Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa (EIW) 2015

Ako aj po iné roky, aj v tomto kalendárnom roku na podporu imunizácie WHO vyhlásilo Európsky imunizačný týždeň (EIW), do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika.
V roku 2015 sa konal v poradí už 10. ročník EIW a prebiehal od 20. do 25. apríla 2015.

Heslom bolo: „Vyplňme medzeru v imunizácii“
                               „Close the immunization gap“

EIW 2015 bol zameraný na vyplnenie medzery v imunizácii a dosiahnutie rovnosti v úrovni zaočkovanosti, ako je to načrtnuté v Globálnom vakcinačnom akčnom pláne.
Témou jubilejného ročníka EIW bola potreba obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni.

V rámci EIW na Slovensku boli aktivity realizované pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie WHO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu. Na realizácii EIW  participoval ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR.
Aktivity RÚVZ boli ako aj v predchádzajúcich kampaniach zamerané na štyri cieľové skupiny – na laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, rómske komunity a iné rizikové skupiny. RÚVZ pri aktivitách spolupracovali s praktickými lekármi pre deti a dorast, s praktickými lekármi pre dospelých, s lekármi v gynekologických ambulanciách, so študentmi stredných a vysokých škôl a s rómskymi zdravotníckymi komunitnými pracovníkmi. Aktivity prebiehali v sídlach RÚVZ, v zdravotníckych zariadeniach, v predškolských zariadeniach, na školách, v centrách voľného času, ale aj v materských centrách. Informácie boli zverejnené na vývesných tabuliach RÚVZ a na webových stránkach v sídle RÚVZ, ale aj na vývesných tabuliach miest a obcí, na ich internetových stránkach a zazneli aj v obecnom rozhlase. Propagácia aktivít EIW prebiehala prostredníctvom masmediálnych komunikačných prostriedkov, a to tlače, rozhlasu a televízie.
Spolu bolo realizovaných 3 613 aktivít. Pracovníci odborov a oddelení epidemiológie RÚVZ v SR pripravili spolu 62 prednášok, 31 besied, zabezpečili uverejnenie článkov v 50 printových médiách a informácie uverejnili na 110 webových stránkach. Informácie zazneli v televíznom vysielaní a v rozhlase. Propagácia očkovania bola realizovaná pomocou letákov, plagátov, násteniek a informačných panelov s tematikou očkovania. V rámci vakcinačnej poradne boli poskytované informácie písomne, osobne aj telefonicky. Bolo poskytnutých spolu 813 informácií. V rámci iných aktivít bol realizovaný dotazníkový prieskum.
Z celkového počtu 3 613 aktivít bolo 2 382 aktivít určených pre laickú verejnosť, 1 089 aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, 81 aktivít pre rómske komunity a 61 aktivít pre iné rizikové skupiny.
ÚVZ SR realizoval celoslovenskú podpornú informačnú kampaň, počas ktorej prostredníctvom RÚVZ distribuoval celkovo 34 090 kusov výtlačkov očkovacích kalendárov na rok 2015 pre občanov SR cestou 1 190 ambulancií pre deti a dorast v SR.
V Bratislavskom kraji boli predmetné pomôcky zaslané do 145 ambulancií, v Trnavskom kraji do 102 ambulancií, v Nitrianskom kraji do158 ambulancií, v Trenčianskom kraji do 130 ambulancií, v Žilinskom kraji do 146 ambulancií, v Banskobystrickom kraji do 121 ambulancií, v Prešovskom kraji do 192 ambulancií  a v Košickom kraji do 196 ambulancií.
ÚVZ SR zároveň na svojej internetovej stránke pre širokú verejnosť uverejnil v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2015, v ktorom si záujemca nájde základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v SR. Súčasne boli Očkovacie kalendáre na rok 2015 vložené do Klinik boxov, celkovo 55 000 kusov, ktoré priebežne dostávajú gravidné ženy v poradniach pre tehotné, alebo rodičky v pôrodniciach v celej SR.
Aktivity realizované v súvislosti s EIW v SR  budú zaslané do Európskeho regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie v Kodani.
Touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetkým, ktorí participovali na aktivitách EIW 2015.

Príloha

Tabuľka Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa 2015

 

Zdroj: Všetky RÚVZ v SR