Na protiepidemických opatreniach proti šíreniu osýpok spolupracuje viacero zložiek, budú v tom pokračovať naďalej

Epidemiológovia regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zdravotnícki pracovníci v michalovskej nemocnici a starostovia obcí, riaditelia dotknutých škôl, mestské úrady, pediatri, všeobecní lekári pre dospelých i asistenti zdravia stále pokračujú v spolupráci na protiepidemických opatreniach proti šíreniu osýpok v Košickom kraji.

Ich súčinnosť na protiepidemických opatreniach je potrebná už druhý mesiac (od 7. mája), dôležitá je aj počas súčasného nariadeného mimoriadneho očkovania proti osýpkam u približne 1400 obyvateľov na Ulici Mlynská v Michalovciach, na ktorej bol zaznamenaný nárast výskytu tohto ochorenia a migrácia tamojších ľudí sa nedala vylúčiť.

Plniť protiepidemické opatrenia je v prípade osýpok kľúčové, pretože ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. Nie každý z pacientov ich však dodržiava, preto sa ďalšie šírenie osýpok na východe Slovenska nedá vylúčiť.

Osýpky sa začali šíriť v Drahňove

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája v obci Drahňov prostredníctvom troch chorých občanov Slovenskej republiky, ktorí pricestovali z Veľkej Británie. Išlo o importované prípady tohto ochorenia, ostatné prípady osýpok sú v epidemiologickej súvislosti. Šírenie  prípadov osýpok v Košickom kraji i napriek vykonávaným protiepidemickým opatreniam pokračuje. Možno to pripisovať tomu, že ide o osoby žijúce v problémovej komunite v nízkych hygienických podmienkach bývania, ktoré nie sú dostatočne zodpovedné, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Ďalším problémom je pokles úrovne zaočkovanosti proti osýpkam nielen na úrovni krajov, ale aj na úrovni okresov, resp. obvodov.

Epidémia osýpok, aká je v súčasnosti v Košickom kraji, nebola na Slovensku posledných 20 rokov. Toto vysoko nákazlivé infekčné ochorenie však trápi viacero iných európskych krajín, a to v oveľa vyššom počte. Najvyšší výskyt v tomto roku hlási Rumunsko (viac ako 2700 prípadov), Francúzsko (takmer 2200 prípadov), Grécko (takmer 2000 prípadov) či Taliansko (vyše 800 prípadov).

Pokles potrebnej úrovne zaočkovanosti proti osýpkam znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie

Laická verejnosť si často môže myslieť, že ak sa ochorenie na Slovensku dlho nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Epidemiológovia však upozorňujú, že pokles zaočkovanosti pod odporúčanú úroveň znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele. Zaočkovanosť detí v rámci pravidelného povinného očkovania v SR začala klesať približne od roku 2010.

95-percentná hranica zaočkovanosti, potrebná na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam, nebola dosiahnutá v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke k 31. 8. 2017 v ročníkoch narodenia 2011 až 2015 v niektorých krajoch. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

Protiepidemické opatrenia vykonané  od 7. 5. 2018:

