Na protiepidemických opatreniach proti osýpkam v okrese Trebišov spolupracuje viacero zložiek, budú v tom pokračovať i naďalej

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove, zdravotnícky personál dotknutých nemocníc, pediatri, všeobecní lekári pre dospelých, mestské a obecné úrady i riaditelia dotknutých predškolských a školských zariadení stále pokračujú v intenzívnej spolupráci vo vykonávaní protiepidemických opatrení proti šíreniu osýpok v okrese Trebišov. Ich súčinnosť je potrebná od septembra 2018, teda od obdobia, kedy začali prípady osýpok v okrese Trebišov výraznejšie pribúdať, pravdepodobne v dôsledku prirodzenej migrácie obyvateľstva.

RÚVZ so sídlom v Trebišove od septembra 2018 nepretržite (vrátane víkendov a sviatkov) vykonáva aktívne epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy. Protiepidemické opatrenia sú nariadené individuálnymi rozhodnutiami (od začiatku epidémie vydaných už viac ako 2050 rozhodnutí), verejnými vyhláškami (od začiatku epidémie 18-krát nariadené mimoriadne očkovanie pre vnímavé skupiny obyvateľstva), opatreniami pre predškolské a školské kolektívy a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (12-krát).

Verejnosť je pravidelne informovaná o pretrvávajúcom epidemickom výskyte ochorení, vykonaných i nariadených preventívnych opatreniach a odporúčanej prevencii proti šíreniu ochorenia na osýpky - a to nielen prostredníctvom oficiálneho webu RÚVZ so sídlom v Trebišove (www.ruvztv.sk), ale aj prostredníctvom dotknutých mestských a obecných úradov a cestou kontaktovania masmédií.

RÚVZ so sídlom v Trebišove spracoval a zaslal odborné usmernenia zamerané na význam a zásady očkovania proti osýpkam pre ochranu zdravia zamestnancov aj na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, príspevkovej organizácii Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny, detským domovom a reedukačným centrám v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trebišove.

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v okrese Trebišov
V epidémii osýpok v okrese Trebišov (september 2018 – február 2019) ochorelo ku dňu 14. februára 2019 celkovo 149 osôb. Laboratórne potvrdených bolo 125 prípadov, pravdepodobných 24 prípadov. Celkovo ochorelo 86 mužov a 63 žien, vyše 90 percent ochorení sa vyskytlo v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania. Veľká časť ochorení sa vyskytuje u detí, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek nemohli byť očkované.

Počet potvrdených a pravdepodobných prípadov v okrese Trebišov v epidémii osýpok (september 2018 – február 2019):

 • Trebišov - 60 ochorení
 • Sečovce - 45 ochorení
 • Parchovany - 17 ochorení
 • Hrčeľ- 6 ochorení
 • Bačkov - 6 ochorení
 • Egreš- 5 ochorení
 • Zemplínska Teplica – 4 ochorenia
 • Veľká Tŕňa – 2 ochorenia
 • Zemplínska Nová Ves – 2 ochorenia
 • Nižný Žipov –2 ochorenia

Okrem súčasného epidemického výskytu bolo v mesiacoch júl a august 2018 hlásených 7 sporadických ochorení na osýpky (5 laboratórne potvrdených ochorení a 2 pravdepodobné ochorenia). Objavili sa u osôb s pobytom v ohniskách nákazy v rámci epidémie v susediacom Michalovskom okrese. Od júla 2018 do 14. februára 2019 RÚVZ so sídlom v Trebišove zaznamenal celkovo 156 prípadov ochorenia na osýpky.

Najvyšší počet hlásených ochorení na osýpky bol v okrese Trebišov v 51. kalendárnom týždni roka 2018. Nárast počtu hlásených ochorení pretrvával aj počas vianočných sviatkov a v medzisviatkovom období (v 52. kalendárnom týždni roka 2018). Okres Trebišov bol v roku 2018 po okrese Michalovce, v ktorom museli vlani pre osýpky vyhlásiť mimoriadnu situáciu, druhým okresom s najvyšším výskytom osýpok na Slovensku.


