vranov nad Topľou Deň otvorených dverí (1.6.2023) poradne na odvykanie od fajčenia zriadenej pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, klientom bol meraný oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu, a taktiež podstúpili funkčné vyšetrenie pľúc formou spirometrie.

V súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 boli realizované aj prednášky o škodlivosti a rizikách fajčenia s meraniami CO vo vydychovanom vzduchu a funkčným vyšetrením pľúc, a to v inštitúciách:
Stredná odborná škola Drevárska, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou dňa 02.06.2023
Komunitné centrum v obci Čaklov, Čaklov 599, 094 35 Čaklov dňa 07.06.2023
DOD Slovenského červeného kríža – územný spolok Vranov nad Topľou dňa 12.06.2023.
77 87
RÚVZ Zvolen Deň otvorených dverí (29.5.2023)
prednášky a besedy so zdravotno-výchovnou tematikou, pre záujemcov meranie CO vo výdychu, vyplnenie Fagerstrőmovho dotazníka závislosti na nikotíne, spirometria; vedomostný kvíz (1. roč. PSA SZŠ Zvolen, 1.roč. PSB SZŠ Zvolen. 2.roč. odbor Kozmetička SOŠ hotelových služieb a obchodu  Zvolen, 3. roč odbor kaderník SOŠ hotelových služieb a obchodu  Zvolen)

 
21 43
RÚVZ Žiar nad Hronom Počas Dňa bez tabaku boli realizované merania CO vo vydýchnutom vzduchu, Fagerströmov dotazník a kvíz závislosti "Prečo fajčíte" 10  
RÚVZ Žilina Prednáška k Svetovému dňu bez tabaku pre študentov SZŠ (4. ročník), pre žiakov ZŠ realizovaný projekt „Tvoja správna voľba“ zameraný na prevenciu závislosti vrátane nikotínu

Počas „dňa otvorených dverí“ poskytnuté individuálne poradenstvo, meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, zistenie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníka
15 40
  Spolu sa meraní, poradenstva a osvetových aktivít organizovaných RÚVZ zúčastnilo najmenej*:

(*skutočný počet účastníkov a klientov je vyšší, keďže súčet vychádza iba s tých údajov, ktoré poskytli jednotlivé RÚVZ. Uvedený sumárny počet teda nie je konečný, keďže počat klientov či účastníkov jednotlivých aktivít v niektorých prípadoch absentoval.)
1368 4312