 • zabezpečenie odberu biologického materiálu u chorých a podozrivých z ochorenia na vykonanie laboratórneho potvrdenia diagnózy – virologické laboratórium RÚVZ Košice, NRC pre MMR Bratislava
 • epidemiologická depistáž v ohniskách nákaz, vrátane zdravotnej osvety, vyhľadanie vnímavých osôb, ktoré boli v kontakte s chorými osobami (rodina, školské zariadenia, zamestnanie)
 • vyhľadanie vnímavých osôb v ohniskách nákaz, ktoré boli v kontakte s chorými osobami (vnímavé osoby: nezaočkované, nedostatočne očkované osoby a osoby, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia) vrátane zdravotnej osvety
 • nariadenie karanténnych opatrení:
  • vylúčenie zo školského kolektívu vnímavých osôb a ich izolácia v domácom prostredí po dobu 21 dní od poslednej expozície chorému
  • zákaz návštev kultúrnych, športových, resp. iných podujatí, alebo ich organizácie školskými zariadeniami počas trvania karanténnych opatrení
  • postexpozičná profylaxia pre vnímavé osoby
 • zápisnicou zo dňa 10.5.2018 bolo infekčnému oddeleniu michalovskej nemocnice opakovane nariadené bezodkladne zabezpečiť profylaxiu vnímavých osôb, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia, alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvoma dávkami. Väčšina zamestnancov bola očkovaná už v roku 2017, kedy bolo  písomne zaslané hlavným hygienikom SR odporúčanie očkovať proti osýpkam zamestnancov pediatrických a infektologických lôžkových pracovísk, ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ambulancií lekárskej služby prvej pomoci, pracovísk centrálneho príjmu a OAaIM.
 • o uvedenej epidemiologickej situácii bol dňa 18.5.2018 osobne informovaný starosta obce Drahňov, neskôr aj opakovane písomne 28.5.2018 so žiadosťou o informovanie obyvateľov obce Drahňov o závažnosti ochorenia, minimalizovanie zhromažďovania sa a migrácie obyvateľov a dôsledné dodržiavanie karanténnych opatrení nariadených RÚVZ Michalovce.
 • starosta obce Drahňov na základe odporúčania RÚVZ Michalovce vyčlenil samostatnú miestnosť na vyšetrovanie  a očkovanie vnímavých osôb, o čom boli osobne informovaní 28.5.2018 aj lekári neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast vo Veľkých Kapušanoch a aj samotní obyvatelia obce Drahňov (v prípade prejavenia sa klinických príznakov aby kontaktovali telefonicky ošetrujúceho lekára a ten ich vyšetril v na to určenej miestnosti)
 • o uvedenej epidemiologickej situácii je pravidelne informovaný hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 • 25.5.2018 boli písomne informovaní o  epidemiologickej situácii vo výskyte ochorení na osýpky v SR NZZ pre deti a dorast v okr. Michalovce a Sobrance so žiadosťou o doočkovanie  všetkých detí, ktoré v rámci pravidelného očkovania a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované nedostatočne
 • 28.5.2018 boli písomne informovaní NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., Urgent, Pediatrické oddelenie NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. a LSPP v okr. Michalovce a Sobrance o epidemiologickej situácii vo výskyte ochorení na osýpky v obci Drahňov, zároveň im bolo opakovane zaslané Usmernenie hlavného hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR. (upozornení na jeho dodržiavanie, vrátane overenia statusu očkovania u zamestnancov, ktorí môžu byť exponovaní v zamestnaní biologickým faktorom)
 • na základe podkladov oddelenia epidemiológie RÚVZ Michalovce zaslal dňa 28.5.2018 hlavný hygienik SR  oficiálny list   všetkým autobusovým spoločnostiam, ktoré prepravujú osoby autobusovými linkami z Veľkej Británie a do Veľkej Británie informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok na území SR a možnom importe ochorení na územie SR s odporúčaním preveriť u zamestnancov spoločností prepravujúcich osoby medzi týmito krajinami očkovací status a prijať vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Uvedená informácia bola zaslaná aj štátnemu tajomníkovi a vedúcej  hygieničke rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 • 28.5.2018 bolo uverejnené na web stránke RÚVZ Michalovce upozornenie pre cestujúcich v súvislosti  s výskytom osýpok v okr. Michalovce a zároveň bolo zaslané aj starostovi obce Drahňov na jeho uverejnenie na úradnej tabuli v obci
 • o nariadených karanténnych opatreniach boli písomne informovaní  riaditelia školských zariadení a zriaďovatelia škôl (ZŠ Drahňov, obec Drahňov, SOŠ technická Košice, vrátene elokovaného pracoviska v obci Drahňov  (22.5.2018, 29.5.2018)