Z vykonaných protiepidemických opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia ochorení počas epidémie osýpok v okrese Trebišov vyberáme:

 • Individuálnymi opatreniami bol vnímavým osobám nariadený lekársky dohľad, postexpozičná profylaxia, izolácia, sledovanie zdravotného stavu a dezinfekcia.
 • Opatreniami  pre predškolské a školské zariadenia bola nariadená ohnisková priebežná a konečná dezinfekcia, zákaz prijímať vnímavé deti do školského kolektívu po dobu 21 dní od vylúčenia chorého z kolektívu, zákaz návštev kultúrnych, športových prípadne iných podujatí alebo ich organizácie  predmetným zariadením pre deti a mládež počas trvania karanténnych opatrení.
 • Opatreniami  pre zdravotnícke zariadenia bol nariadený výkon účinnej priebežnej a konečnej ohniskovej dezinfekcie vzduchu a všetkých povrchov vo všetkých priestoroch pohybu a pobytu chorých osôb na osýpky v predmetnom zariadení, výkon účinnej izolácie pacientov s možnými príznakmi osýpok v predmetnom zdravotníckom zariadení a zákaz návštev v zdravotníckom zariadení.
 • Protiepidemické opatrenia uložené verejnými vyhláškami sa zameriavali na zníženie počtu vnímavých detí, t.j. na skorší začiatok očkovania proti osýpkam, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu ochorenia. Konkrétne bol nariadený lekársky dohľad a mimoriadne očkovanie proti osýpkam.
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove spracoval, vydal a aktualizoval odporúčania pre verejnosť týkajúce sa výskytu ochorení na osýpky, klinických príznakov, rozhodujúceho významu preventívneho očkovania proti osýpkam a ďalšie preventívne  odporúčania pre vnímavé osoby a tehotné ženy, odporúčania  postupu pri vzniku podozrenia na ochorenie osýpkami. Informácie boli pre verejnosť sprostredkované cestou všetkých druhov médií (televízia, rádio, sociálne siete), na internetových stránkach (www.ruvztv, miest a obcí), na výveskách a informačných plagátoch a letákoch.
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove opakovane odborne informoval a usmerňoval poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s  „Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike“ a  „Aktualizovaným usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike“.

Opatrenia na zamedzenie vzniku a šíreniu ochorení na osýpky pred vznikom epidémie v okrese Trebišov:

 • Doočkovanie neočkovaných alebo čiastočne očkovaných detí vo veku od 6 mesiacov do 18 rokov v ohniskách nákazy;
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove vydal odporúčania na kontrolu očkovania a doočkovanie  dospelých osôb proti osýpkam;
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove opakovane informoval o aktuálnej epidemiologickej situácii a protiepidemických opatreniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, inštitúcie zabezpečujúce úlohy štátu a miest a obcí pri poskytovaní služieb a činností v sociálnej oblasti, taktiež školské zariadenia a detské domovy  a iné inštitúcie;
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove dohodol postup pri doočkovaní detí podliehajúcich povinnému očkovaniu proti osýpkam, mumpsu a ružienke u detí v jednotlivých obvodoch – poskytol súčinnosť pri zabezpečení doočkovania (kontaktovanie a vyžiadanie sociálnych pracovníkov obcí, asistentov osvety zdravia v lokalitách bez existujúcich mechanizmom spolupráce);
 • organizačne zabezpečil výkon lekárskeho dohľadu a výkon mimoriadneho očkovania u 1200 detí z marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov.
 • V nadväznosti na prijaté opatrenia RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonal mimoriadnu kontrolu očkovania, v rámci ktorej bolo zistené, že v mesiaci júl 2018 bolo doočkovaných 435 detí predovšetkým prostredníctvom 4 ambulantných všeobecných lekárov pre deti a dorast v meste Trebišov. Doočkovanie chýbajúceho povinného a nariadenie mimoriadneho očkovania realizovali všetci všeobecní lekári pre deti a dorast v okrese Trebišov.
 • Pri kontrole očkovania k 31.8.2018 vykonanej v septembri 2018 rozšíril RÚVZ so sídlom v Trebišove kontrolu očkovania proti osýpkam na vekové skupiny od 15 mesiacov až do 18 rokov.
 • Okrem vyššie uvedeného sa v rokoch 2013 - 2017 nepretržite vykonávali ďalšie opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti proti osýpkam. Od roku 2012, kedy klesla zaočkovanosť proti osýpkam v okrese Trebišov na 92%, prijímal RÚVZ so sídlom v Trebišove v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti a terénnymi pracovníkmi v marginalizovaných komunitách (organizácií Zdravé regióny, mesto Trebišov) systematické opatrenia na doočkovanie neočkovaných alebo čiastočne očkovaných detí podliehajúcich povinnému očkovaniu. Za predmetné obdobie vydal RÚVZ so sídlom v Trebišove 616 individuálnych očkovacích plánov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku monitorujeme, v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.