Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 spomalili aj šírenie chrípky

Ochorenie COVID-19 sa v populácii rozšírilo v čase, keď na severnej pologuli prebieha chrípková sezóna. Vývoj chorobnosti na chrípku sa na Slovensku počas chrípkovej sezóny až do objavenia prvého prípadu COVID-19 výrazne neodlišoval od prechádzajúcich chrípkových sezón. 

No od 11. týždňa roku 2020 sa na zamedzenie šírenia nového koronavírusu prijali v SR prvé opatrenia na celoštátnej úrovni, čo malo za následok prudký pokles chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia už od 12. kalendárneho týždňa tohto roka.

Výrazný rozdiel badať aj v porovnaní s rovnakými obdobiami predchádzajúcich rokov. Kým v 12. týždni roka 2019 lekári nahlásili 3852 ochorení, v tomto roku bolo za rovnaké obdobie nahlásených 1615 ochorení.

Počet prípadov chrípky a podobných ochorení - graf

S postupom času je rozdiel ešte výraznejší. V 16. týždni roka hlásili lekári 331 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. V rovnakom období minulého roka ich pritom bolo nahlásených  2639 a podobné čísla sa objavujú aj v predchádzajúcich rokoch.

Týždeň 2017 2018 2019 2020
10. 4154 10116 6903 6770
11. 3326 7755 5506 4700
12. 3331 5790 3852 1615
13. 2965 3556 3412 853
14. 2914 2937 2590 627
15. 1952 2857 2639 348
16. 1946 2177 1402 331


Výrazne nižší výskyt ochorení na chrípku je vedľajším efektom opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Predovšetkým prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zákaz organizovania hromadných podujatí, povinné prekrytie nosa a úst na verejnosti, rúškom, šálom, šatkou či inými prostriedkami na zamedzenie  - to všetko znižuje šance nielen na prenos ochorenia COVID-19, ale aj chrípky a jej podobných ochorení. COVID-19 a chrípka sú vírusové ochorenia, ktoré sa šíria infikovanými výlučkami dýchacích ciest.

Podstatnú úlohu zohráva aj zmena správania ľudí: obmedzenie sociálnych kontaktov, vyhýbanie sa stretnutiam s rizikovými skupinami, ale aj zvýšené povedomie o potrebe dôkladnej hygieny rúk. Vo zvýšenej miere sa dbá na dezinfekciu priestorov, v ktorých sa zdržiava viacero ľudí. Zamestnávatelia, ktorým to podmienky umožnili, nariadili svojim zamestnancom prácu z domu. Znížil sa počet ľudí cestujúcich v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Kým lekári obvykle v tomto čase hlásili počas predchádzajúcich chrípkových sezón počet chorých na chrípku a jej podobných ochorení v štvorciferných číslach, v tomto roku ide o stovky.  

Text pripravil: Referát komunikačný, Odbor epidemiológie ÚVZ SR