ÚVZ SR: Blíži sa Svetový deň vody 2019, dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne

Do aktivít blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.03.109) sa zapoja Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR. Záujemcom počas presne stanoveného dátumu (20.03, 21.03. alebo 22.03.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo o zásobovaní, zdravotnej bezpečnosti a kvalite pitnej vody.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2019 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

 • voda – minimálne 0,2 litra - musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
 • pred odobratím vzorky, vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
 • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
 • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste
 • uveďte, či ide o kopanú, vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
 • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam nižšie).

Aktivity RÚVZ v SR počas Svetového dňa vody 2019 (podrobnejšie informácie možno nájsť na webových stránkach jednotlivých RÚVZ v SR)

Bezplatné orientačné analýzy vôd z domácich studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava: 21.03.2019 od 9.00 h. – 11.30 h., kontakt: 02/49284383, 02/49284375
 • RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava: 20.03.2019 od 8:00 h. – 13:00 h., kontakt: 0917 426 210, 0918 657 976
 • RÚVZ so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, Poprad: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 052/7764452
 • RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš: 21.03.2019 od 8.00 h. do 11.00 h., kontakt: 047/4812722, 047/4812723, 047/4830747
 • RÚVZ so sídlom v Leviciach, Ul. Komenského 4, Levice: 21.03.2019 v čase úradných hodín, kontakt: 036/6312899 RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1, Lučenec: 21.03.2019 od 7.30 h – do 10.00 h., kontakt: 047/4323571
 • RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 037/6560431, 037/6560432, : 037/6560430
 • RÚVZ so sídlom v Trnave, poradenstvo v oblasti pitnej vody na adrese Limbová 6, Trnava a odber vzoriek vody na adrese Halenárska 23, Trnava: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h, kontakt pre odbery: 033/5511475, kontakt pre poradenstvo: 033/5512862, 033/5354596
 • RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 0915 468 180, 043/5504834, 043/5504830 a 043/5504822
 • RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica: 21.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h, kontakt: 0917 454 058, 034/6909328, 034/6909330
 • RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 055/611 42 19, 055/611 42 64
 • RÚVZ so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 0911 600 205 RÚVZ so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, Čadca: 21.03.2019 od 8.00 h. – 11.00 h. a od 11.30 h. – 13.30 h., kontakt: 041/4302650 a 0919371298
 • RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná ulica č.4, Trenčín: 21.03.2019 od 7.00 h. – 14.00 h., kontakt: 032/6509554 RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská č. 2352/62 (areál Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta): 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 031/7833429, 031/7833326
 • RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica: 21.03.2019 od 7.00 h. – 10.45. h., kontakt: 042/4450241, 042/4450242, 042/4450243
 • RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, Zvolen: 21.03.2019 od 8.00 h – 12.00 h., kontakt: 045/5552354
 • RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, Svidník: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 054/7880027
 • RÚVZ so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, Martin: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 043/4012931, 0911 766 750
 • RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.30 h., kontakt: 051/7580318, 051/7580346, 051/7580313
 • RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš: 21.03.2019 od 9.00 h. – 12.00 h. (zber vzoriek), od 9.00 h. – 14.00 h. (konzultácie), kontakt: 044/5521278
 • RÚVZ so sídlom v Komárne, Mederčská 39, Komárno: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h., kontakt: 035/7702626
 • RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa: 21.03.2019, od 7.00 h. – 12.00 h., kontakt: 052/42 80 133, 052/42 80 130.
 • RÚVZ so sídlom v Humennom, Ul. 26 novembra 1507/2, Humenné: 21.03.2019, v čase úradných hodín, kontakt: 057/775 5045
 • RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica: 21.03.2019 od 8.00 h do 14.00 h., kontakt: 048/4367 748, 048/4367761
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 056/6681272, 056/6681276.
 • RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, Bardejov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 054/4880710, 054/4880711, 0903 641 887
 • RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856/90, Topoľčany: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 0911 127 131
 • RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica č. 13, Nové Zámky: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 035/6400992
 • RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 8, Bojnice: 22.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h, kontakt: 046/5192056
 • RÚVZ so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, Michalovce: 22.03.2019 od 8.00 h do 13.00 h., kontakt: 056/6880630
 • RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou: bližšie informácie k aktivitám počas Svetového dňa vody 2019 došpecifikuje v najbližšom čase na svojej webovej stránke

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody:

 • RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom: 21.03.2019 v čase úradných hodín, kontakt: 045/6782031, 045/6782032
 • RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 30, Dunajská Streda: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 031/59 112 65, 031/59 112 37.
 • RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota: 22.03.2019 od 8.00 h do 14.00 h., kontakt: 0918 542 761 a 047/5631121, klp. 118, 125, 126 a 127
 • RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava: od 18.03.2019 – 22.03.2019 v čase od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 0905 507 642, 058/7323257. 58, klapka 116 a 117
 • RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.30 h., kontakt: 0911 639 040 Mgr.

RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky