Vyhodnotenie aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022

V dňoch 30. až 31. mája 2022 sa v rámci Svetového dňa bez tabaku na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutočnil Deň otvorených dverí. Odborní pracovníci návštevníkom okrem iného ponúkali aktivity ako:

 • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,
 • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),
 • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,
 • poskytovanie individuálneho poradenstva,
 • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.

Cieľom kampane bolo poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť. Odborní pracovníci umožnili návštevníkom podujatí získať pravdivejší obraz o vlastnom zdravotnom stave a  fajčiarom ponúkli nástroje, návody a odporúčania, ktorými zvýšili ich šance na úspešné odvykanie od nikotínu, resp. tabakových výrobkov.

Súčasťou kampane boli okrem Dní otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, aj špecializované dni zdravia vo firmách, inštitúciách a na úradoch, osvetové prednášky na školách, debaty a premietania. Boli vytvorené informačné panely, distribuované zdravotno-výchovné materiály a viaceré RÚVZ v rámci osvety spolupracovali aj s regionálnymi médiami.

Prednášky pre žiakov a študentov sa týkali najmä tém ako faktory vzniku fajčiarskeho návyku, zloženie tabakového dymu, vplyv chemických látok na ľudský organizmus, na reprodukčné zdravie, riziká bezdymových tabakových výrobkov, vplyv zložiek cigaretového dymu na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia, závislosť na nikotíne aj u bezdymových tabakových výrobkov, riziká fajčenia, motivácia zanechania fajčenia či zdravotné benefity nefajčenia.

Odpočet aktivít RÚVZ v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022:

RÚVZ Dátum aktivít Rozsah aktivít Počet klientov poradní RÚVZ (vyšetrenia a/alebo poradenstvo) Celkový počet účastníkov osvetových prednášok
Banská Bystrica 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, meranie tlaku krvi, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • 7 prednášok na 3 ZŠ, 1 videohovor na ZŠ
 • Informačný panel.
 • Sprostredkovanie zdravotno-výchovných textových materiálov regionálnym médiám.
76 145
Bardejov 30.5. -31.5.2022
 • V rámci DOD program a prednášky pre SŠ.
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Informačný panel vo vstupných priestoroch RÚVZ.
 • Sprostredkovanie zdravotno-výchovných informácií regionálnym médiám.
22 120
Bratislava 30.5. -31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie tlaku krvi, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
15  
Čadca 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie tlaku krvi, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Sprostredkovanie zdravotno-výchovných textových materiálov regionálnym médiám.
 • 13 besied pre ZŠ a SŠ
34 304
Dolný Kubín 30.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Odborný panel vo vstupných priestoroch RÚVZ.
 • Prednáška na ZŠ.
25 45
Dunajská Streda 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Odborný panel v priestoroch RÚVZ.
10  
Galanta 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie tlaku krvi.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Zdravotno–výchovná aktivita vo vestibule polikliniky Svet zdravia v Galante.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
26  
Humenné 31.5.2022
 • Spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
29  
Komárno 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na 4 ZŠ, 3 SOŠ, 1 gymnázium, 2 SSOŠ
 • Odborný informačný panel v priestoroch RÚVZ.
5 512
Košice 21.4 -9.6.2022
 • Vykonaných celkom 72 aktivít, vzhľadom na záujem a rozsah bol vyhradený širší časový úsek.

