Aktuálna situácia vo výskyte ochorení na osýpky v okrese Michalovce

V období od 7. 5. 2018 do 4. 6. 2018 bolo v Slovenskej republike spolu  hlásených 6 laboratórne potvrdených a 15 pravdepodobných ochorení na osýpky,  ktoré sa budú ešte laboratórne došetrovať.

Devätnásť ochorení bolo v  obci Drahňov, okres Michalovce, jedno v obci Baškovce,  okres Sobrance a jedno ochorenie v meste Strážske, okres Michalovce. Celkovo bolo hospitalizovaných 18 osôb,  t. č. je hospitalizovaných 8 pacientov. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky, bez vážnych komplikácií. 

Všetky protiepidemické opatrenia, ktoré  prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, boli prijaté včas a adekvátne. Hlavný hygienik Slovenskej republiky  Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatria a prediskutovali možnosť ich zaočkovania.

Protiepidemické opatrenia sú vykonávané od 07. 05. 2018. Ide najmä o zabezpečenie odberu biologického materiálu od chorých a podozrivých z ochorenia, vyhľadávanie vnímavých osôb, ktoré boli v kontakte s chorými osobami a zabezpečenie očkovania. Súčasne boli nariadené karanténne opatrenia:

  • vylúčenie vnímavých osôb zo školského kolektívu a ich izolácia v domácom prostredí po dobu 21 dní od poslednej expozície chorému
  • zákaz návštev kultúrnych, športových, resp. iných podujatí, alebo ich organizácie školskými zariadeniami počas trvania karanténnych opatrení
  • postexpozičná profylaxia pre vnímavé osoby

O situácii je pravidelne informovaný starosta obce Drahňov, aj lekári pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance a Nemocnica s poliklinikou Michalovce, kde bolo zaslané aj Usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok. O nariadených karanténnych opatreniach boli informovaní i riaditelia školských zariadení a zriaďovatelia škôl. Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na osýpky sa denne aktualizuje.
V súvislosti s výskytom ochorenia na osýpky bolo zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov  (86 v rámci nariadených protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz a 16 v rámci povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek očkovania).
Očkovanie je vysoko účinná prevencia, dve dávky vakcíny zabezpečia približne 97 % účinnosť, jedna vakcína približne 93 % účinnosť v prevencii ochorenia.  

Počty ochorení na osýpky v Slovenskej republike od roku v rokoch 1997 až 2018 podľa údajov zaznamenaných v Epidemiologickom informačnom systéme (EPIS)


1997 - 620
1998 - 546
1999 - 0
2000 - 0
2001 - 0
2002 - 0
2003 - 19
2004 - 2
2005 - 0
2006 - 0
2007 - 0
2008 - 0
2009 - 0
2010 - 0
2011 - 2
2012 - 1
2013 - 0
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 6
2018 - 26