Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku a v okolitých krajinách pozorne sledujeme a prijímame opatrenia na zabránenie ich šíreniu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú zvýšenú pozornosť surveillance osýpok aj počas roka 2019. Pozorne monitorujeme epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku i v okolitých krajinách a v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

Na východnom Slovensku v okrese Trebišov evidujeme prebiehajúcu epidémiu osýpok aj počas roka 2019 a nemožno vylúčiť šírenie osýpok aj v iných častiach Slovenska. „Množstvo epidémií osýpok v krajinách Európskej únie je dôkazom, že pôvodca tejto nákazy neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike sa nedá vylúčiť ďalší import tohto ochorenia na naše územie. V tomto prípade je potrebné neustále zdôrazňovať význam očkovania, nakoľko ide o jedinú špecifickú prevenciu tohto vysoko nákazlivého ochorenia," povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. -18. mesiaca života dosiahla k 31. 8. 2018 úroveň 95,2 % v ročníku narodenia 2016 a 96,1 % v ročníku narodenia 2015.
Potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015 v rámci základného očkovania detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

Z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie.

Hlavný hygienik SR odporúča rodičom, ktorí v rámci pravidelného povinného očkovania nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Rovnako naďalej odporúča aj všeobecným lekárom pre deti a dorast, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť význam očkovania proti osýpkam.

Ján Mikas zároveň dáva do pozornosti Poradne očkovania zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR, kde odborníci z odborov a oddelení epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. O význame povinného očkovania ako aj riziku, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, informuje rodičov tiež očkujúci lekár.

Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Situácia vo výskyte osýpok v roku 2019 a 2018
Epidémia osýpok v okrese Trebišov, v ktorom začali prípady vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva výraznejšie pribúdať v septembri 2018, pretrváva aj v januári tohto roka. Celkovo bolo od septembra 2018 do 22. 01. 2019 hlásených 141 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky prevažne u osôb žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom. Najviac ochorení bolo v tomto časovom rozpätí evidovaných v mestách Trebišov a Sečovce. Veľká časť ochorení sa vyskytuje u detí, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek nemohli byť doposiaľ očkované. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nepretržite vykonáva epidemiologické vyšetrovanie, nariadené sú protiepidemické opatrenia individuálnymi rozhodnutiami, verejnými vyhláškami (mimoriadne očkovanie pre vnímavé skupiny obyvateľstva), opatreniami pre predškolské a školské kolektívy a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti odporúčame verejnosti sledovať stránku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove - RÚVZ TV.

Výskyt osýpok zaznamenal v roku 2018 aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave u dvoch slovenských občanov pracujúcich v Rakúsku. V roku 2019, počas 3. kalendárneho týždňa, potvrdili epidemiológovia RÚVZ so sídlom v Bratislave jeden prípad ochorenia na osýpky v Bratislavskom kraji. Na bezodkladnom prijímaní protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia tohto ochorenia spolupracuje RÚVZ so sídlom v Bratislave s vedúcimi hygienikmi rezortov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra SR – vzhľadom k tomu, že uvedený pacient pricestoval na Slovensko letecky a ide o cudzieho štátneho príslušníka (Ukrajina).

V Nitrianskom kraji sa osýpky vyskytli koncom minulého roka (10 prípadov). Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, v Nových Zámkov, v Leviciach, v Topoľčanoch, v Komárne ako aj v Galante okamžite zabezpečili v ohniskách nákazy všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok. Väčšina prípadov chorých boli importované prípady z Ukrajiny, z Turecka, z Rumunska a z Vietnamu. V súčasnosti nie je (január 2019) v Nitrianskom kraji zaznamenaný žiaden nový prípad ochorenia na osýpky.

V okresoch Michalovce a Sobrance, v ktorých bola v roku 2018 zaznamenaná epidémia osýpok približne štyri mesiace, rovnako nie je v súčasnosti zaznamenaný žiaden nový prípad ochorenia. Od 7. 5. 2018 do 26. 9. 2018 evidovali v spomínaných okresoch 447 prípadov ochorení na osýpky.

Osýpky – najzávažnejšie vírusové ochorenie detského veku
Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Osýpky u detí prebiehajú typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva dvomi dávkami očkovacej látky, prvá dávka v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky