Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa 2014

Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa uskutočnil v termíne od 22. – 26. 4. 2014 ako kampaň Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie.
Cieľom realizácie EIW bolo zvýšiť zaočkovanosť, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Témou EIW 2014 bola podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.
Aktivity EIW sa realizovali pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii EIW participoval Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.
Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom štyridsiatych rokov minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. SZO preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnutie minimálne 95 % zaočkovanosti.
Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.
Aktivity úradov verejného zdravotníctva boli podobne ako v predchádzajúcich kampaniach orientované na štyri cieľové skupiny – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, rómsku populáciu a iné rizikové skupiny. Pri realizácii EIW regionálne úrady spolupracovali s praktickými lekármi pre deti a dorast, s praktickými lekármi pre dospelých, študentmi škôl zdravotníckeho zamerania, ako aj s rómskymi zdravotníckymi komunitnými pracovníkmi. Pri propagácii aktivít EIW zohrali dôležitú úlohu aj tlač, rozhlas a televízia.  

Spolu bolo realizovaných 2 635 aktivít. Pracovníci odborov epidemiológie pripravili spolu 133 prednášok a 48 besied, zabezpečili uverejnenie článkov v 56 printových médiách a uverejnenie informácií na 215 webových stránkach, zúčastnili sa 23 televíznych relácií.  V rámci propagácie očkovania boli pripravené letáky, plagáty, nástenky a informačné panely s tematikou očkovania. Realizovaná bola aj vakcinačná poradňa a iné aktivity (napr. dotazník, tlačová beseda).
Z celkového počtu 2 635 aktivít bolo 1 580 určených pre laickú verejnosť, 890 pre zdravotníckych pracovníkov, 107 pre rómske komunity a 58 pre iné rizikové skupiny.
ÚVZ SR distribuoval celkovo 42 500 kusov praktickej formy očkovacej kartičky pre 1 213 ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike cestou RÚVZ v SR. Okrem toho boli očkovacie kartičky distribuované aj na kanceláriu SZO na Slovensku, na rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pripravená bola aj praktická forma očkovacieho kalendára (70 000 kusov). Praktickú formu očkovacieho kalendára dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2014. Okrem toho bola praktická forma očkovacieho kalendára distribuovaná aj na regionálne pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., na území SR, RÚVZ v SR a do kancelárie SZO na Slovensku, na rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetkým participantom na realizácii aktivít EIW 2014.


Príloha EIW 2014
CELKOVÉ VYHODNOTENIE AKTIVÍT EIW V ROKU 2014

Cieľová
skupina
Aktivita
prednáška článok 
v printových
médiach
relácia informačný
materiál
nástenka
informačný
panel
beseda poradenstvo
v oblasti
očkovania
web iná
aktivita
spolu
TV rozhlas
laická
verejnosť
15 53 21 103 346 375 25 359 196 87 1 580
zdravotnícki
pracovníci
94 2 1 0 230 81 1 241 15 225 890
rómske
komunity
18 1 1 0 16 1 22 37 2 9 107
iné rizikové
skupiny
6 0 0 0 1 1 0 0 2 48 58
spolu 133 56 23 103 593 458 48 637 215 369 2 635

Iné aktivity:

 • laická verejnosť
 • zdravotnícki pracovníci
 • rómske komunity
 • iné rizikové skupiny
 • poskytnutie informačmých materiálov
 • zaslanie informačných materiálov
 • edukačný materiál
 • zaslanie usmernenia pre lekárov
 • realizácia prieskumov o očkovaní
 • prieskum o očkovaní
 • prieskum a spolupráca s pracovníkmi osvety
 • edukačné materiály