 • 29.5.2018 boli Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia, nariadené karanténne opatrenia SOŠ technickej, elokovanému pracovisku v obci Drahňov – na vedomie NZZ pre deti a dorast v okr. Michalovce, ktorá bola zverejnená 29.5.2018 na úradnej tabuli RÚVZ Michalovce a na webovej stránke úradu
 • 31.5.2018 informovaní o uvedenej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v okr. Michalovce aj Záchranné zdravotné služby v okr. Michalovce s odporúčaním vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, kontrolu očkovania/prekonania ochorenia zo zdravotnej dokumentácie ako podklad pre rýchle prijatie protiepidemických opatrení v prípade zánosu osýpok
 • protiepidemické opatrenia boli vykonávané v spolupráci s Infekčným oddelením NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., NZZ pre deti a dorast, NZZ pre dospelých v okr. Michalovce, starostom obce a riaditeľmi školských zariadení, v ktorom sa vyskytlo prenosné ochorenie
 • ÚVZ SR priebežne nahlasuje prípady do EWRS (Európsky systém rýchleho varovania)
 • Dňa 1.6.2018 sa konalo mimoriadne stretnutie na RÚVZ so sídlom v Michalovciach v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte osýpok za prítomnosti hlavného hygienika SR, starostu obce Drahňov, zástupcov infektologického oddelenia NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. a vedenia RÚVZ Michalovce, kde boli prediskutované doterajšie prijaté protiepidemické opatrenia a navrhnuté ďalšie postupy na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia. 
 • o uvedenej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok bol 4.6.2018 písomne informovaný Okresný úrad Michalovce (Odbor krízového riadenia)
 • v súvislosti s výskytom ochorení na osýpky v meste Michalovce, Ul. Mlynská bola zaslaná MsÚ Michalovce dňa 20.6.2018 žiadosť o súčinnosť pri vykonávaní protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz
 • Dňa 15.6.2018 bola poskytnutá písomne VÚC Košice informácia o prebiehajúcom epidemickom výskyte ochorení na osýpky v okr. Michalovce
 • Vzhľadom k prebiehajúcemu epidemickému výskytu ochorení na osýpky v okr. Michalovce bol dňa 15.6.2018 vydaný rozhodnutím RH RÚVZ Michalovce:
  • zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • dôsledne dodržiavať HER na všetkých oddeleniach NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., používať prístrojovú techniku určenú na likvidáciu choroboplodných mikroorganizmov (germicídne žiariče), vykonávať dôslednú dezinfekciu všetkých priestorov zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť pravidelné a účinné odvetranie na všetkých oddeleniach NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • dôsledne využívať OOPP na predchádzanie vzdušným ochoreniam všetkými zamestnancami NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • preveriť očkovací status zdravotníckych pracovníkov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., vyšetriť všetkých zdravotníckych pracovníkov na prítomnosť protilátok proti osýpkam, séronegatívnych preočkovať proti osýpkam
 • v súvislosti s narastajúcim počtom ochorení na osýpky v Michalovciach, Ul. Mlynská bola dňa 20.6.2018 vydaná RÚVZ Michalovce pre všetky fyzické osoby od dovŕšeného 9 mesiaca veku s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie prenosného ochorenia podľa §12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z., kde im bolo nariadené: bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam. Vydať verejnú vyhlášku bolo potrebné vzhľadom na vysokú migráciu tamojšieho obyvateľstva, bol tu preukázaný narastajúci výskyt prípadov ochorení na osýpky. Vyhláška sa týka približne 1400 obyvateľov ulice. Toto opatrenie je realizované vzhľadom na potrebu zvýšenej ochrany zdravia obyvateľstva, kde evidujeme zvýšený počet osýpok.
 • RÚVZ Michalovce v rámci vykonávania protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz spolupracuje s MsÚ Michalovce, asistentmi osvety zdravia pôsobiacich v  lokalite Ul. Mlynská Michalovce, mestskou políciou v Michalovciach, NZZ pre deti a dorast a dospelých v okr. Michalovce a Sobrance, Úradom práce soc. vecí a rodiny Michalovce, starostami OcÚ v obciach s výskytom ochorení, resp. podozrení na osýpky
 • NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. reprofilizovalo lôžka geriatrického oddelenia na lôžka pre pacientov Infektologického oddelenia (diagnózy mimo osýpok)  dňa 26.6.2018 (jedná sa o tú istú budovu s 2 samostatnými vchodmi). Pacientov geriatrického oddelenia  hospitalizovali v priestoroch Onkologického a interného oddelenia NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
 • vo vykonávaní protiepidemických opatrení sa naďalej intenzívne pokračuje

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR