ÚVZ SR: Osobnosti verejného zdravotníctva sme ocenili medailou Ivana Stodolu

Vysvetľujú verejnosti nepravdivé mýty o očkovaní a pracujú priamo v ohniskách nákazy. Výrazne sa podieľali na príprave zákona na ochranu nefajčiarov, zaoberajú sa výskumom so zameraním na vývoj vakcín ako nástroja prevencie, celú svoju odbornú činnosť venujú problematike ochrany zdravia detí.

Za týmito činmi stoja konkrétni ľudia. Ide o osobnosti verejného zdravotníctva, ktoré štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik a hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas ocenili medailou Ivana Stodolu.

K cene gratulujeme:

  • doc. MUDr. Jane Hamade, PhD.
  • prof. Ing. Ivanovi Čižnárovi, DrSc.
  • Mgr. PhDr. Róbertovi Ochabovi, PhD., MPH
  • MUDr. Margite Kaplanovej
  • prof. MUDr. Henriete Hudečkovej, PhD., MPH
  • prof. MUDr. Vladimírovi Oleárovi, CSc.
  • vedecko-odbornému časopisu Liečivé rastliny

Kto bol doc. MUDr. Ivan Stodola

Ivan Stodola bol lekár, ktorý položil základy preventívneho lekárstva na Slovensku. Zdôrazňoval, že verejné zdravotníctvo sa nezaobíde bez zdravotne uvedomelých pacientov a tvrdil, že prevencia v podobe zdravého životného štýlu je účinnejšia a lacnejšia než následná zdravotná starostlivosť. Jeho zásluhou sa na Slovensku vybudovala široká sieť dobre vybavených tuberkulóznych poradní a niekoľko liečebných ústavov a sanatórií.

Tento rok si pripomíname 130. výročie jeho narodenia. Pred pár dňami sa na jeho počesť konala dvojdňová vedecká konferencia 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu zameraná na nové trendy v oblasti podpory zdravého životného štýlu. Prednášali na nej slovenskí a českí odborníci z oblasti verejného zdravia k témam ako environmentálne zdravie, tabak, alkohol a iné závislosti, výživa a pohybová aktivita a podpora zdravia a prevencia.

Vedecká konferencia 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

06. – 07. jún 2018, Trnava

Konferencia sa konala pod záštitou hlavého hygienika SR, zúčastnili sa jej aj príbuzní MUDr. Ivana Stodolu – vnuk a pravnuk.

Z českých odborníkov vystúpili na vedeckej konferencii MUDr. Marie Nejedlá zo Státního zdravotního ústavu Praha, a to k efektívnej podpore zdravia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením či Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip., k téme Harm reduction prístup v oblasti alkoholu a tabaku.

Zo slovenských odborníkov prednášali i ocenené osobnosti doc. MUDr. Jana Hamade, PhD. a Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH. Docentka Hamade sa spolupodieľala na témach ako environmentálna výchova a vzdelávanie na Slovensku či stratégii štátnej environmentálnej politiky na Slovensku a jej prioritám.

Doktor Ochaba sa spolupodieľal na prednáškach o Linke pomoci na odvykanie od fajčenia, venoval sa témam ako zdravotné uvedomenie v oblasti zdravej výživy a stravovacích návykov u slovenského obyvateľstva či téme ako pohybová aktivita ako determinant zdravia kvality života seniorov.

Celý program vedeckej konferencie možno nájsť tu:

Bližšie o ocenených osobnostiach

 

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., pracuje na Úrade verejného zdravotníctva SR od roku 1993. Celú svoju odbornú činnosť venuje problematike ochrany a podpory zdravia detí a mládeže, podieľala sa na tvorbe mnohých legislatívnych noriem v oblasti zdravých životných a pracovných podmienok mladej generácie. Docentka Hamade je od roku 2012  zástupkyňou hlavného hygienika a hlavnou odborníčkou hlavného hygienika pre odbor hygieny detí a mládeže.

Popri svojej náročnej práci sa venuje aj pedagogickej činnosti a podieľa sa na výchove a vzdelávaní  budúcich magistrov verejného zdravotníctva. S ohľadom na výsledky jej práce a mnohoročné skúsenosti v problematike výchovy a intervenčných aktivít - zameraných na deti a mládež bola docentke Hamade udelená medaila Ivana Stodolu.  

 

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., pracuje v zdravotníctve od roku 1960, začal pôsobiť na Ústave epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave. Zaoberal sa výskumom pôvodcov črevných nákaz so zameraním na vývoj vakcín ako najúčinnejšieho nástroja prevencie, postupne sa vypracoval na uznávaného odborníka doma aj v zahraničí.

