Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je na ústupe, nárast ochorení sme však zaznamenali v okrese Trebišov

Epidémia osýpok v okrese Michalovce a Sobrance výrazne ustupuje. Za viac ako 20 dní tam nepribudol nový prípad ochorenia na osýpky. Ak v týchto dňoch neochorie nikto z ľudí, ktorí boli v kontakte s posledným chorým na osýpky, epidémiu možno považovať za ukončenú. Od začiatku mája do dnešného dňa bolo v uvedených okresoch evidovaných 446 prípadov osýpok, z toho 428 v okrese Michalovce a 18 v okrese Sobrance. V súvislosti s verejnými vyhláškami lekári zaočkovali 6 076 ľudí, z toho 4 648 detí. Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia, ktoré boli importované z Veľkej Británie.

Ochorenia na osýpky začali pribúdať od začiatku septembra 2018 v okrese Trebišov - s veľkou pravdepodobnosťou boli zavlečené z okresu Michalovce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ Trebišov) doteraz zaznamenal 19 prípadov ochorení na osýpky (18 prípadov v epidémii viazanej na mesto Sečovce, 1 prípad v obci Hrčeľ), z toho 12 je laboratórne potvrdených a sedem pravdepodobných. Väčšina ochorení je zaznamenaná u detí do jedného roka života, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu. Prípady osýpok začali v okrese Trebišov výraznejšie pribúdať v októbri.

Protiepidemické opatrenia boli v ohnisku nákazy okamžite zabezpečené. RÚVZ Trebišov ihneď vykonal epidemiologické vyšetrenie, identifikoval podozrivých z nákazy a každému bezodkladne doručil písomnú informáciu a odoslanie na lekársky dohľad. Individuálnymi rozhodnutiami nariadil protiepidemické opatrenia pre vyše 400 osôb.

Rozhodnutiami vydanými verejnou vyhláškou boli nariadené protiepidemické opatrenia  vzťahujúce sa na najviac exponovanú  komunitu – pre obyvateľov ulice Nová v Sečovciach. Opatrenia boli zamerané okrem iného na vyhľadanie chorých na osýpky a očkovanie vnímavých osôb (nezaočkovaná populácia, nedostatočne očkovaná populácia, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

RÚVZ so sídlom v Trebišove nariadil aj opatrenia pre exponované školské kolektívy na ulici Novej v Sečovciach. Ide o priebežnú dezinfekciu prostredia, zákaz organizovania a zúčastňovania sa podujatí, zákaz prijímania vnímavých detí do školských a predškolských kolektívov.

Všetky nariadené opatrenia boli intenzívne operatívne komunikované so všetkými dotknutými kolektívmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školskými zariadeniami, mestom Sečovce a terénnymi asistentmi. Regionálny úrad vykonáva kontrolu plnenia nariadených opatrení výkonom štátneho zdravotného dozoru.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky