ÚVZ SR: Vykonali sme takmer 40-tisíc kontrol v potravinárskych prevádzkach

V roku 2017 zistili odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR počas kontrol jedální a reštaurácií menej nedostatkov a pochybení. Naproti tomu riešili viac podnetov od občanov.

Orgány verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonali v roku  2017 spolu 38 628 kontrol v 19 839 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 51 063 registrovaných prevádzok.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky vyhlásil v minulom roku 5 mimoriadnych cielených kontrol. Boli zamerané na monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike a potravín pre dojčatá a malé deti na kontrolu fipronilu; na kontroly mäsa v zariadeniach spoločného stravovania; ďalej na kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny; mimoriadna cielená kontrola bola zameraná na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa a na konci roka hygienici  skontrolovali aj zariadenia stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných, resp.  Mikulášskych trhov.
Pri kontrolách zistili spolu 5 522 nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi v 2 677 prevádzkach.

Nedostatky v prevádzkovej hygiene i v skladovaní potravín:

Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti boli nedostatky v prevádzkovej hygiene (1 290 prevádzok), v skladovaní potravín (726 prevádzok), v systéme HACCP/SVP, v manipulácii s potravinami a v zistení potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, resp. dátume spotreby. Nezhody v hygiene prevádzky sa týkali znečistenia prevádzky ako aj pracovných plôch, plesní, nedostatočnej sanitácie prevádzkových priestorov. Pri skladovaní potravín sa v niektorých prevádzkach nedodržiaval chladiaci reťazec, oddelené skladovanie vzájomne nezlučiteľných potravín, nefunkčné chladiace zariadenie alebo zmrazovanie potravín dodaných do prevádzky v nemrazenom stave. Zaznamenali sme aj nevhodné odstraňovanie odpadov a chýbajúce doklady o nakladaní s organickým odpadom.

„V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2015 a 2016) aj v roku 2017 zaznamenávame pri kontrolách najviac nezhôd v rámci hygieny potravinárskych prevádzok. V dôsledku nevyhovujúcej prevádzkovej hygieny je riziko sekundárnej mikrobiologickej kontaminácie potravín, hotových výrobkov i pokrmov.

Na druhej strane môžeme konštatovať, že v roku 2017 evidujeme určitý pokles počtu nedostatkov v manipulácii s potravinami a  pokrmami a zlepšenie prevádzok v rámci dodržiavania zásad  správnej výrobnej praxe. Naopak viac nedostatkov bolo zistených v prípade overovania pôvodu potravín, teda vo vysledovateľnosti“, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Pri predaji a manipulácii s potravinami a výrobe a predaji nebalenej zmrzliny bolo prekontrolovaných 1 590 z celkového počtu 5 645 prevádzok registrovaných úradmi verejného zdravotníctva. Nezhody sa zistili v 144 prevádzkach. Najviac nezhôd bolo zistených pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou (178 nezhôd).

Orgány verejného zdravotníctva prijali v roku 2017 celkom 1 145 podnetov, rok predtým ich bolo 1 098. Z nich bolo  416 (36 %) opodstatnených, 431 (38 %) neopodstatnených a v 298  nebolo možné dokázať ich opodstatnenosť, resp. boli odstúpené na doriešenie.

Základ úradných kontrol, ktoré vykonávajú orgány verejného zdravotníctva -   regionálne úrady verejného zdravotníctva - tvoria zariadenia spoločného stravovania a až 69 % prijatých podnetov sa týkalo týchto zariadení. Najčastejšie predmetom podnetov boli nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene, zdravotné ťažkosti po konzumácii pokrmov, nevyhovujúca senzorická kvalita pokrmov, nedostatky v skladovaní surovín a potravín, podnety sa týkali aj nesprávnej manipulácie so surovinami a hotovými pokrmami, zákazníci sa sťažovali i na nevyznačenie alergénov na jedálnom lístku, či hluk z hudobnej produkcie. Najzávažnejším problémom, sprevádzaným zvyšujúcim sa počtom podnetov, bol internetový predaj výživových doplnkov, ktorý si vyžaduje náročné dokazovanie.

Nezhody aj v rámci bezpečnosti pokrmov:

V roku 2017 bolo spolu odobratých a vyšetrených 14 141 vzoriek potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

Z uvedeného počtu bolo vyšetrených 6 391 vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia, kde boli mikrobiologicky izolované najmä koliformné baktérie, Enterobacteriaceae, kvasinky a plesne.

Z celkového počtu 14 141 vyšetrených vzoriek bolo celkovo nevyhovujúcich 1 168 vzoriek, čo predstavuje 8,26 %. Najvyššie percento nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané v prípade nealkoholických nápojov (22,0 %), lahôdkarských výrobkov (16,8 %), syrov a bryndze zo Slovenska (16,7 %), pokrmov rýchleho občerstvenia (16,5 %) a zmrzliny a dezertov (15,5 %).

V roku 2017 sa zistilo vyššie percento nevyhovujúcich vzoriek epidemiologicky rizikových potravín pri porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia, lahôdkarských výrobkov a cukrárskych výrobkov.

„Mikrobiologicky nevyhovelo 1 024 vzoriek potravín, t.j. takmer 10% z odobratých a vyšetrených 10 726 vzoriek potravín. Aj z pohľadu týchto zistení musíme aj naďalej upozorňovať prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a zariadení spoločného stravovania, aby boli dôslední pri dodržiavaní zásad prevádzkovej a osobnej hygieny, podmienok skladovania potravín, ochrany pred kontamináciou a doby uchovávania rozpracovaných pokrmov a polotovarov.

Spoločne tým môžeme predísť vzniku závažných zdravotných komplikácií spôsobených konzumáciou kontaminovaných potravín“, konštatuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Skladovanie potravín
Kontorla prevádzky
Skladovanie v skriňi