Profesor Čižnár prednášal na viacerých európskych, amerických, ázijských a austrálskych akademických pracoviskách. Dva roky pôsobil na Floridskej univerzite v Spojených štátoch amerických, následne v Medzinárodnom Centre pre črevné nákazy v Bangladéši. Vo funkcii námestníka riaditeľa pre laboratórny výskum pôsobil päť rokov v programe vývoja vakcíny proti cholere a dyzentérii.

Profesor Čižnár pôsobil vďaka svojej vysokej odbornosti v mnohých pracovných skupinách európskych inštitúcií. V súčasnosti aktívne pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Fakulte verejného zdravotníctva ako pedagóg a člen odborných komisií.

 

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, pracuje v oblasti podpory a výchovy k zdraviu viac ako 20 rokov. Od roku 2013 pôsobí ako vedúci odboru podpory zdravia na Úrade verejného zdravotníctva, neskôr ako hlavný odborník hlavného hygienika Slovenskej republiky pre odbor výchova k zdraviu.

Doktor Ochaba je dlhoročným expertom pre oblasť kontroly tabaku na Slovensku. Výrazne sa podieľal na príprave zákona na ochranu nefajčiarov a Národného programu kontroly tabaku, inicioval vznik telefonickej linky pre verejnosť na odvykanie od fajčenia. Bol jedným z členov delegácie Slovenska v rámci členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnom negociačnom výbore Svetovej zdravotníckej organizácie k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku.

Je vedúcim redaktorom odborného časopisu Bedeker zdravia, aktívne sa venuje aj pedagogickej a prednáškovej činnosti na viacerých fakultách vychovávajúcich budúcich zdravotníckov. Za jeho dlhoročnú prácu v oblasti tabakovej politiky bola Dr. Ochabovi udelená medaila Ivana Stodolu.

 

MUDr. Margita Kaplanová je regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Významnou mierou sa zaslúžila o vznik študijného programu Verejné zdravotníctvo v bakalárskom a magisterskom stupni na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa prednáškovej činnosti na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach. Doktorka Kaplanová je uznávaná a cenená medicínskou komunitou v rámci celého Slovenska. Aj preto jej bola udelená medaila Ivana Stodolu.

 

Vedecko-odborný časopis Liečivé rastliny je jediným periodikom svojho druhu u nás. V tomto roku vychádza už jeho 55. ročník, boli v ňom uverejnené stovky odborných článkov o zdraví, fytoterapii, výžive, liečivých rastlinách a prírodnej kozmetike.

Príspevky sú písané vysokokvalifikovanými autormi, sú určené nielen pre najširšie vrstvy obyvateľstva, ale slúžia aj ako doplnkový zdroj informácií v rámci mnohých študijných odborov. Čitatelia nachádzajú v periodiku informácie, ktoré môžu použiť pri praktickom zbere liečivých rastlín, ich spracovaní na liekovú formu a najmä pre praktické využitie v liečení. Z tohto dôvodu bola predstaviteľom periodika udelená medaila Ivana Stodolu.

 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, je hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu. Venuje sa epidemiológii infekčných chorôb, a to najmä problematike ochorení preventabilných očkovaním, zoonózam ovplyvnených klimatickými zmenami, infekčným ochoreniam profesionálneho charakteru, nákazám importovaným na územie Slovenska a problematike nozokomiálnych nákaz.

Profesorka Hudečková súčasne pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Pravidelne zdôrazňuje potrebu edukovať laickú verejnosť, zameriava sa najmä na význam očkovania a vysvetľovanie nepravdivých mýtov o očkovaní.

 

prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., v súčasnosti pôsobí ako profesor na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Od roku 1993 pôsobil ako celoslovenský koordinátor pre postexpozičnú imunizáciu proti vírusovej hepatitíde typu A. V rokoch 1993-1995 bol členom imunizačnej komisie ministerstva zdravotníctva a podieľal sa na riešení projektov v oblasti hygieny a epidemiológie. Spolupracoval pri zavádzaní informačných systémov do epidemiológie a verejného zdravotníctva ako sú napríklad Epidemiologický informačný systém a Informačný systém očkovania populácie.

Profesor Oleár má dlhoročné koncepčné a metodické skúsenosti v oblasti kontroly infekčných chorôb, tvorby legislatívy potrebnej na zabezpečenie surveillance infekčných chorôb na Slovensku, má dlhoročné skúsenosti z práce epidemiológa v teréne, a to priamo v ohniskách nákazy. Je zakladajúcim členom Slovenskej epidemiologickej asociácie.

 

Referát komunikačný

Fotogaléria z podujatia:

Stodolve dni - prednáška 1

Stodolve dni - prednáška 2

Stodolve dni - prednáška 3

Stodolve dni - prednáška 4

Stodolve dni - Odovzdávanie cien 1

Stodolve dni - Odovzdávanie cien 2

Stodolve dni - Odovzdávanie cien 3

Stodolve dni - Odovzdávanie cien 4

Stodolve dni - Odovzdávanie cien 5