 • Na edukačno-poradenských akciách spolupracovalo 17 inštitúcií (t. j. 3 ZŠ, 4 SŠ, 1 ŠI, 1 VŠ/LF UPJŠ, VšZP, verejná knižnica, ÚPSVaR, Slovak Telekom, 2 ZSS, 2 médiá).
 • Vyšetrenie celkového cholesterolu a glukózy z kapilárnej krvi, meranie vybraných antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov), výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI), indexu centrálnej obezity (WHR); stanovenie percenta telesného tuku; meranie tlaku krvi a pulzu.
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, individuálne poradenstvo k jednotlivým zložkám spôsobu života (vyplnenie anamnestických dotazníkov a rozhovor).
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
90 689
Levice 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na 4 ZŠ a SŠ spojené s premietaním, diskusiou a meraniami pre fajčiarov.
53 149
Liptovský Mikuláš 31.5.2022
 • Vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na 3 ZŠ, 2 SOŠ.
4 225
Lučenec 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, meranie tlaku krvi.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov žiakom ZŠ a SŠ v okrese Lučenec a Poltár.
28  
Michalovce 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na ZŠ, SOŠ
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
15 130
Nitra 30.5. (DOD) – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Diskusia na tému fajčenie  a prednáška na tému „Alternatívy cigariet nie sú zdravšie, aké sú riziká ?“. Pre deti súťaž a kvíz o fajčení.
 • 31.5.2022 - osvetová akcia  pre zamestnancov závodu  G-TEKT  v areáli priemyselného parku v Nitre – Dolné Hony - propagácia  poradne v odvykaní od fajčenia a služby mobilnej poradne zdravia.
100  
Nové Zámky 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Odborný informačný panel v priestoroch RÚVZ s tematikou fajčenie a choroby dýchacích ciest – TBC, rakovina pľúc, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc.
11  
Poprad 31.5.2022
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na 1 ZŠ
 • Vytvorenie a distribúcia informačných letákov všetkým predškolským a školským zariadeniam v regióne (cca 220 zariadení)
3 32
Považská Bystrica 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Informačný panel v priestoroch RÚVZ
18  
Prešov 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
8  
Prievidza 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na ZŠ
 • Odborný informačný panel vo vstupných priestoroch RÚVZ.
10 35
Rimavská Sobota 30.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, meranie tlaku krvi.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • V rámci DOD aj prednášky pre ZŠ a OA.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
18 64
Rožňava 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie tlaku krvi, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
 • Ponuka zdravotno-výchovných aktivít na tému prevencie fajčenia pre ZŠ a pre SŠ (v termínoch od 6.-10.6 pre ZŠ; od 13.-17.6.2022 pre SŠ).
3 (z toho 2 telefonicky)  
Senica 31.5.2022
 • Vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne a zisťovanie motivácie na odvykanie od nikotínu.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia, odporučenie na návštevu špecializovaných lekárov.
5  
Spišská Nová Ves 26.5.2022,
DOD 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie tlaku krvi, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, spirometria, meranie krvného tlaku, antropometrické ukazovatele.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • 26.5.2022 - prednášky a besedy na ZŠ v spojitosti s interaktívnymi a zážitkovými hrami.
 • Informačný panel v priestoroch RÚVZ.
19 70
Stará Ľubovňa 20.5., 27.5.
DOD 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, spirometria, meranie krvného tlaku, antropometrické ukazovatele.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia
 • Distribúcia vlastných zdravotno-výchovných materiálov 160 subjektom (vrátane nemocníc, ambulancií, MŠ, ZŠ, SŠ, DSS, komunitných centier, miest a obcí) a 44 klientom.
 • 4 besedy s premietaním a meraniami pre ZŠ a SŠ.
 • Informačný panel v priestoroch RÚVZ.
44 92
Svidník 30.5.2022
 • Sprostredkovanie zdravotno-výchovných textových materiálov regionálnym médiám.
 • Vyšetrenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukózu), meranie antropometrických paramterov (výška, hmotnosť, obvod pása, bokov) s následným stanovením BMI a WHR, meranie percenta telesného tuku, merenie tlaku krvi a pulzu.

 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, spirometria, meranie krvného tlaku, antropometrické ukazovatele (aj mimo DOD pre zamestnancov MŠ, Dermatovenerologickej ambulancie SANARE spol. s.r.o. Svidník, RÚVZ Svidník, RVaPS Svidník, Cirkevnej SZŠ)
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.

 • Prednáška, premietanie a merania pre študentov Spojenej školy

   
Trebišov 30.5. – 31.5.2022, 4.6. 2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na SOŠ.
 • Stánok na športovom podujatí nohejbalový turnaj Hrčeľ (4.6.2022)
 • Informačný panel vo vstupných priestoroch RÚVZ.
43 85
Trenčín 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • 31.05.2022 -  pre zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnili vyšetrenia zamerané na sledovanie rizikových faktorov životného štýlu, v rámci preventívnych vyšetrení bolo klientom poskytnuté poradenstvo v oblasti odvykania od fajčenia.
2  
Trnava 30.5. – 31.5.2022
 • Vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Telefonické poradenstvo.
13 (z toho 9 telefonicky)  
Veľký Krtíš 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne, meranie tlaku krvi.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
28  
Vranov nad Topľou 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky pre SOŠ a ZŠ.
39 154
Zvolen 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spirometria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednáška s besedou a meraniami pre SOŠ, diskusia o skúsenostiach s opakovaným a neúspešným odvykaním.
23 15
Žiar nad Hronom 31.5.2022
 • Vyšetrenie spirometrom, Smokerlyzerom (meranie CO vo vydychovanom vzduchu), vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Prednášky na 3 ZŠ, 1 SZŠ, v Spojenej internátnej škole v Kremici a v Komunitnom centre Šobov.
 • Distribúcia zdravotno-výchovných materiálov.
7 210
Žilina 30.5. – 31.5.2022
 • Meranie CO vo vydychovanom vzduchu, spiromeria, vyplnenie Fagerströmovho dotazníku FTQ na zistenie stupňa závislosti na nikotíne.
 • Poskytnuté individuálne poradenstvo, informovanie o možnosti návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.
 • Odborný informačný panel vo vstupných priestoroch RÚVZ.
13  
Spolu sa meraní, poradenstva a osvetových aktivít organizovaných RÚVZ zúčastnilo najmenej*

*skutočný počet účastníkov a klientov je vyšší, keďže súčet vychádza z čiastkových údajov, ktoré poskytli jednotlivé RÚVZ. Uvedený sumárny počet tak nie je konečný.
839 ľudí 3076 ľudí