Pre výskyt osýpok na východe Slovenska sme prijali vyše 100 opatrení

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pozorne monitorujú situáciu vo výskyte osýpok na východe Slovenska. Proti ich šíreniu bolo od 7. mája 2018 v ohniskách nákaz vydaných rozhodnutím regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce vyše 100 opatrení.

Protiepidemické opatrenia boli vykonávané v spolupráci s infekčným oddelením michalovskej nemocnice, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce, starostom obce Drahňov, kde evidujeme najviac prípadov ochorenia na osýpky a riaditeľmi školských zariadení, v ktorých sa vyskytlo prenosné ochorenie.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Vývoj chorobnosti v okrese Michalovce bude podľa Jána Mikasa závisieť od dodržiavania karanténnych opatrení a tiež od toho, či ešte prídu nakazení občania z Veľkej Británie a rozšíria ochorenie medzi ďalšie osoby.

Z protiepidemických  opatrení boli v okrese Michalovce vykonávané najmä:  

 • zabezpečenie odberu biologického materiálu u chorých a podozrivých z ochorenia na vykonanie laboratórneho potvrdenia diagnózy
 • vyhľadanie vnímavých osôb v ohniskách nákaz, ktoré boli v kontakte s chorými osobami (vnímavé osoby: nezaočkované, nedostatočne očkované osoby a osoby, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia) vrátane zdravotnej osvety
 • očkovanie vnímavých osôb
 • vylúčenie zo školského kolektívu vnímavých osôb a ich izolácia v domácom prostredí po dobu 21 dní od posledného kontaktu s  chorým
 • v súvislosti s výskytom ochorenia na osýpky bolo k 11. 6. 2018 zaočkovaných vyše 100 detí v obci Drahňov
 • zákaz návštev kultúrnych, športových, resp. iných podujatí, alebo ich organizácie školskými zariadeniami počas trvania karanténnych opatrení
 • infekčnému oddeleniu michalovskej nemocnice bolo opakovane nariadené bezodkladne zabezpečiť profylaxiu vnímavých osôb, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia, alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvoma dávkami. Väčšina zamestnancov bola očkovaná už v roku 2017, kedy bolo  písomne zaslané hlavným hygienikom SR odporúčanie očkovať proti osýpkam  zamestnancov pediatrických a infektologických lôžkových pracovísk, ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ambulancií lekárskej služby prvej pomoci, pracovísk centrálneho príjmu a OAaIM.
 • Neštátne zdravotnícke zariadenia  pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance boli písomne informované o epidemiologickej situácii vo výskyte ochorení na Slovensku a o doočkovaní všetkých detí, ktoré v rámci pravidelného očkovania a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované nedostatočne
 • o uvedenej epidemiologickej situácii je priebežne informovaný starosta obce Drahňov, so žiadosťou o informovanie obyvateľov o závažnosti ochorenia, minimalizovaní zhromažďovania sa a o dôslednom dodržiavaní izolácie
 • starosta obce Drahňov na základe odporúčania RÚVZ Michalovce vyčlenil samostatnú miestnosť na vyšetrovanie a očkovanie vnímavých osôb, o čom boli osobne informovaní aj lekári Neštátneho zdravotníckeho zariadenia pre deti a dorast vo Veľkých Kapušanoch a aj samotní obyvatelia obce
 • na základe podkladov oddelenia epidemiológie RÚVZ Michalovce zaslal hlavný hygienik SR  oficiálny list všetkým autobusovým spoločnostiam, ktoré prepravujú osoby autobusovými linkami z Veľkej Británie a do Veľkej Británie informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok na Slovensku a možnom importe ochorení na naše územie s odporúčaním preveriť u zamestnancov spoločností prepravujúcich osoby medzi týmito krajinami očkovací status a prijať vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov
 • na webstránke RÚVZ Michalovce bolo uverejnené upozornenie pre cestujúcich v súvislosti  s výskytom osýpok v okrese Michalovce a zároveň bolo zaslané aj starostovi obce Drahňov na jeho uverejnenie na úradnej tabuli v obci

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR