Aktuálne informácie a odporúčania k epidémii osýpok v okrese Trebišov

V epidémii osýpok, ktorá v súčasnosti prebieha v okrese Trebišov, postupne ochorelo v období od septembra 2018 do 28.12. 2018 doposiaľ spolu 105 osôb. Z tohto počtu sa veľká časť ochorení vyskytla u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Ochorenia  sa vyskytujú u osôb žijúcich v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania ako aj v štandardnej hygienickej úrovni. Osoby, ktoré ochoreli na osýpky, majú trvalý pobyt v mestách Trebišov a Sečovce, v obciach Parchovany, Hrčeľ, Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor (aktívne ohniská nákazy).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove neustále (aj počas sviatkov) monitoruje výskyt ochorení  na osýpky a vykonáva epidemiologický dohľad. RÚVZ so sídlom v Trebišove nariadil v súvislosti s riešením epidémie osýpok  viaceré protiepidemické opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto ochorenia (napr. lekársky dohľad, mimoriadne očkovanie). V tejto súvislosti odporúčame verejnosti sledovať stránku RÚVZ TV.

RÚVZ so sídlom v Trebišove za účelom predchádzania vzniku a šíreniu ochorení na osýpky v okrese Trebišov odporúča:

  • venovať osobitnú pozornosť nariadeným protiepidemickým opatreniam pre rodičov vnímavých detí  na osýpky a vnímavých dospelých na osýpky, ktoré sa týkajú podrobeniu sa lekárskemu dohľadu a mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam (po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim lekárom dieťaťa/dospelého);
  • obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov ako aj u tehotných žien, ktoré nie sú očkované  alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam. Týmto vnímavým osobám v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré si vyžadujú návštevu pohotovosti alebo návštevu ambulancie lekára, odporúčame najprv využiť telefonickú konzultáciu s lekárom pohotovosti/ ambulancie.
  • pred návštevou pohotovosti či ambulancie lekára (najmä deťmi a  dospelými bez očkovania proti osýpkam alebo s neúplným očkovaním proti osýpkam) odporúčame zdravotné ťažkosti spojené predovšetkým  s horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, vyrážkou vopred telefonicky konzultovať s lekárom pohotovosti/ ambulancie.
  • Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast Trebišov: 056/ 666 0 266
  • Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých Trebišov: 056/ 666 0 663
  • Ústavná pohotovostná služba Trebišov: 056/ 666 0 162

Na základe informácie od vedenia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. je dohodnuté poskytovanie  zdravotnej starostlivosti prednostne pre chorých vo veku do 15 mesiacov, z lokalít výskytu osýpok, u ktorých sú prítomné príznaky: výstup teploty, nádcha, kašeľ, zápal očných spojiviek a vyrážka v Infektologickej ambulancii pri Infektologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Pred príchodom je potrebné  kontaktovať sa / konzultovať na tomto telefónnom čísle ambulancie: 056/641 6 375. Prípadne tieto telefónne čísla:

  • lekárska izba: 056/ 641 6 902
  • oddelenie vzdušných nákaz: 056/ 641 6 314
  • vedúca sestra oddelenia: 0905 229 206

Osýpky  patria  k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva a neúplne očkovanými. Vstupnou bránou sú spojivky a sliznice dýchacích ciest. Ochorenie prebieha v dvoch štádiách. Prvé štádium trvá 3 – 4 dni, objavuje sa výstup teploty, nádcha, kašeľ a zápal očných spojiviek. Druhé exantémové štádium začína druhým výstupom teploty, objavením  sa vyrážky za ušami a v zátylku, ktorý sa šíri na tvár, trup a končatiny. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.