Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v Slovenskej republike za rok 2016

banner European immunization week, EIW

Európsky imunizačný týždeň (European immunization week, EIW) je kampaň založená v roku 2005, ktorú každoročne vyhlasuje Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE). Je zameraná na podporu aktivít súvisiacich s očkovaním ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti a potrebe očkovania detí. EIW aktivity prebiehajú za aktívnej spolupráce odborníkov s cieľovými skupinami. Dostatok kvalitných informácií a edukácia odbornej aj laickej verejnosti prispieva k pochopeniu významu očkovacích látok v boji proti nebezpečným infekčným ochoreniam.
Od 24. – 30. apríla 2016 prebiehal 11. ročník EIW.
Už druhým rokom bol témou kampane slogan „Vyplňme medzeru v imunizácii“/„Close the immunization gap“. 
Kampaň bola zameraná na podporu očkovania proti osýpkam a ružienke, pretože úspechy v mnohých krajinách potvrdzujú, že tieto ochorenia môžu byť eliminované až odstránené vo všetkých krajinách európskeho regiónu.
Slovenská republika sa aj v tomto roku aktívne zapojila do EIW. Aktivity boli realizované pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii EIW participoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ ).
ÚVZ SR na svojom webovom sídle pre širokú verejnosť uverejnil v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2016, kde sú dostupné základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike. Hlavný hygienik Slovenskej republiky uverejnil tlačovú správu k EIW 2016.
Zamestnanci Odboru epidemiológie ÚVZ SR uverejnili článok v Bedekri zdravia, časopise pre laickú verejnosť a pripravili informačný panel, ktorý umiestnili vo vstupnej hale úradu. Jeho obsah tvorili informácie WHO/EUROPE ku kampani EIW 2016, informácie o osýpkach a ružienke a ich výskyte v SR. Časť panelu tvorila fotodokumentácia z aktivít zamestnancov RÚVZ v SR z minuloročných kampaní EIW. ÚVZ SR zároveň vyzval RÚVZ na zapojenie sa do EIW 2016 na regionálnej úrovni.
Aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli zamerané na štyri cieľové skupiny – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, rómske komunity a iné rizikové skupiny (študenti, rodičia detí a budúci rodičia). Regionálne úrady pri aktivitách spolupracovali s praktickými lekármi pre deti a dorast, s praktickými lekármi pre dospelých, s lekármi v gynekologických ambulanciách, so študentmi stredných a vysokých škôl, s koordinátormi asistentov osvety zdravia, s rómskymi zdravotníckymi komunitnými pracovníkmi a s pracovníkmi územných celkov - miest a obcí. Aktivity prebiehali v sídlach regionálnych úradov verejného zdravotníctva, v zdravotníckych zariadeniach, v predškolských zariadeniach, na základných, stredných a vysokých školách, v centrách voľného času a v materských centrách. Informácie boli zverejnené na vývesných tabuliach a informačných paneloch a na webových stránkach vyššie uvedených zariadení, zazneli v obecných rozhlasoch, v školských rozhlasoch a boli odvysielané v regionálnych rozhlasoch a televíziách. Za účelom získania informácie o postoji študentov a širokej verejnosti k povinnému očkovaniu v SR, boli realizované prednášky, besedy a dotazníkový prieskum.
Spolu bolo realizovaných 5243 aktivít. Pracovníci odborov epidemiológie pripravili spolu 70 prednášok, zabezpečili uverejnenie článkov v 51 printových médiách (najčastejšie sa jednalo o regionálne denníky, týždenníky a mesačníky) a informácie uverejnili na 295 webových stránkach. V jednotlivých regiónoch informácie zazneli 6-krát v televíznom vysielaní a 32-krát v rozhlase. Propagácia očkovania bola realizovaná aj pomocou letákov a plagátov. Spolu bolo distribuovaných 3218 letákov. V rámci vakcinačnej poradne, informácie boli poskytované písomne (komunikácia elektronickou poštou), osobne aj telefonicky. Spolu bolo poskytnutých 819 informácií, ktoré boli zamerané na povinné očkovanie v SR, doočkovanie detí prichádzajúcich na územie SR zo zahraničia, možnosť posunu očkovania u detí s chronickým ochorením, poradenstvo pre antivakcinačne zameraných rodičov a iné informácie.
Z celkového počtu 5243 aktivít bolo 2915 aktivít určených pre laickú verejnosť, 1779 aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, 341 aktivít pre rómske komunity a 208 aktivít pre iné rizikové skupiny. Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a včasnej informovanosti o EIW, zasielania informácií o plánovaných aktivitách súvisiacich s EIW a informácií o povinnom očkovaní a potrebe realizácie prevencie prenosných ochorení očkovaním, zamestnanci RÚVZ využívali možnosť zasielania informačných listov elektronickou poštou. Z toho dôvodu sme zaznamenali nárast aktivít súvisiacich s EIW oproti minulému roku.
ÚVZ SR vyhodnotilo všetky realizované aktivity a za Slovenskú republiku zašle záverečnú informáciu do Európskeho regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie v Kodani.
Na území Slovenskej republiky sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom 40. rokov minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie prijatý Národný imunizačný program SR, vďaka ktorému sú všetkým deťom na povinné očkovanie dostupné očkovacie látky hradené z verejného zdravotného poistenia. Štát má záujem chrániť deti pred závažnými infekčnými ochoreniami, ktorým možno predísť včasným očkovaním. Pretrvávajúca nevedomosť, nedostatočný prístup k informáciám alebo nezáujem o informácie, prípadne antivakcinačné aktivity, môžu byť dôvodom poklesu zaočkovanosti detí v SR. Keďže existuje reálne riziko vzniku infekčných ochorení aj na našom území - napríklad aj migrácia obyvateľstva a tým možnosť zavlečenia ochorenia na naše územie, netreba podceňovať ich prevenciu. Preto tvrdenie, že informovanosť a edukácia laickej verejnosti má svoje opodstatnenie platí dnes a bude mať veľký význam aj v budúcnosti.
Všetkým, ktorí osobne participovali na aktivitách EIW v roku 2016 úprimne ďakujeme.

Príloha:
Tabuľka
Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v SR za rok 2016

Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v SR za rok 2016

Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v SR za rok 2016

Zdroj: ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v SR